Predpis bol zrušený predpisom 431/2012 Z. z.

366/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2006 do 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na zníženie emisií znečisťujúcich látok ( ďalej len „emisií“) z dieselových motorov motorových vozidiel uvedených v osobitnom predpise1) určených na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“), okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zníženie emisií z dieselových motorov.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vozidlo, ktoré sa nelíši od iného vozidla v podstatných znakoch od vlastností vozidla a motora uvedených v doplnku 1 prílohy I,
b)
dieselovým motorom motor s kompresorovým zapaľovaním.
§ 3
(1)
Určenie emisií vozidiel, podmienky a metódy merania emisií musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.3, 1.4 a 5 prílohy I a v prílohách III, IV, V, VI a VII smernice Rady 72/306/EHS z 2. augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Referenčné palivo podľa bodu 3.2. prílohy III smernice je špecifikované v osobitnom predpise.2)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie motora predkladá výrobca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel dieselový motor spolu s príslušenstvom uvedeným v doplnku 1 prílohy I smernice určený pre typ vozidla, ktorý sa má schváliť. Na žiadosť výrobcu a po súhlase technickej služby overovania vozidiel sa môže vykonať test na reprezentatívnom vozidle, ktorý sa testuje.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na emisie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na emisie podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla z dôvodov týkajúcich sa emisií sa pridelí schvaľovacie číslo podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Každé vozidlo vyhovujúce typu vozidla schválenému podľa tohto nariadenia vlády musí mať na ľahko prístupnom mieste pripevnený jasne čitateľný a nezmazateľný symbol podľa prílohy II smernice. Symbol vyjadruje v m-1 upravený absorbčný koeficient získaný počas testovania, počas testovania s voľnou akceleráciou a počas testovania metódami ustanovenými v bode 3.2 prílohy IV smernice. Miesto, kde je symbol podľa prílohy II smernice pripevnený, musí byť uvedené v osvedčení o typovom schválení ES.
(8)
Ak sa zmení typ vozidla schválený podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)
(9)
Ak sa zmení časť alebo charakteristika typu vozidla po typovom schválení ES vozidla, výrobca je povinný informovať o tom štátny dopravný úrad,6) ktorý rozhodne o vykonaní nových testov a vystavení nového protokolu o testoch.
(10)
Ak z testov vykonaných podľa odseku 9 vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, vozidlo sa neschváli.
(11)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.7)
(12)
Zhodu vozidla so schváleným typom vozidla podľa tohto nariadenia vlády štátny dopravný úrad overuje podľa údajov dodatku k osvedčeniu o typovom schválení uvedenom v doplnku 2 prílohy I smernice spôsobom ustanoveným v bodoch 7.2.1, 7.2.1.1 a 7.2.1.2 prílohy I smernice.
(13)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) z dôvodov vzťahujúcich sa na emisie.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 366/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 72/306/EHS z 2. augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 89/491/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 97/20/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) a smernice Komisie 2005/21/ES (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2005).
1)
Príloha č. 1 časť B zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 368/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
6)
§ 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
7)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.