Predpis bol zrušený predpisom 583/2006 Z. z.

368/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2006 do 04.11.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

368
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na plynné a tuhé znečisťujúce látky zo všetkých motorových vozidiel vybavených vznetovými motormi a na plynné znečisťujúce látky zo všetkých motorových vozidiel vybavených zážihovými motormi poháňanými zemným plynom alebo skvapalneným plynom a na vznetové a zážihové motory podľa osobitného predpisu1) a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vzťahujúcom sa na motory vozidiel vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a emisie plynných znečisťujúcich látok z plynových motorov (ďalej len „emisie znečisťujúcich látok“).
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje
a)
na vozidlá kategórie M1 s technicky prípustnou maximálnou zaťaženou hmotnosťou nižšou alebo rovnajúcou sa 3,5 t a vozidlá kategórie N1, N2 a M2, ktorým bolo udelené typové schválenie podľa osobitného predpisu,2)
b)
na typy motorov, ktoré sú určené na vývoz do krajín mimo územia Európskej únie.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
vozidlom motorové vozidlo uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a mobilných strojov,
b)
vznetovým alebo plynovým motorom hybný hnací zdroj vozidla, ktorému je ako samostatnej technickej jednotke uvedenej v osobitnom predpise2) možné udeliť typové schválenie,
c)
EEV zdokonaleným vozidlom priaznivým pre životné prostredie vozidlo poháňané motorom, ktorý vyhovuje prípustným limitným hodnotám emisií stanoveným v riadku C tabuliek uvedených v bode 6.2.1 prílohy I smernice Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na pohon vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“),
d)
schválením motora alebo radu motorov schválenie typu motora alebo radu motorov vzhľadom na úroveň emisií znečisťujúcich látok;
e)
vznetovým motorom motor, ktorý pracuje na princípe zapálenia paliva kompresným teplom;
f)
plynovým motorom motor, ktorý je poháňaný zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom LPG;
g)
typom motora kategória motorov, ktoré sa navzájom neodlišujú v charakteristikách motora definovaných v prílohe II smernice;
h)
radom motorov zoskupenie motorov rôznych výrobcov, ktoré majú pre svoju konštrukciu definovanú v dodatku 2 prílohy II smernice podobné emisné charakteristiky výfukových plynov; všetci členovia radu musia spĺňať použiteľné limitné hodnoty emisií znečisťujúcich látok;
i)
plynnými znečisťujúcimi látkami oxid uhoľnatý, uhľovodíky predpokladajúce pomer CH1,85 pre motorovú naftu, CH2,525 pre skvapalnené uhľovodíkové plyny LPG a CH2,93 pre zemný plyn NMHC a predpokladanú molekulu CH8O0,5 pre vznetové motory poháňané etanolom, metán predpokladajúci pomer CH4 pre zemný plyn a oxidy dusíka; naposledy uvedená zložka bude vyjadrená ako ekvivalent oxidu dusičitého NO2;
j)
čistým výkonom výkon v ES kW získaný na skúšobnej stolici (na skúšanie motorov) na konci kľukového hriadeľa alebo jeho ekvivalent meraný v súlade s metódou ES merania výkonu podľa osobitného predpisu.3)
§ 3
(1)
Motory vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2 až 2.5, 2.7, 2.9, 4, 5, 6.2.1 a 9.1 smernice.
(2)
Špecifikácie a skúšky komponentov schopných ovplyvniť emisie znečisťujúcich látok z motorov uvedené v bode 6 prílohy I smernice musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách III, IV, V, VII a VIII smernice.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ motora vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok predkladá výrobca alebo jeho zástupca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II smernice, a dokumentácia podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Typ motora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).
(4)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ motora alebo rad motorov sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ motora vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(6)
Každý schválený typ motora ako samostatná jednotka musí byť označený podľa bodu 5 prílohy I smernice.
(7)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z jeho motora predkladá výrobca vozidla alebo jeho zástupca.
(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.
(9)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(10)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla z jeho schváleného motora vzťahujúceho sa na emisie znečisťujúcich látok z jeho motora predkladá výrobca vozidla alebo jeho zástupca.
(12)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II smernice, kópia osvedčenia o typovom schválení ES motora alebo radu motorov a dokumentácia podľa osobitného predpisu.5)
(13)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla so schváleným motorom vzťahujúcom sa na emisie znečisťujúcich látok podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(14)
Typ vozidla so schváleným motorom, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo jeho zástupca technickej službe.
(15)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(16)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.5)
(17)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ motora vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok.
(18)
V prípade zmeny typu vozidla alebo typu sedadla schváleného podľa tohto nariadenia vlády sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)
(19)
O každej zmene časti alebo charakteristike je výrobca povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu motora a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že požiadavky nie sú splnené, vozidlo alebo motory sa neschvália.
(20)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ vozidla8) vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok a na typové schválenie komponentu9) pre typ motora vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok.
§ 5
Príslušný štátny orgán10) môže odmietnuť alebo zakázať uvedenie nového vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
(1)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES vozidla alebo typové schválenie vozidla vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z motora, ak typ motora vzhľadom na emisie znečisťujúcich látok spĺňa limitné hodnoty B 1 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice.
(2)
Osvedčenia o zhode COC11) vystavené pre nové vozidlá sa považujú za neplatné od 1. októbra 2006, ak typ motora z hľadiska emisií nespĺňa limitné hodnoty B 1 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(3)
Štátny dopravný úrad po 1. októbri 2008 udelí typové schválenie ES vozidla alebo typové schválenie vozidla vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z motora, ak typ motora z hľadiska emisií spĺňa limitné hodnoty B 2 ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice.
(4)
Osvedčenia o zhode COC vystavené pre nové vozidlá sa považujú za neplatné od 1. októbra 2009, ak typ motora z hľadiska emisií nespĺňa limitné hodnoty B 2 ustanovené v prílohe 6.2.1 prílohy I smernice, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh,11) do evidencie a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(5)
Typ motora sa považuje za vyhovujúci podmienkam uvedeným v odsekoch 1 až 4, ak motor vzhľadom na emisie spĺňa limitné hodnoty C ustanovené v bode 6.2.1 prílohy I smernice.
(6)
Štátny dopravný úrad udelí po 1. októbri 2005 pre nové typy a po 1. októbri 2006 pre všetky typy typové schválenie vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z motora, ak bude vozidlo vybavené palubným diagnostickým systémom alebo palubným meracím systémom.
(7)
Výrobca alebo zástupca výrobcu na účely typového schválenia ES alebo typového schválenia musí predložiť doklad o správnom fungovaní zariadenia na reguláciu emisií motora.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 368/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na pohon vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/96/ES z 13. decembra 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.), smernice Komisie 2001/27/ES z 10. apríla 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
10)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
11)
§ 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.