346/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň radiačnej ochrany externých pracovníkov a zamestnancov prevádzkovateľa.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády
a)
kontrolované pásmo sú priestory pracoviska s kontrolovaným vstupom, v ktorých sa uplatňujú osobitné požiadavky na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením ustanovené osobitným predpisom,1)
b)
prevádzkovateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia,2)
c)
externý dodávateľ služieb je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom,
d)
externý pracovník je pracovník kategórie A podľa osobitného predpisu,3) ktorý vykonáva činnosť v kontrolovanom pásme, pričom nie je zamestnancom prevádzkovateľa,
e)
rádiologický monitorovací systém je systém opatrení zameraných na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov v súlade s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom,4)
f)
činnosť vykonávaná externým pracovníkom je práca vykonávaná externým pracovníkom v kontrolovanom pásme zriadenom prevádzkovateľom.
§ 3
Povinnosti externého dodávateľa služieb
(1)
Externý dodávateľ služieb je povinný osobne alebo na základe zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom zabezpečiť, aby radiačná ochrana externých pracovníkov, ktorí sú jeho zamestnancami, zodpovedala požiadavkám ustanoveným osobitným predpisom,4) a to najmä požiadavkám na
a)
dodržiavanie základných princípov radiačnej ochrany a na obmedzovanie ožiarenia,5)
b)
informovanie a školenie6) externých pracovníkov,
c)
osobné monitorovanie7) externých pracovníkov,
d)
evidenciu výsledkov osobného monitorovania.8)
(2)
Pred začiatkom činnosti externých pracovníkov podľa odseku 1 je externý dodávateľ služieb povinný písomne oznámiť prevádzkovateľovi
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je externý dodávateľ služieb právnická osoba, alebo meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je externý dodávateľ služieb fyzická osoba – podnikateľ,
b)
výsledky lekárskej preventívnej prehliadky externých pracovníkov,
c)
výsledky osobného monitorovania externých pracovníkov, a to:
1.
hodnoty ročných efektívnych dávok a hodnoty ročných úväzkov efektívnych dávok a v prípade nerovnomerného ožiarenia aj hodnoty ročných ekvivalentných dávok za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov,
2.
hodnoty efektívnych dávok a hodnoty úväzkov efektívnych dávok a v prípade nerovnomerného ožiarenia aj hodnoty ekvivalentných dávok za jednotlivé monitorovacie obdobia v bežnom kalendárnom roku.
§ 4
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)
Prevádzkovateľ je povinný osobne alebo na základe zmluvy zabezpečiť radiačnú ochranu externých pracovníkov, ktorá zodpovedá charakteru kontrolovaného pásma a činnosti vykonávanej externými pracovníkmi.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný najmä
a)
kontrolovať, či externý pracovník je zdravotne spôsobilý na prácu, ktorú má vykonávať,
b)
zabezpečiť okrem informovania a školenia6) aj špecifickú prípravu externých pracovníkov zodpovedajúcu charakteru kontrolovaného pásma a činnosti vykonávanej externými pracovníkmi,
c)
zabezpečiť pre externých pracovníkov potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky,
d)
zabezpečiť osobné monitorovanie7) primerané charakteru kontrolovaného pásma a činnosti vykonávanej externými pracovníkmi,
e)
zabezpečiť dodržiavanie základných princípov radiačnej ochrany a obmedzovanie ožiarenia v súlade s osobitným predpisom.5)
(3)
Po skončení činnosti externého pracovníka v kontrolovanom pásme je prevádzkovateľ povinný zaznamenať vo svojej dokumentácii a v osobnom radiačnom preukaze externého pracovníka
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je prevádzkovateľ právnická osoba, alebo meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je prevádzkovateľ fyzická osoba – podnikateľ,
b)
dátum začatia a skončenia činnosti vykonávanej externým pracovníkom,
c)
výsledky osobného monitorovania externého pracovníka, a to:
1.
hodnoty efektívnych dávok a v prípade nerovnomerného ožiarenia aj hodnoty ekvivalentných dávok za monitorovacie obdobia počas činnosti vykonávanej externým pracovníkom,
2.
odhad príjmu rádionuklidov alebo úväzku efektívnej dávky v prípade vnútornej kontaminácie počas činnosti vykonávanej externým pracovníkom.
(4)
Ak externý pracovník s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky nemá osobný radiačný preukaz, prevádzkovateľ je povinný vydať mu individuálne potvrdenie, ktoré obsahuje meno a priezvisko externého pracovníka, akademický titul, dátum a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu, pohlavie, číslo identifikačného preukazu a údaje podľa odseku 3.
§ 5
Povinnosti externého pracovníka
Externý pracovník je povinný prispievať k ochrane, ktorú mu zabezpečuje rádiologický monitorovací systém, a to najmä
a)
predložiť prevádzkovateľovi osobný radiačný preukaz pred začatím činnosti v kontrolovanom pásme; ak externý pracovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný predložiť osobný radiačný preukaz vydaný v krajine svojho trvalého pobytu alebo iný obdobný doklad, ktorý svojím obsahom zodpovedá osobnému radiačnému preukazu,
b)
používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a osobné dozimetre,
c)
dodržiavať požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany a prevádzkové predpisy prevádzkovateľa,
d)
riadiť sa pokynmi odborného zástupcu prevádzkovateľa a jeho zamestnancov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
§ 6
Osobný radiačný preukaz
Osobný radiačný preukaz je neprenosný a obsahuje
a)
identifikačné číslo osobného radiačného preukazu,
b)
identifikačné údaje externého pracovníka:
1.
meno a priezvisko, akademický titul,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
miesto trvalého pobytu,
4.
pohlavie,
5.
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
6.
identifikačné číslo externého pracovníka pridelené v centrálnom registri dávok,
7.
fotografiu s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm,
c)
identifikačné údaje externého dodávateľa služieb podľa § 3 ods. 2 písm. a) a jeho identifikačné číslo pridelené v registri činností vedúcich k ožiareniu,9)
d)
výsledok lekárskej preventívnej prehliadky externého pracovníka,
e)
výsledky osobného monitorovania podľa § 3 ods. 2 písm. c),
f)
výsledky osobného monitorovania podľa § 4 ods. 3 písm. c) s uvedením mena a priezviska odborného zástupcu prevádzkovateľa a podpísané odborným zástupcom prevádzkovateľa,
g)
poučenie o používaní osobného radiačného preukazu.
§ 7
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 346/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 1990/641/Euratom zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovaných pásmach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 1.).
1)
§ 21 až 23 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
2)
§ 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2002 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
8)
§ 33 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.