358/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
Vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 24. mája 2006,
ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2006.
László Szigeti v. r.