37/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. marca 2001 a 15. mája 2001 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ekvádorskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ekvádorskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor (Quito 28. júna 1971, vyhláška č. 93/1973 Zb.)
2.
Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor (Praha 15. septembra 1971, vyhláška č. 96/1973 Zb.)
3.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci (Praha 13. septembra 1983, vyhláška č. 34/1988 Zb.)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.