348/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006
o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov a na zamedzenie ožiarenia pracovníkov;1) ustanovenia osobitného predpisu2) tým nie sú dotknuté.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
vysokoaktívnym žiaričom uzavretý rádioaktívny žiarič3) obsahujúci rádionuklid, ktorého aktivita v čase výroby alebo aktivita v čase jeho prvého umiestnenia na trh, ak nie je známa aktivita v čase výroby, sa rovná alebo je vyššia ako úroveň aktivity uvedená v prílohe č. 2,
b)
nepoužívaným žiaričom vysokoaktívny žiarič, ktorý sa už na činnosť vedúcu k ožiareniu, na ktorú bolo vydané povolenie4) Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), nepoužíva a ani sa s jeho ďalším používaním nepočíta; vysokoaktívny žiarič, ktorý nemá platné osvedčenie uzavretého žiariča dlhšie ako 12 mesiacov, sa považuje za nepoužívaný,
c)
opusteným žiaričom uzavretý rádioaktívny žiarič, ktorý nie je evidovaný úradom, úrad nevydal povolenie na jeho používanie4) alebo nedostal oznámenie5) o jeho používaní, alebo uzavretý rádioaktívny žiarič, ktorý bol opustený, stratený, nesprávne umiestnený, ukradnutý alebo odovzdaný novému majiteľovi bez riadneho oznámenia príslušnému orgánu verejného zdravotníctva alebo bol odovzdaný prijímateľovi bez jeho upovedomenia,
d)
kontajnerom žiariča obal uzavretého vysokoaktívneho žiariča, ktorý nie je jeho súčasťou, ale slúži na jeho prepravu alebo iné nakladanie s ním,
e)
výrobcom každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyrába vysokoaktívne žiariče,
f)
držiteľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje vysokoaktívny žiarič; držiteľom nie je oprávnená organizácia,
g)
dodávateľom každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vysokoaktívne žiariče dodáva, distribuuje alebo inak dáva k dispozícii,
h)
odovzdaním prevod vysokoaktívneho žiariča z jedného držiteľa na iného držiteľa,
i)
oprávnenou organizáciou organizácia, ktorá má povolenie úradu podľa osobitného predpisu.4)
§ 3
Požiadavky na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu s vysokoaktívnymi žiaričmi
(1)
Držiteľ môže vysokoaktívny žiarič prevádzkovať alebo iným spôsobom s ním nakladať, len ak má povolenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu vydané úradom podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Žiadateľ o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom4) je povinný k žiadosti o povolenie predložiť okrem náležitostí6) aj
a)
dokumentáciu o opatreniach na zabezpečenie radiačnej ochrany pri odbere vysokoaktívneho žiariča, skladovaní vysokoaktívneho žiariča a používaní vysokoaktívneho žiariča a o zabezpečení nakladania s vysokoaktívnym žiaričom, keď sa stane nepoužívaným žiaričom,
b)
dokumentáciu o finančnom zabezpečení nakladania s nepoužívaným žiaričom vrátane prípadu, keď sa držiteľ stane nesolventným alebo ukončí činnosť s vysokoaktívnym žiaričom.
(3)
Oprávnená organizácia na požiadanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom, je povinná vystaviť potvrdenie o možnosti prevzatia vysokoaktívneho žiariča ako rádioaktívny odpad, keď sa stane nepoužívaným žiaričom na skladovanie alebo na uloženie rádioaktívneho odpadu,7) a oceniť náklady spojené s jeho zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloženie a uložením.
(4)
Žiadateľ o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške úplných nákladov spojených so zberom, triedením, skladovaním, spracovaním, úpravou na uloženie a uložením nepoužívaného rádioaktívneho vysokoaktívneho žiariča ako rádioaktívneho odpadu určenej podľa odseku 3 na účet podľa osobitného predpisu7a). Ak držiteľ odovzdá vysokoaktívny žiarič inému držiteľovi alebo nepoužívaný žiarič odovzdá oprávnenej organizácii, alebo vráti nepoužívaný žiarič dodávateľovi alebo výrobcovi, finančná zábezpeka sa držiteľovi vráti.
(5)
Úrad v povolení na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnym žiaričom určí najmä
a)
minimálne požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov vrátane prípravy pracovníkov a výcviku pracovníkov pri nakladaní s vysokoaktívnym žiaričom,
b)
minimálne požiadavky na vysokoaktívne žiariče, kontajnery a prídavné zariadenia,
c)
požiadavky na postupy v prípade mimoriadnej udalosti vrátane spojenia na ich hlásenia,
d)
pracovné postupy pri nakladaní s vysokoaktívnym žiaričom,
e)
požiadavky na údržbu vysokoaktívnych žiaričov a kontajnerov,
f)
postupy pre nakladanie s nepoužívanými žiaričmi vrátane dohody o ich odovzdaní oprávnenému držiteľovi alebo oprávnenej organizácii.
§ 4
Odovzdanie
(1)
Držiteľ môže vysokoaktívny žiarič odovzdať iba držiteľovi, ktorý má povolenie na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu6) s rovnakým vysokoaktívnym žiaričom.
(2)
Držiteľ je povinný každé odovzdanie vysokoaktívneho žiariča bezodkladne oznámiť úradu. Nový držiteľ, ktorý nadobudol vysokoaktívny žiarič, je povinný oznámiť úradu nadobudnutie vysokoaktívneho žiariča bezodkladne.
(3)
Nepoužívaný žiarič držiteľ odovzdá výrobcovi alebo dodávateľovi; ak to nie je možné, odovzdá vysokoaktívny žiarič oprávnenej organizácii.
§ 5
Záznamy o vysokoaktívnych žiaričoch
(1)
Držiteľ je povinný viesť záznamy o všetkých vysokoaktívnych žiaričoch, ktoré nadobudol. Záznamy sa vedú na formulári podľa prílohy č. 3. Záznam vyhotoví držiteľ bezodkladne pri nadobudnutí vysokoaktívneho žiariča a priebežne ho dopĺňa.
(2)
Držiteľ je povinný poskytnúť úradu, ktorý vykonáva na pracovisku štátny zdravotný dozor, a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva na pracovisku štátny zdravotný dozor (ďalej len „orgán dozoru“), záznamy, ktoré obsahujú údaje podľa prílohy č. 3 o každom vysokoaktívnom žiariči, ktorý nadobudol, v písomnej alebo elektronickej podobe, a to
a)
bezodkladne po nadobudnutí vysokoaktívneho žiariča,
b)
ďalej každých 12 mesiacov, ak úrad v povolení neustanoví inak,
c)
bezodkladne pri zmene skutočností uvedených v zázname,
d)
bezodkladne po uzavretí záznamu, keď držiteľ už nezodpovedá za vysokoaktívny žiarič; v takomto prípade je povinný uviesť údaje o novom držiteľovi alebo oprávnenej organizácii,
e)
bezodkladne, ak držiteľ uzavrel všetky záznamy o vysokoaktívnych žiaričoch a ukončil vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu s vysokoaktívnymi žiaričmi,
f)
na požiadanie úradu.
(3)
Údaje v Centrálnom registri zdrojov ionizujúceho žiarenia sa priebežne aktualizujú podľa oznámení držiteľa vrátane údajov o odovzdaní a novom držiteľovi. Záznamy musia obsahovať údaj o rádionuklide, type vysokoaktívneho žiariča a o jeho aktivite v čase jeho výroby, ak nie je známa, o aktivite v čase prvého umiestnenia žiariča na trh alebo o aktivite v čase, keď držiteľ vysokoaktívny žiarič odobral.
§ 6
Povinnosti držiteľa
Držiteľ je povinný
a)
zabezpečiť vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia podľa osobitného predpisu,8)
b)
pravidelne overovať, po každom ukončení práce a najmenej jedenkrát za mesiac, že vysokoaktívny žiarič a zariadenie obsahujúce vysokoaktívny žiarič nie sú poškodené a sú na určenom mieste,
c)
vypracovať pracovné postupy, návody a protokoly na bezpečné nakladanie s vysokoaktívnymi žiaričmi, na zamedzenie nepovoleného použitia vysokoaktívnych žiaričov, na zabránenie krádeži a strate vysokoaktívneho žiariča alebo jeho zničeniu pri požiari a zabezpečiť, aby sa pri činnostiach vedúcich k ožiareniu podľa nich postupovalo,
d)
bezodkladne oznámiť orgánu dozoru každú stratu vysokoaktívneho žiariča, krádež vysokoaktívneho žiariča alebo nepovolené použitie vysokoaktívneho žiariča,
e)
zabezpečiť kontrolu vysokoaktívneho žiariča po každej udalosti, ktorá môže poškodiť vysokoaktívny žiarič, a informovať orgán dozoru o prijatých opatreniach,
f)
odovzdať nepoužívaný vysokoaktívny žiarič po ukončení jeho používania dodávateľovi alebo výrobcovi, alebo oprávnenej organizácii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa, keď sa stal nepoužívaným žiaričom, ak úrad neurčí inak,
g)
pred odovzdaním vysokoaktívneho žiariča overiť, či nový držiteľ má povolenie vydané úradom na činnosti vedúce k ožiareniu s rovnakým typom vysokoaktívneho žiariča,
h)
bezodkladne oznámiť orgánu dozoru každú radiačnú nehodu,
i)
zložiť na účet podľa osobitného predpisu7a) finančnú zábezpeku podľa § 3 ods. 4,
j)
viesť záznamy o všetkých vysokoaktívnych žiaričoch, ktoré prevádzkuje podľa § 5 ods. 1,
k)
poskytnúť orgánu dozoru záznamy o každom vysokoaktívnom žiariči, ktorý odobral podľa § 5 ods. 2,
l)
predložiť záznamy o vysokoaktívnych žiaričoch osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor,9)
m)
zabezpečiť odbornú prípravu pracovníkov ožiarených pri práci a odborných zástupcov a viesť dokumentáciu o absolvovaní odbornej prípravy jednotlivých zamestnancov podľa § 8 ods. 1.
§ 7
Identifikácia a označovanie
(1)
Výrobca je povinný označiť vysokoaktívny žiarič číslom umožňujúcim jeho jednoznačnú identifikáciu. Toto číslo musí byť vyryté alebo vytlačené na vysokoaktívnom žiariči. Ak sa vysokoaktívny žiarič dováža z tretích krajín, je dodávateľ povinný zabezpečiť, aby každý vysokoaktívny žiarič bol označený jednoznačným identifikačným číslom.
(2)
Rovnaké číslo musí byť tiež vyryté alebo vytlačené na kontajneri žiariča. Ak sa kontajner žiariča používa na viac kusov žiaričov alebo na rôzne vysokoaktívne žiariče, musí mať kontajner žiariča uvedenú aspoň informáciu o povahe vysokoaktívneho žiariča.
(3)
Výrobca alebo dodávateľ je povinný zabezpečiť označenie kontajnera žiariča a vysokoaktívneho žiariča príslušnou výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo rádioaktívnej látky podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Dokumentácia k vysokoaktívnemu žiariču poskytovaná výrobcom musí obsahovať fotografickú dokumentáciu vysokoaktívneho žiariča a kontajnera žiariča.
(5)
Držiteľ je povinný zabezpečiť, aby
a)
ku každému vysokoaktívnemu žiariču a kontajneru žiariča bola priložená písomná informácia preukazujúca, že vysokoaktívny žiarič je identifikovaný a označený podľa odseku 1, alebo písomná informácia umožňujúca identifikovať vysokoaktívny žiarič a jeho povahu; informácia musí obsahovať fotografickú dokumentáciu žiariča, kontajnera žiariča, transportného obalu, a ak je to primerané, aj zariadenia, ktoré obsahuje žiarič,
b)
vysokoaktívny žiarič a kontajner žiariča boli označené príslušnou výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo rádioaktívnej látky podľa osobitného predpisu.10)
(6)
Pri vysokoaktívnych žiaričoch, ktoré nie je možné označiť napríklad z dôvodu malých rozmerov vysokoaktívneho žiariča alebo preto, že to nedovoľuje zachovanie vlastností vysokoaktívneho žiariča, sa označenie podľa odsekov 1, 3 a odseku 5 písm. b) identifikačným číslom a príslušnou výstražnou značkou nevyžaduje.
§ 8
Odborné vzdelávanie a výcvik
(1)
Držiteľ je povinný zabezpečiť odborné vzdelávanie,11) pričom je povinný zabezpečiť, aby pracovníci dostali informácie a absolvovali výcvik s osobitným dôrazom na bezpečnostné opatrenia a možné následky nedostatočnej kontroly vysokoaktívnych žiaričov tak, aby boli pripravení aj na riešenie mimoriadnych radiačných udalostí. Držiteľ je povinný viesť dokumentáciu o absolvovaní odborného vzdelávania jednotlivých pracovníkov.
(2)
Prevádzkovatelia pracovísk, v priestoroch ktorých sa vyskytujú opustené žiariče, ako sú napríklad veľké zberne kovového šrotu, zariadenia na recykláciu šrotu, prekladiská materiálu a colné sklady, sú povinní zabezpečiť
a)
informovanie svojich zamestnancov o
1.
tom, že sa na pracovisku môžu vyskytnúť opustené žiariče,
2.
vlastnostiach ionizujúceho žiarenia a jeho účinkoch,
b)
výcvik svojich zamestnancov
1.
vo vizuálnom zisťovaní opustených vysokoaktívnych žiaričov,
2.
v postupoch a opatreniach v prípade podozrenia alebo nálezu opustených žiaričov.
§ 9
Nakladanie s opustenými žiaričmi
(1)
Každý, kto zistí, nájde alebo má podozrenie, že našiel opustený žiarič, nález bezodkladne oznámi policajnému zboru alebo orgánu dozoru. Ak označenie alebo iné znaky naznačujú, že ide o rádioaktívny žiarič, nemanipulujú s ním ani sa nevystavujú zbytočnému riziku ožiarenia. Ak im to okolnosti a znalosti umožňujú, označia miesto a do príchodu príslušníkov policajného zboru vykonajú opatrenia na zamedzenie prístupu nepovolaných osôb do bezprostrednej blízkosti rádioaktívneho žiariča.
(2)
Pri vyhľadávaní, doprave, identifikácii a dočasnom skladovaní opustených žiaričov sa postupuje podľa pracovných postupov alebo havarijných plánov organizácie, ktorá má povolenie úradu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu s opustenými žiaričmi.
(3)
Za bezpečné nakladanie s opusteným žiaričom zodpovedá oprávnená organizácia.
(4)
Úrad v zariadeniach, v ktorých je možnosť výskytu opustených žiaričov, vykonáva12) na základe výsledkov zisťovania zhodnotenie možných rádiologických následkov výskytu opusteného žiariča, poskytuje odborné rady a informácie o opatreniach na zabezpečenie radiačnej ochrany, oznámi nález organizácii, ktorá má povolenie úradu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu s opustenými žiaričmi, ak tak nebolo už vykonané, a zabezpečí vykonanie organizačných opatrení na zabezpečenie miesta nálezu a zabezpečenie radiačnej ochrany do doby príchodu zamestnancov organizácie, ktorá má povolenie na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu s opustenými žiaričmi.
(5)
Prevádzkovatelia pracovísk, v priestoroch ktorých sa najčastejšie vyskytujú opustené žiariče, sú povinní zabezpečiť prístroje na identifikáciu opustených žiaričov.
(6)
Orgán dozoru vykonáva13)
a)
inventarizáciu rádioaktívnych žiaričov zameranú na pracoviská, na ktorých sa v minulosti vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnymi žiaričmi, a na organizácie, na ktoré bol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku,
b)
kontroly na miestach zberu kovového šrotu s cieľom zistiť a zabezpečiť odstránenie opustených žiaričov.
§ 10
Finančné zabezpečenie nakladania s opustenými žiaričmi
Na nakladanie s nájdenými opustenými žiaričmi, ktoré sú rádioaktívnym odpadom, ktorého pôvodca nie je známy, sa použijú prostriedky podľa osobitného predpisu.14)
§ 11
Medzinárodná výmena informácií
Informačná a oznamovacia povinnosť voči orgánom Európskych spoločenstiev, Európskej únie a tretím krajinám sa plní podľa osobitného zákona.15)
§ 12
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 1.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Na vysokoaktívne žiariče, ktoré boli uvedené na trh do 1. júna 2006, sa nevzťahujú ustanovenia § 7 ods. 1 až 4 a ustanovenia § 3 až 6 a § 7 ods. 5 sa vzťahujú od 1. januára 2008.
§ 14
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 348/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady Európskych spoločenstiev 2003/122/Euratom z 22. 12. 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7.).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 348/2006 Z. z.
ÚROVNE AKTIVITY
Prvok (Atómové číslo) Rádionuklid Úroveň aktivity (Bq)
Železo (26) Fe-55 4 x 10E11
Kobalt (27) Co-60 4 x 10E9
Selén (34) Se-75 3 x 10E10
Kryptón (36) Kr-85 1 x 10E11
Stroncium (38) Sr-90 (a) 3 x 10E9
Paládium (46) Pd-103 (a) 4 x 10E11
Jód (53) I-125 2 x 10E11
Césium (55) Cs-137 (a) 2 x 10E10
Prométeum (61) Pm-147 4 x 10E11
Gadolínium (64) Gd-153 1 x 10E11
Túlium (69) Tm-170 3 x 10E10
Irídium (77) Ir-192 1 x 10E10
Tálium (81) Tl-204 1 x 10E11
Rádium (88) Ra-226 (b) 2 x 10E9
Plutónium (94) Pu-238 (a) 1 x 10E11
Amerícium (95) Am-241 (b) 1 x 10E11
Kalifornium (98) Cf-252 5 x 10E8
(a) Úroveň aktivity zahŕňa príspevky od dcérskych rádionuklidov s polčasmi kratšími ako 10 dní.
(b) Zahŕňa neutrónové žiariče s berýliom.
Pre rádionuklidy, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, ale ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, je príslušná úroveň aktivity rovná jednej stotine príslušnej hodnoty A1 uvedenej v pravidlách MAAE pre bezpečnú prepravu vysokoaktívnych látok (No TS-R-1 (ST-1, revised) International Atomic Energy Agency, Vienna 2000).
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 348/2006 Z. z.
Štandardný záznam pre vysokoaktívny uzavretý žiarič (HASS-High Activity Sealed Source) (Nepovinné položky sú písané kurzívou)
1)
Príloha č. 1 časť A bod 38 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
4)
§ 25 ods. 2 písm. h) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
6)
7)
§ 21 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a)
§ 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2010 Z. z.
8)
§ 41 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.
9)
§ 37 zákona č. 126/2006 Z. z.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
14)
§ 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.
15)
§ 35 ods. 4 a 7 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 474/2005 Z. z.