336/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske traktory a lesné traktory uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „traktor“) na komponenty, systémy, samostatné technické jednotky a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu traktora.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť vozidla pre typ traktora, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez toho, aby spôsobovalo neprípustné elektromagnetické rušenie v tomto prostredí,
b)
elektromagnetickým rušením elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršiť výkon vozidla pre typ traktora, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; elektromagnetickým rušením môže byť elektromagnetický šum, nežiaduci signál alebo zmena v samotnom prenosovom médiu,
c)
širokopásmové emisie, ktoré majú šírku pásma väčšiu, ako je šírka pásma príslušného meracieho prístroja alebo prijímača,
d)
úzkopásmové emisie emisie, ktoré majú šírku pásma menšiu, ako je šírka pásma príslušného meracieho prístroja alebo prijímača,
e)
elektrickým alebo elektronickým systémom elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sústava zariadení spolu so združenými elektrickými pripojeniami, ktoré tvoria časť vozidla pre typ traktora, ale ktoré nie sú určené na to, aby boli typovo schválené oddelene od vozidla pre typ traktora,
f)
elektrickou alebo elektronickou montážnou podskupinou (ďalej len „montážna podskupina“) elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sada zariadení určených ako časť vozidla pre typ traktora spolu so združenými elektrickými spojmi a vedením, ktoré vykonáva jednu alebo viac špecializovaných funkcií montážnej podskupiny,
g)
typom montážnej podskupiny vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite montážna podskupina, ktorá sa podstatne nelíši
1.
funkciou vykonávanou montážnou podskupinou,
2.
celkovým usporiadaním elektrických alebo elektronických komponentov,
h)
typom vozidla pre typ traktora vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite vozidlo pre typ traktora, ktoré sa podstatne nelíši
1.
v celkovom rozmere a tvare priestoru pre motor,
2.
v celkovom usporiadaní elektrických alebo elektronických komponentov a v celkovom usporiadaní elektrickej inštalácie,
3.
v základnom materiáli, z ktorého je konštruovaná kostra alebo obal vozidla pre typ traktora; prítomnosť panelov z rôzneho materiálu nemení typ vozidla pre typ traktora za predpokladu, že základný materiál sa nezmenil.
§ 3
Technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu, ktoré musia spĺňať traktory, komponenty, systémy a samostatné technické a testovacie jednotky, sú ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10., 2. až 2.1.11.2., 2.1.12. až 2.1.12.2., 2.11.1.3., 3., 4.2. až 4.2.3., 4.3.2.3., 5.1. a 6.1.1. a v prílohách IV až IX smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znenie) v platnom znení (ďalej len „smernica“).
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu predkladá výrobca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe IIA smernice.
(3)
Výrobca vozidla vypracuje zoznam všetkých projektovaných kombinácií príslušných elektrických alebo elektronických systémov alebo montážnej podskupiny, typy kostry, varianty základných materiálov, celkové usporiadanie elektrickej inštalácie, varianty motora, pravostrannú alebo ľavostrannú jazdnú verziu a verzie rázvoru.
(4)
Elektrické alebo elektronické úzkopásmové systémy vozidla pre typ traktora alebo montážne podskupiny sú tie, ktoré môžu emitovať širokopásmové emisie alebo žiarenie alebo tie, ktoré sú zahrnuté v priamom riadení vozidla vodičom ustanovené v bode 6.4.2.3 prílohy I smernice.
(5)
Zo zoznamu podľa odseku 3 sa po vzájomnej dohode medzi výrobcom a poverenou technickou službou overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) na účel testovania vyberie vozidlo pre typ traktora, ktoré bude predstavovať typ vozidla pre typ traktora. Popis typu vozidla pre typ traktora na tento účel je uvedený v dodatku 1 prílohy IIA smernice. Výber vozidla pre typ traktora má byť založený na elektrických alebo elektronických systémoch ponúkaných výrobcom. Na účel testovania z tohto zoznamu môže byť vybrané ešte jedno vozidlo pre typ traktora, ak sa po vzájomnej dohode výrobcu a technickej služby usúdi, že rôzne elektrické alebo elektronické systémy, ktoré obsahuje, majú pravdepodobne značný vplyv na elektromagnetickú kompatibilitu vozidla pre typ traktora v porovnaní s prvým vozidlom pre typ traktora.
(6)
Výber vozidla pre typ traktora podľa odseku 4 je limitovaný kombináciami vozidla pre typ traktora, elektrického a elektronického systému, určenými pre skutočnú výrobu.
(7)
Výrobca môže doplniť žiadosť podľa odseku 1 protokolom o testoch, ktoré sa vykonali. Údaje z protokolu o testoch môže štátny dopravný úrad využiť na účely vyhotovenia osvedčenia o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora.
(8)
Ak technická služba zodpovedná za typový schvaľovací test vykonáva tento test sama, potom jej bude podľa odseku 4 poskytnuté vozidlo pre typ traktora predstavujúce schvaľovaný typ.
(9)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility sa vydáva podľa vzoru ustanoveného v prílohe IIIA smernice.
(11)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES montážnej podskupiny vzťahujúcu sa na elektromagnetickú kompatibilitu podľa osobitného predpisu2) predkladá výrobca vozidla alebo výrobca montážnej podskupiny. Montážna podskupina môže byť schválená buď ako komponent, alebo ako samostatná technická jednotka podľa osobitného predpisu.1)
(12)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe IIB smernice.
(13)
Výrobca môže doplniť žiadosť protokolom o testoch, ktoré sa vykonali. Údaje z protokolu o testoch môže štátny dopravný úrad3) využiť na účely vyhotovenia osvedčenia o typovom schválení ES montážnej podskupiny.
(14)
Ak technická služba zodpovedná za typový schvaľovací test vykonáva tento test sama, potom jej bude poskytnutá vzorka schvaľovaného typu montážnej podskupiny a ak je to potrebné po konzultácii s výrobcom, ak je to možné, najmä varianty v usporiadaní, v počte komponentov a v počte snímačov. Ak technická služba považuje za potrebné, môže si vybrať ďalšiu vzorku.
(15)
Vzorka musí byť zreteľne a čitateľne označená obchodným menom výrobcu a značkou a názvom typu.
(16)
Tam kde je to aplikovateľné, sa uvedú všetky obmedzenia použitia. Takéto obmedzenia musia byť uvedené v informačnom dokumente podľa vzoru uvedenom v prílohách IIB alebo IIIB smernice.
(17)
Postupy typového schválenia ES sú ustanovené v bodoch 4.1., 4.1.1., 4.1.1.1., 4.1.1.2. a 4.1.1.3. prílohy I smernice.
(18)
Udelenie typového schválenia ES montážnej podskupiny pre typ traktora vzťahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Typové schválenie ES požadované výrobcom vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa môže udeliť montážnej podskupine montovanej na každý typ vozidla pre typ traktora a na špecifický typ vozidla pre typ traktora. Pre montážne podskupiny, ktoré sú súčasťou priameho riadenia vozidla pre typ traktora, sa môže udeliť typové schválenie ES len v spolupráci s výrobcom vozidla pre typ traktora.
(20)
Osvedčenie o typovom schválení ES montážnej podskupiny ako komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa vydáva podľa vzoru ustanoveného v prílohe IIIB smernice.
(21)
Na vydanie osvedčení uvedených v odsekoch 9 a 19 môže štátny dopravný úrad využiť protokol o testoch vydaný schvaľovacím alebo uznaným laboratóriom.
(22)
Zmeny a doplnky k typovému schváleniu ES sú ustanovené v bodoch 4.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. prílohy I smernice.
(23)
Ak výrobca vozidla pre typ traktora doplní schválené vozidlo pre typ traktora iným štandardným vnútorným alebo komerčným vybavením, ako je mobilné komunikačné zariadenie, ktoré je v súlade s osobitným predpisom4) a je inštalované podľa odporúčaní výrobcu vozidla pre typ traktora alebo zariadenia, alebo ich nahradí alebo odstráni, nemá to vplyv na platnosť schválenia vozidla pre typ traktora.
(24)
Výrobca vozidla pre typ traktora, ktorý namontoval komunikačné zariadenie, poskytne vhodné inštalačné pokyny výrobcom vozidla pre typ traktora alebo výrobcom takého komunikačného zariadenia. Na požiadanie technickej služby poskytne dôkaz, že výkon vozidla pre typ traktora nie je nepriaznivo ovplyvnený takými vysielačmi a vyhlási, že úroveň výkonu a inštalácia zabezpečujú dostatočnú ochranu pri samotnom prenose a vylučujú prenos v súvislosti s testami ustanovenými v bode 6 prílohy I smernice.
(25)
Toto nariadenie vlády neoprávňuje používanie komunikačného vysielača vtedy, keď platia iné požiadavky na také zariadenie alebo jeho používanie. Výrobca vozidla pre typ traktora smie odmietnuť inštalovanie štandardného vnútorného alebo komerčného vybavenia, ktoré je v súlade s osobitným predpisom.4)
(26)
Každej montážnej podskupine zhodnej so schváleným typom podľa tohto nariadenia vlády sa pridelí typové schvaľovacie číslo a označí sa značkou typového schválenia ES podľa vzoru uvedeného v bodoch 5.1., 5.2., 5.3. prílohy I smernice.
(27)
Vzor značky typového schválenia ES je uvedený v dodatku 7 prílohy I smernice.
(28)
Pre elektrické alebo elektronické systémy v typoch vozidla pre typ traktora schváleného podľa tohto nariadenia vlády sa nevyžaduje žiadne označenie.
(29)
Označenia na montážnej podskupine v súlade s odsekom 25 nemusia byť viditeľné, ak je montážna podskupina inštalovaná vo vozidle.
(30)
Vozidlo pre typ traktora a jeho elektrické alebo elektronické systémy alebo montážne podskupiny majú byť projektované, konštruované a montované tak, aby vozidlo v normálnych podmienkach používania spĺňalo požiadavky tohto nariadenia vlády.
(31)
Merania na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.5)
(32)
Zhoda výroby vzhľadom na elektromagnetickú kompatibilitu vozidla pre typ traktora alebo komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa kontroluje na základe údajov obsiahnutých v osvedčení o typovom schválení ES uvedených v odsekoch 10 a 20.
(33)
Bez toho aby boli dotknuté § 3 a 6, štátny dopravný úrad v prípade náhradných dielcov bude naďalej udeľovať typové schválenie ES a povoľovať uvedenie na trh a uvedenie do prevádzky komponentov, systémov alebo jednotiek určených na použitie do typov vozidiel pre typ traktora, ktoré boli schválené do 1. októbra 2002 na základe plnenia technických požiadaviek pre elektromagnetickú kompatibilitu platných v čase ich schválenia, a ak je to potrebné, bude udeľovať následné doplnenie týchto schválení.
(34)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ traktora vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu a na typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky7) vozidla pre typ traktora vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu.
§ 5
Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie vozidla pre typ traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie na trh alebo používanie komponentov, systémov alebo samostatných technických jednotiek z dôvodov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Od 1. októbra 2008 príslušný štátny orgán
a)
bude považovať osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá pre typ traktora, v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu1) za neplatné, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
smie odmietnuť uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky nových elektrických a elektronických systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 336/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/64/ES z 13. júla 2009 o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009).
2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek,
2)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
5)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
8)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.