Predpis bol zrušený predpisom 355/2007 Z. z.

357/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. n) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Kritériá na zaradenie pracovných činností do kategórií podľa jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
U zamestnancov, ktorí sú exponovaní viacerým faktorom práce a pracovného prostredia, sa pre jednotlivé faktory určuje kategória osobitne.
§ 2
Náležitosti návrhu na zaradenie pracovných činností do tretej a štvrtej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 357/2006 Z. z.
KRITÉRIÁ NA ZARADENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ DO KATEGÓRIÍ
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 357/2006 Z. z.
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE
Návrh na zaradenie pracovných činností do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o
1. zamestnávateľovi a pracovisku:
a) názov, sídlo (adresa) a identifikačné číslo (IČO) právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
b) právna forma, druh vlastníctva, zaradenie podľa prevažujúcej činnosti (OKEČ),
c) názov pracoviska,
2. zamestnancoch:
a) počet zamestnancov podniku (firmy), z toho počet žien,
b) počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,
c) názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,
d) opis pracovných činností,
3. faktoroch práce a pracovného prostredia:
a) posúdenie rizika1) s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,
b) kategória pracovnej činnosti,
c) pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia,
4. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:
a) vykonaných,
b) plánovaných vrátane časového harmonogramu,
5. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:
a) pracovná zdravotná služba2) (názov, IČO),
b) lekár zodpovedný za zdravotný dohľad vrátane výkonu preventívnych prehliadok.
2)
§ 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.