369/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na výkon preplňovaných spaľovacích motorov alebo nepreplňovaných spaľovacích motorov používaných na pohon vozidiel kategórie M a N1) (ďalej len „výkon motora“) a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidla vzťahujúcom sa na výkon motora.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výkon motorov týchto druhov:
a)
zážihové piestové spaľovacie motory alebo vznetové piestové spaľovacie motory okrem motorov s voľným piestom,
b)
spaľovacie motory s rotujúcim piestom.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
vozidlom motorové vozidlo určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov a pracovných strojov,
b)
čistým výkonom motora výkon dosiahnutý v skúšobnom stave na konci kľukového hriadeľa alebo jeho ekvivalent pri zodpovedajúcich otáčkach motora s príslušenstvom uvedeným v tabuľke 1 prílohy I smernice Rady 80/1269/EHS zo 16. decembra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výkonu motorov motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len smernica); ak výkon možno merať len s namontovanou prevodovkou, treba brať do úvahy výkon spotrebovaný prevodovkou,
c)
maximálnym čistým výkonom motora maximálna hodnota čistého výkonu meraného pri plnom zaťažení motora.
§ 3
(1)
Výkon motora musí byť stanovený v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými v prílohe I okrem bodov 1, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 a doplnkov 1 a 2 smernice.
(2)
Pri teste motora sa v prípadoch uvedených v bode 5.3.11 prílohy I smernice použije referenčné palivo uvedené v osobitnom predpise.2)
(3)
Pri teste vznetového motora sa musia výfukové plyny kontrolovať z hľadiska dodržania technických požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise.3)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na sa výkon motora predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Motor predstavujúci typ motora, ktorý sa má schváliť, poskytne výrobca spolu s príslušenstvom uvedeným v tabuľke 1 prílohy I smernice poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na výkon motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na výkon motora podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice; prílohou osvedčenia je protokol o teste podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí typové schvaľovacie číslo podľa osobitného predpisu;6) nemožno prideliť rovnaké typové schvaľovacie číslo rôznym typom vozidla.
(7)
Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.7)
(8)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla9) pre typ vozidla vzťahujúce sa na výkon motora.
§ 5
Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na výkon motora, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 369/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 80/1269/EHS zo 16. decembra 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výkonu motorov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.) v znení smernice Komisie 88/195/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 9.), smernice Komisie 89/491/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 97/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) a smernice Komisie 1999/99/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel.
6)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
7)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
8)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
10)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.