370/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje opatrenia na zníženie emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie“) z motorov inštalovaných v necestných strojoch a upravuje typové schvaľovanie ES motorov inštalovaných v necestných strojoch vzhľadom na emisie.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motory
a)
inštalované v necestných strojoch,
b)
pomocné inštalované vo vozidlách určených na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste,
c)
inštalované v strojoch určených a vybavených tak, aby sa mohli pohybovať alebo aby sa s nimi mohlo pohybovať po ceste alebo mimo nej a ktoré majú
1.
vznetové motory s výkonom od 19 kW do 560 kW a ktoré pracujú pri iných ako konštantných otáčkach,
2.
vznetové motory s výkonom od 19 kW do 560 kW a ktoré pracujú pri konštantných otáčkach,
3.
zážihové motory s výkonom do 19 kW,
4.
motory konštruované na pohon motorových vozňov, ktoré sú hnacími koľajovými vozidlami špeciálne určenými na prepravu tovaru a cestujúcich,
5.
motory konštruované na pohon rušňov, ktoré sú koľajovými vozidlami s vlastným pohonom určenými na pohyb alebo pohon železničných vozňov určených na prepravu nákladu, cestujúcich a iných zariadení, pričom samotné koľajové vozidlá nie sú určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich okrem obsluhy a iných zariadení; pomocné motory alebo motory konštruované na pohon zariadenia určeného na uskutočnenie stavebných prác alebo údržby na koľajniciach sa posudzujú podľa prvého bodu.
d)
inštalované v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy a na ich pomocné motory s výkonom nad 560 kW.
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na motory určené na pohon
a)
vozidiel podľa osobitného predpisu,1)
b)
lodí okrem plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,
c)
lietadiel,
d)
rekreačných vozidiel, ako napríklad snežné skútre, terénne motocykle.
(4)
Ustanovenia odseku 2 písm. d) sa nevzťahujú na
a)
plavidlá určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a posádky,
b)
rekreačné plavidlá kratšie ako 24 m podľa osobitného predpisu,2)
c)
služobné plavidlá patriace kontrolným orgánom,3)
d)
požiarne plavidlá,
e)
vojenské plavidlá,
f)
rybárske plavidlá zapísané v registri rybárskych plavidiel Európskej únie,
g)
námorné lode vrátane vlečných a tlačných remorkérov, ktoré pôsobia alebo majú základňu v pobrežných vodách alebo dočasne na vnútrozemských vodných cestách, vybavené platným plavebným alebo bezpečnostným povolením, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.4)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
necestným strojom pojazdný stroj, prepravovateľné priemyselné zariadenie alebo vozidlo s karosériou alebo bez karosérie, ktoré nie je určené na prepravu osôb alebo tovarov na ceste, v ktorých je inštalovaný spaľovací motor uvedený v § 1 ods. 2,
b)
typovým schválením ES postup, ktorým sa osvedčuje, že typ spaľovacieho motora alebo rad motorov vzhľadom na emisie motora spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
c)
typom motora kategória motorov, ktoré sa nelíšia v základných charakteristikách motora uvedených v prílohe I okrem bodov 2.4, 2.8a, v bode 4 okrem bodov 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.2.2.1, 4.2.2.2, v bode 8 okrem bodov 8.3.2.4, 8.3.2.5, 8.3.3, 8.4 a v dodatku 1 prílohy II smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch v platnom znení (ďalej len „smernica“),
d)
radom motorov skupina motorov výrobcu, pri ktorej sa na základe ich konštrukcie očakávajú podobné charakteristiky emisií a ktorá spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády,
e)
základným motorom motor vybratý z radu motorov, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 6 a 7 prílohy I smernice,
f)
čistým výkonom motora výkon dosiahnutý v skúšobnom stave na konci kľukového hriadeľa alebo jeho ekvivalent pri zodpovedajúcich otáčkach motora s príslušenstvom zistený podľa osobitného predpisu,5) pričom je zamedzený výkon chladiaceho ventilátora motora a sú dodržané skúšobné podmienky a referenčné palivo podľa tohto nariadenia vlády,
g)
dňom výroby motora dátum výstupnej kontroly motora po opustení výrobnej linky; v tejto etape je motor pripravený na dodanie alebo uskladnenie,
h)
uvedením na trh proces prvého sprístupnenia motora na trh za odplatu alebo bezodplatne na účely distribúcie alebo použitia v členských štátoch Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
i)
výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá schvaľovaciemu orgánu za celý proces typového schvaľovania ES a za zabezpečenie zhody výroby bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých etáp konštrukcie motora,
j)
schvaľovacím orgánom príslušný orgán členského štátu, ktorý zodpovedá za typové schválenie ES motora alebo radu motorov a za overenie zhody výrobných programov výrobcu, rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo odňatí osvedčenia o typovom schválení ES a je kontaktným miestom pre schvaľovacie orgány ostatných členských štátov,
k)
technickou službou služba podľa osobitného predpisu,6) ktorú vykonáva fyzická osoba alebo právnická osoba poverená schvaľovacím orgánom na vykonávanie skúšok alebo kontrol,
l)
informačným dokumentom dokument uvedený v prílohe II smernice, ktorý obsahuje informácie dodané žiadateľom,
m)
informačnou zložkou súhrn údajov, výkresov, fotografií podľa informačného dokumentu, ktoré žiadateľ o udelenie typového schválenia ES predloží technickej službe alebo schvaľovaciemu orgánu,
n)
informačným zväzkom informačná zložka so všetkými podkladmi o skúškach alebo s inými dokumentmi, ktoré doplnila technická služba alebo schvaľovací orgán do informačnej zložky počas vykonávania svojich funkcií,
o)
registrom k informačnej zložke dokument, v ktorom je uvedený obsah informačnej zložky očíslovaný alebo označený tak, aby boli jasne identifikované všetky strany,
p)
náhradným motorom motor určený na výmenu motora v strojovom zariadení, ktorý bol dodaný len na tento účel,
q)
prenosným motorom motor používaný v zariadení,
1.
ktoré obsluhujúci nesie počas celého výkonu jeho určenej funkcie,
2.
ktoré je určené na výkon funkcie v rôznych polohách, napríklad obrátený smerom hore, dolu, nabok, alebo
3.
ktorého celková hmotnosť je nižšia ako 20 kg vrátane motora a vybavenia a
3.1 obsluhujúci zariadenie počas výkonu funkcie podopiera, nesie alebo riadi jeho polohu, alebo
3.2 motor, ktorý sa používa v generátore alebo čerpadle,
r)
neprenosným motorom motor, ktorý nie je prenosným motorom podľa písmena q),
s)
prenosným motorom na odborné používanie v rôznych polohách prenosný motor podľa písmena q) bodov 1 a 2, pri ktorom výrobca schvaľovaciemu orgánu preukázal, že pre motor platí kategória 3 času emisnej trvanlivosti podľa bodu 2.1 dodatku 4 prílohy IV smernice,
t)
časom emisnej trvanlivosti počet hodín uvedený v dodatku 4 prílohy IV smernice, ktorý sa používa na určenie faktorov opotrebenia,
u)
malou sériou radu motorov rad zážihových motorov s celkovou ročnou výrobou menšou ako 5 000 kusov,
v)
výrobcom malej série radu zážihových motorov výrobca s celkovou ročnou výrobou menšou ako 25 000 kusov,
w)
plavidlom vnútrozemskej vodnej dopravy plavidlá určené na použitie na vnútrozemské vodné toky, ktorých dĺžka je 20 m alebo väčšia a výtlak je 100 m3 alebo väčší vypočítaný podľa vzorca definovaného v bode 2.8a prílohy I smernice; plavidlom vnútrozemskej vodnej dopravy môžu byť remorkéry alebo tlačné remorkéry určené na vlečenie, tlačenie alebo na pohyb pozdĺž boku plavidla na 20 m alebo viac,
x)
pôvodným výrobcom zariadenia výrobca typu necestného stroja,
y)
pružným systémom postup umožňujúci výrobcom motorov uviesť na trh obmedzené množstvo vznetových motorov inštalovaných do necestných strojov v období medzi dvoma nasledujúcimi etapami limitných hodnôt, ktoré však vyhovujú predchádzajúcej etape emisných limitných hodnôt.
§ 3
Žiadosť o typové schválenie ES
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES motora alebo radu motorov predkladá výrobca schvaľovaciemu orgánu pre každý motor alebo pre každý rad motorov samostatne. Prílohou k žiadosti je informačný zväzok, ktorého obsah je uvedený v informačnom dokumente v prílohe II smernice, a vyhlásenie, že žiadosť nebola podaná v inom členskom štáte.
(2)
Motor vyhovujúci základným charakteristikám motora uvedeným v dodatku 1 prílohy II smernice poskytne výrobca technickej službe zodpovednej za vykonanie schvaľovacích skúšok. Ak predložený motor nespĺňa požiadavky pre rad motorov uvedené v dodatku 2 prílohy II smernice, zabezpečí výrobca na schválenie iný motor.
(3)
Výrobca preukáže technickej službe v čase schvaľovacej skúšky elektronicky riadených motorov, že použitie akejkoľvek pomocnej emisnej stratégie je v súlade s požiadavkami ustanovenými v bode 8.3.2 prílohy I smernice. Toto preukázanie pozostáva z hodnotenia dokumentácie uvedenej v bode 8.3.3. prílohy I smernice.
(4)
Použitie inej pomocnej stratégie regulovania emisií, ktorá nie je v súlade s bodom 8.3.2 prílohy I smernice, je zakázané.
(5)
Požiadavky na dokumentáciu podľa odseku 3 sú ustanovené v bodoch 8.3.3.1 a 8.3.3.2 prílohy I smernice. Dokumentáciu podľa bodu 8.3.3.1 prílohy I smernice výrobca poskytne technickej službe.
(6)
Pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytne informácie a preukáže technickej službe splnenie technických požiadaviek ustanovených v bode 8.4 prílohy I smernice.
§ 4
(1)
Schvaľovací orgán udelí typové schválenie ES pre typ motora alebo rad motorov, ak je zhodný s údajmi uvedenými v informačnom zväzku a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES, ktorého vzor je uvedený v prílohe VII smernice, pre každý typ motora alebo rad motorov, ktorý schvaľuje, a zostaví alebo overí obsah registra k informačnej zložke. Osvedčenie o typovom schválení ES musí byť očíslované podľa požiadaviek uvedených v prílohe VIII smernice. Osvedčenie o typovom schválení ES a jeho prílohy sa doručia žiadateľovi o typové schválenie ES.
(3)
Rozsah typového schvaľovania ES motora je obmedzený, ak schvaľovaný motor plní svoju funkciu alebo pracuje iba v spojení s inými dielmi necestných strojov, a z tohto dôvodu sa môže zhoda s jednou požiadavkou alebo s viacerými požiadavkami overiť len vtedy, ak schvaľovaný motor pracuje v spojení s inými strojovými dielmi, skutočnými alebo simulovanými. Osvedčenie o typovom schválení ES obsahuje obmedzenia jeho použitia a podmienky na jeho montáž.
(4)
Schvaľovací orgán zasiela
a)
každý mesiac schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam typových schválení ES motora a radu motorov podľa vzoru uvedeného v prílohe IX smernice, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, odmietol udeliť alebo odňal,
b)
bezodkladne po prijatí žiadosti schvaľovacieho orgánu iného členského štátu aspoň jeden z týchto dokladov:
1.
kópiu osvedčenia o typovom schválení ES, s informačným zväzkom alebo bez neho, pre každý typ motora alebo rad motorov, ktorý schválil, odmietol schváliť alebo odňal,
2.
zoznam motorov vyrobených podľa § 7 ods. 4, ktorý obsahuje náležitosti uvedené v prílohe X smernice, alebo
3.
kópiu vyhlásenia podľa § 7 ods. 5.
(5)
Schvaľovací orgán zasiela Európskej komisii raz za rok a vždy po prijatí jej žiadosti kópiu zoznamu schválených typov motorov podľa vzoru uvedeného v prílohe XI smernice.
(6)
Vznetové motory, ktoré sú určené na iné použitie ako na pohon motorových vozňov a plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy, možno okrem odsekov 1 až 5 uviesť na trh podľa pružného systému za podmienok uvedených v prílohe č. 1 tohto nariadenia vlády.
§ 5
Zmeny typového schválenia ES
(1)
Výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, je povinný oznámiť schvaľovaciemu úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v informačnej zložke.
(2)
Ak bolo pôvodné typové schválenie ES udelené v Slovenskej republike, žiadosť o zmenu alebo rozšírenie typového schválenia ES sa predkladá schvaľovaciemu orgánu v Slovenskej republike.7)
(3)
Ak sa zmenili náležitosti uvedené v informačnom zväzku, schvaľovací orgán
a)
vydá revidovanú stranu informačného zväzku s uvedením charakteru zmeny a dátumu opätovného vydania; pri každom vydaní revidovaných strán zmení aj register k informačnému zväzku, ktorý je pripojený k osvedčeniu o typovom schválení ES, tak, aby v ňom bol uvedený najnovší dátum revidovania strán,
b)
vydá revidované osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia s uvedením dôvodu zmeny a dátumu opätovného vydania, ak sa zmenila akákoľvek informácia v ňom, okrem jeho príloh.
(4)
Ak schvaľovací orgán zistí, že v dôsledku zmeny informačného zväzku je potrebné vykonať ďalšie skúšky alebo kontroly, informuje o tom výrobcu a dokumenty podľa odseku 3 vydá až po úspešnom vykonaní ďalších skúšok alebo kontrol.
§ 6
Pružný systém
(1)
Výrobca motorov na základe povolenia vydaného schvaľovacím orgánom pre pôvodného výrobcu zariadenia v období medzi dvoma po sebe nasledujúcimi etapami emisných limitných hodnôt môže uviesť na trh obmedzený počet motorov, ktoré vyhovujú predchádzajúcej etape emisnej limitnej hodnoty.
(2)
Schvaľovací orgán vydá rozhodnutie o použití pružného systému pre motory uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) prvom, druhom a piatom bode, ak sú splnené podmienky uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia vlády.
§ 7
Zhoda
(1)
Výrobca označí každý motor vyrobený v zhode so schváleným typom štítkom, ktorý obsahuje číslo typového schválenia ES a označenia podľa § 13.
(2)
Ak osvedčenie o typovom schválení ES obsahuje obmedzenia použitia, dodá výrobca s každým vyrobeným motorom informačný materiál o týchto obmedzeniach a uvedie všetky podmienky na jeho montáž. Ak výrobca dodáva sériu typov motora jednému výrobcovi strojov, poskytne mu najneskôr v deň dodávky prvého motora jeden informačný materiál s dodatočným uvedením príslušných identifikačných čísiel motorov.
(3)
Na účely odseku 2 pri elektronicky riadených motoroch výrobca poskytuje informácie na používanie a údržbu podľa požiadaviek ustanovených v bodoch 8.4.6 a 8.4.7 prílohy I smernice a zabezpečí ich splnenie.
(4)
Výrobca zašle na žiadosť schvaľovaciemu orgánu, ktorý typovo schválil typ motora alebo rad motorov, do 45 dní po skončení každého kalendárneho roka, bezodkladne po každom podaní žiadosti, a ak to určí schvaľovací orgán, zoznam obsahujúci rozsah identifikačných čísiel pre každý typ motora vyrobený podľa tohto nariadenia vlády od posledného zasielania zoznamu, a ak to nie je jasné z kódovacieho systému motorov, aj vzájomné vzťahy identifikačných čísiel k príslušným typom motora alebo radom motorov a k číslam typového schválenia. Zoznam musí obsahovať príslušné informácie aj v prípade, ak výrobca prestane vyrábať schválený typ motora alebo rad motorov. Výrobca uchováva tieto záznamy najmenej 20 rokov, ak sa nevyžaduje pravidelné zasielanie zoznamu schvaľovaciemu orgánu.
(5)
Vyhlásenie, ktoré obsahuje typy motorov, rad motorov a identifikačné čísla motorov, ktoré bude výrobca vyrábať, zašle výrobca schvaľovaciemu orgánu
a)
do 45 dní po skončení kalendárneho roka,
b)
pri podávaní žiadosti o typové schválenie ES.
§ 8
Uznanie iných typových schválení
Schvaľovací orgán uzná typové schválenie ES motora a zodpovedajúcu značku uvedenú v prílohe XII smernice, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 9
Uvedenie na trh
(1)
Schvaľovací orgán nesmie odmietnuť uvedenie nových motorov na trh bez ohľadu na to, či sú montované v strojoch, alebo sú samostatné, ak spĺňajú podmienky podľa tohto nariadenia vlády, a prijme potrebné opatrenia týkajúce sa registrácie a kontroly identifikačných čísiel motorov, ktoré sú vyrobené podľa tohto nariadenia vlády. Uvedenie na trh iných motorov ako tých, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, sa nepovolí okrem motorov určených na vývoz do tretích krajín. Kontroly sa v prípade potreby vykonávajú v spolupráci so schvaľovacími orgánmi ostatných členských štátov.
(2)
Kontrola identifikačných čísiel sa môže uskutočniť v spojení s kontrolou zhody výroby podľa § 15.
(3)
Výrobca alebo jeho poverení zástupcovia bezodkladne poskytnú schvaľovaciemu orgánu na jeho žiadosť pri kontrole identifikačných čísiel všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú ich odberateľov, spolu s identifikačnými číslami motorov vyrobených podľa § 7 ods. 3. Osobné údaje odberateľa, ktorý je fyzickou osobou, možno poskytnúť len s jeho písomným súhlasom.8)
(4)
Ak výrobca nie je schopný na žiadosť schvaľovacieho orgánu preukázať skutočnosti podľa § 7, môže mu byť odňaté schválenie, ktoré bolo udelené príslušnému typu alebo radu motorov podľa tohto nariadenia vlády, následne postupuje podľa § 16 ods. 5.
(5)
Príslušný štátny orgán3) odmietne vydať plavidlu osvedčenie alebo osobitné povolenie podľa osobitného predpisu,10) ak motory nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 10
Udelenie typového schválenia ES pre vznetový motor
(1)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo pre rad motorov, nevydá osvedčenie o typovom schválení ES podľa vzoru uvedeného v prílohe VII smernice a odmietne udeliť každé iné typové schválenie ES pri necestných strojoch, v ktorých je inštalovaný motor zatiaľ neuvedený na trh, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.4 prílohy I smernice pre motory kategórie J po 31. decembri 2006 na motor iný, ako je motor pracujúci pri konštantných otáčkach s výkonom 37 kW ≤ V < 75 kW.
(2)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad motorov, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.4 prílohy I smernice pre motory pracujúce pri konštantných otáčkach kategórie
a)
H po 31. decembri 2009 na motor s výkonom 130 kW ≤ V < 560 kW,
b)
I po 31. decembri 2009 na motor s výkonom 75 kW ≤ V < 130 kW,
c)
J po 31. decembri 2010 na motor s výkonom 37 kW ≤ V < 75 kW,
d)
K po 31. decembri 2010 na motor s výkonom 19 kW ≤ V < 37 kW.
(3)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad motorov, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.5 prílohy I smernice pre motor iný, ako je motor pracujúci pri konštantných otáčkach kategórie
a)
L po 31. decembri 2009 na motor s výkonom 130 kW ≤ V ≤ 560 kW,
b)
M po 31. decembri 2010 na motor s výkonom 75 kW ≤ V < 130 kW,
c)
N po 31. decembri 2010 na motor s výkonom 56 kW ≤ V < 75 kW,
d)
P po 31. decembri 2011 na motor s výkonom 37 kW ≤ V < 56 kW.
(4)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad motorov, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.6 prílohy I smernice pre motory kategórie
a)
Q po 31. decembri 2012 na motor iný, ako sú motory pracujúce pri konštantných otáčkach s výkonom 130 kW ≤ V ≤ 560 kW,
b)
R po 30. septembri 2013 na motor iný, ako sú motory pracujúce pri konštantných otáčkach s výkonom 56 kW ≤ V < 130 kW.
(5)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad motorov pre vnútrozemské plavidlá, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.4 prílohy I smernice na motor iný, ako je motor pracujúci pri konštantných otáčkach kategórie
a)
V1:4 po 31. decembri 2006 na motory so zdvihovým objemom valca 2,5 litra a viac, ale menej ako 5 litrov,
b)
V2 po 31. decembri 2007 na motory so zdvihovým objemom valca 5 litrov a viac.
(6)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad motorov používaných v motorových vozňoch, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.5 prílohy I smernice pre motory kategórie RC B po 31. decembri 2010 na motor s výkonom nad 130 kW.
(7)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad hnacích motorov používaných v rušňoch, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.4 prílohy I smernice pre motory kategórie RH A po 31. decembri 2007 na motory pracujúce pri iných ako konštantných otáčkach kategórie s výkonom 560 kW < V.
(8)
Príslušný štátny orgán7) odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad hnacích motorov používaných v rušňoch, ak typ motora alebo rad motorov nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nevyhovujú hodnotám uvedeným v bode 4.1.2.5 prílohy I smernice pre motory kategórie R B po 31. decembri 2010 na motory pracujúce pri iných ako konštantných otáčkach kategórie s výkonom nad 130 kW.
(9)
Pri postupe skúšky pre vznetové motory musia byť splnené technické požiadavky ustanovené v prílohe III okrem dodatku 5 smernice a skúšobný postup podľa osobitného predpisu.11) Pre referenčné palivo musia byť splnené technické požiadavky ustanovené v prílohe V smernice a pre systém odberu vzoriek plynov a častíc ustanovené v prílohe VI smernice.
(10)
Výrobca je povinný pre vznetové motory etapy III A a III B stanoviť faktor opotrebenia. Faktory opotrebenia sa použijú na účely typového schválenia ES alebo na účely vykonania skúšok na výrobnej linke. Pre skúšku na stanovenie faktora opotrebenia musia byť splnené technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.1.1.1 až 1.1.1.5 dodatku 5 prílohy III smernice.
(11)
Výrobca v žiadosti o udelenie typového schválenia ES pre vznetové motory nepoužívajúce zariadenie na dodatočnú úpravu znečisťujúcich látok stanoví doplnkové a násobné faktory opotrebenia pre každú znečisťujúcu látku.
(12)
Výrobca na základe žiadosti schvaľovacieho úradu poskytne informácie o stanovení faktora opotrebenia, napríklad výsledky emisných skúšok, skúšobný plán, vykonávanie kontroly a v prípade potreby podporné údaje o technických meraniach vzhľadom na technickú ekvivalenciu.
(13)
Stanovenie faktora opotrebenia vznetových motorov etapy IV je ustanovené v bodoch 2.1 až 2.5 dodatku 5 prílohy III smernice.
(14)
Technické požiadavky ustanovené v odseku 13 môžu byť na základe žiadosti výrobcu využité na stanovenie faktora opotrebenia pre vznetové motory etapy III A a III B.
(15)
Výrobca na stanovenie času životnosti pre vznetové motory etapy III A, III B a IV musí použiť technické požiadavky ustanovené v bode 3.1 dodatku 5 prílohy III smernice.
§ 11
(1)
Schvaľovací orgán nepovolí registráciu motorov alebo ich uvedenie na trh, ak nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, bez ohľadu na to, či sú montované v strojoch, alebo sú samostatné.
a)
Etapa III A iné ako motory pracujúce pri konštantných otáčkach
1.
kategória I po 31. decembri 2006,
2.
kategória J po 31. decembri 2007,
3.
kategória K po 31. decembri 2006.
b)
Etapa III A motory vnútrozemských plavidiel
1.
kategória V1:1 po 31. decembri 2006,
2.
kategória V1:2 po 31. decembri 2006,
3.
kategória V1:3 po 31. decembri 2006,
4.
kategória V1:4 po 31. decembri 2008,
5.
kategória V2 po 31. decembri 2008.
c)
Etapa III A motory pracujúce pri konštantných otáčkach
1.
kategória H po 31. decembri 2010,
2.
kategória I po 31. decembri 2010,
3.
kategória J po 31. decembri 2011,
4.
kategória K po 31. decembri 2010.
d)
Etapa III A motory rušňov
1.
kategória RL A po 31. decembri 2006,
2.
kategória RH A po 31. decembri 2008.
e)
Etapa III B iné ako motory pracujúce pri konštantných otáčkach
1.
kategória L po 31. decembri 2010,
2.
kategória M po 31. decembri 2011,
3.
kategória N po 31. decembri 2011,
4.
kategória P po 31. decembri 2012.
f)
Etapa III B motory motorových vozňov kategória RC B po 31. decembri 2011.
g)
Etapa III B motory rušňov kategória R B po 31. decembri 2011.
h)
Etapa IV iné ako motory pracujúce pri konštantných otáčkach
1.
kategória Q po 31. decembri 2013,
2.
kategória R po 30. septembri 2014.
(2)
Povolenie udelené pre motory jednej etapy emisných hodnôt limitov musí byť ukončené s účinnosťou od povinného uplatňovania ďalšej etapy hodnôt limitov. Pre typy motorov alebo rady motorov, ktoré spĺňajú limitné hodnoty stanovené v tabuľke v časti 4.1.2.4, 4.1.2.5 a 4.1.2.6 prílohy I smernice pred stanovenými dátumami, povolí schvaľovací orgán osobitné označenie, z ktorého bude vyplývať, že príslušné zariadenie spĺňa požadované limitné hodnoty pred stanovenými dátumami. To sa nevzťahuje na stroje a motory určené na vývoz do tretích krajín.
(3)
Schvaľovací orgán v prípade motorov s dátumom výroby pred uplynutím lehôt podľa odseku 1 môže pre každú kategóriu motorov predĺžiť uvedené lehoty o dva roky.
§ 12
Udelenie typových schválení ES pre zážihové motory
(1)
Schvaľovací orgán schváli typ motora S alebo rad motorov a vydá osvedčenie o typovom schválení ES týkajúce sa typového schválenia ES vzhľadom na emisie pre necestné stroje s namontovaným motorom, ak zážihový motor spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Zážihové motory sa zaraďujú do hlavnej triedy S motory s čistým výkonom 19 kW, ktorá sa podľa zdvihového objemu delí na
a)
kategóriu H; motory pre prenosné stroje
1.
trieda SH:1 < 20 cm3,
2.
trieda SH:2 20 cm3 < 50 cm3,
3.
trieda SH:3 50 cm3,
b)
kategóriu N; motory pre neprenosné stroje
1.
trieda SN:1 < 66 cm3,
2.
trieda SN:2 66 cm3 < 100 cm3,
3.
trieda SN:3 100 cm3 < 225 cm3,
4.
trieda SN:4 225 cm3.
(3)
Schvaľovací orgán odmietne udeliť typové schválenie pre typ motora alebo rad zážihových motorov a vydať osvedčenie o typovom schválení ES podľa prílohy VII smernice a odmietne typovo schváliť necestné stroje, v ktorých je namontovaný zážihový motor, ak motor nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a ak emisie z motora nespĺňajú limitné hodnoty ustanovené v bode 4.2.2.1 prílohy I smernice.
(4)
Schvaľovací orgán odmietne udeliť typové schválenie ES pre typ motora alebo rad motorov a vydať osvedčenie o typovom schválení ES podľa prílohy VII smernice a odmietne typovo schváliť necestné stroje, v ktorých je namontovaný zážihový motor, ak motor nespĺňa podmienky podľa tohto nariadenia vlády a emisie z motora nespĺňajú limitné hodnoty ustanovené v bode 4.2.2.2 prílohy I smernice
a)
po 1. auguste 2006 pre motory triedy SN:4,
b)
po 1. auguste 2007 pre motory triedy SH:1, SH:2 a SN:3,
c)
po 1. auguste 2008 pre motory triedy SH:3.
(5)
Schvaľovací orgán po šiestich mesiacoch od uplynutia lehôt podľa odseku 4 povolí uvedenie motorov na trh bez ohľadu na to, či sú montované v strojoch, alebo sú samostatné, okrem strojov a motorov určených na vývoz do tretích krajín, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Na obdobie troch rokov sú z uplatňovania účinnosti emisných limitných hodnôt podľa odseku 4 vyňaté stroje, na ktoré sa v tomto období vzťahujú emisné limity podľa odseku 3, a to
a)
prenosná reťazová píla, ktorou je ručné zariadenie so zdvihovým objemom motora nad 45 cm3 určené na rezanie dreva podľa osobitného predpisu,12)
b)
pracovný stroj s horným uchopením, ktorým je ručné zariadenie s rukoväťou na vrchu pracovného stroja určeného na vŕtanie dier alebo na rezanie dreva podľa osobitného predpisu,13) napríklad ručné vŕtačky a reťazové píly na odvetvovanie stromov,
c)
prenosný krovinorez so spaľovacím motorom, ktorým je ručné zariadenie s rotujúcou čepeľou vyrobenou z kovového alebo plastového materiálu so zdvihovým objemom motora nad 40 cm3 určené na sekanie buriny, krovia, malých stromov a podobnej vegetácie podľa osobitného predpisu;14) zariadenie môže byť používané v rôznych polohách, ako napríklad v horizontálnej polohe alebo obrátené smerom dolu,
d)
prenosné nožnice na živý plot, ktorými je ručné zariadenie určené na úpravu živých plotov a kríkov pomocou jednej vratnej sekacej čepele alebo niekoľkých vratných sekacích čepelí podľa osobitného predpisu,15)
e)
prenosná píla so spaľovacím motorom, ktorou je ručné zariadenie so zdvihovým objemom motora nad 50 cm3 určené na rezanie tvrdých materiálov, ako je kameň, asfalt, betón alebo oceľ, pomocou jedného rotujúceho kovového brúsneho kotúča alebo niekoľkých rotujúcich kovových brúsnych kotúčov podľa osobitného predpisu,16)
f)
neprenosný motor triedy SN:3 s horizontálnym hriadeľom, ktorým je motor triedy SN:3 s výkonom rovnakým alebo menším ako 2,5 kW používaný na priemyselné účely vrátane kultivátorov, kotúčových rezačiek, prevzdušňovačov trávnikov a generátorov.
(7)
Schvaľovací orgán môže pre každú kategóriu motorov predĺžiť lehoty podľa odsekov 4 a 5 o dva roky, v prípade motorov s dátumom výroby pred lehotami podľa odsekov 4 a 5.
(8)
Technické požiadavky na postup skúšky pre zážihové motory sú ustanovené v prílohe IV okrem bodu 2 dodatku 4 smernice.
(9)
Výrobca v žiadosti o udelenie typového schválenia ES zážihových motorov uvedie kategóriu faktora opotrebenia pre každý rad motorov. Výrobca je povinný uchovávať technickú dokumentáciu, na ktorej základe bol faktor opotrebenia určený, a na žiadosť schvaľovacieho úradu túto dokumentáciu poskytnúť. Obsah dokumentácie k faktoru opotrebenia je ustanovený v bode 2.1.3 dodatku 4 prílohy IV smernice. Výrobcovia musia pri typovom schvaľovaní uviesť aplikovateľnú kategóriu EDP pre každý rad motorov. Taká kategória musí byť kategóriou, ktorá sa najviac približuje predpokladanej praktickej životnosti zariadenia, v ktorom majú byť motory inštalované podľa údajov výrobcu motora. Výrobcovia musia uchovávať údaje podporujúce ich voľbu kategórie EDP pre každý rad motorov. Také údaje sa musia na požiadanie predložiť schvaľovaciemu orgánu.
(10)
Kategórie na stanovenie faktorov opotrebenia pre ručne prenosné a ručne neprenosné zážihové motory sú stanovené v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 dodatku 4 prílohy IV smernice.
§ 13
Označenie motora
(1)
Vznetové motory schválené podľa tohto nariadenia vlády musia mať toto označenie:
a)
obchodnú značku alebo obchodný názov výrobcu motora,
b)
typ motora alebo rad motorov a identifikačné číslo motora,
c)
číslo typového schválenia podľa prílohy VIII smernice a označenie motora podľa požiadaviek § 6, ak je motor uvedený na trh podľa pružného systému.
(2)
Zážihové motory schválené podľa tohto nariadenia vlády musia mať toto označenie:
a)
obchodnú značku alebo obchodný názov výrobcu motora,
b)
číslo typového schválenia podľa prílohy VIII smernice,
c)
v zátvorke rímskymi číslicami označený emisný stupeň; označenie musí byť viditeľné a umiestnené v blízkosti čísla typového schválenia,
d)
v zátvorke písmená SV vyjadrujúce výrobcu malej série motorov, ak ide o motor uvedený na trh výrobcom malej série motorov podľa § 14 ods. 3; označenie musí byť viditeľné a umiestnené v blízkosti čísla typového schválenia.
(3)
Označenia podľa odsekov 1 a 2 musia trvať počas životnosti motora a musia byť jasne čitateľné a nezmazateľné. Ak sú použité nálepky alebo štítky, musia byť pripevnené takým spôsobom, aby pripevnenie trvalo počas životnosti motora a aby sa nálepky alebo štítky nedali odstrániť bez ich zničenia alebo poškodenia. Označenia musia byť pripevnené k dielu motora, ktorý je potrebný na prevádzku motora a nevyžaduje výmenu počas životnosti motora.
(4)
Označenia musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko viditeľné po skompletizovaní motora so všetkými pomocnými zariadeniami potrebnými na prevádzku motora.
(5)
Každý motor musí byť vybavený odnímateľným doplnkovým štítkom z trvanlivého materiálu, ktorý musí obsahovať údaje uvedené v odseku 1. Doplnkový štítok musí byť umiestnený tak, aby boli označenia uvedené na štítku viditeľné a ľahko dostupné pre priemerného užívateľa po montáži motora do stroja.
(6)
Kódovanie motorov v súvislosti s identifikačnými číslami musí byť také, aby umožnilo stanovenie výrobnej série.
(7)
Predtým, ako motory opustia výrobnú linku, musia byť označené podľa tohto nariadenia vlády; poloha označenia je ustanovená v dodatku 1 prílohy VII smernice.
§ 14
Odchýlky a alternatívne postupy
(1)
Požiadavky podľa § 9 ods. 1 a § 12 ods. 5 sa nevzťahujú na motory
a)
používané ozbrojenými silami,
b)
používané v strojoch určených primárne na spustenie a vyslobodzovanie záchranných člnov,
c)
používané v strojoch určených primárne na spustenie a vyslobodzovanie plavidiel vymrštených na pobrežie,
d)
náhradné motory, pričom náhradný motor musí spĺňať hodnoty, ktoré musel spĺňať vymieňaný motor pri uvádzaní na trh.
(2)
Požiadavky podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahujú na hnacie motory motorových vozňov, rušňov a plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy.
(3)
Na výrobcov malej série motorov sa uplatnia podmienky podľa § 12 ods. 4 a 5 o tri roky neskôr.
(4)
Na malú sériu radu motorov najviac s 25 000 kusmi, ak majú jednotlivé rady motorov rôzne zdvihové objemy valcov, sa vzťahujú požiadavky podľa § 12 ods. 3.
(5)
Motory môžu byť uvedené na trh podľa pružného systému v súlade s opatreniami podľa § 6.
(6)
Odchylne od ustanovení § 10 ods. 6 a 8 a § 11 schvaľovací orgán povolí uvedenie motorov pre motorové vozne a rušne na trh, ak ide o
a)
náhradné motory, ktoré spĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A a majú nahradiť motory pre motorové vozne a rušne, ktoré
1.
nespĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A alebo
2.
spĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A, ale nespĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III B,
b)
náhradné motory, ktoré nespĺňajú emisné limitné hodnoty etapy III A a majú nahradiť motory pre motorové vozne bez ovládacieho systému a neschopné samostatného pohybu, ak tieto motory spĺňajú normu, ktorá nie je nižšia ako normy, ktoré spĺňajú motory zabudované do rovnakého typu existujúcich motorových vozňov.
(7)
Povolenie podľa odseku 6 sa udelí, ak použitie náhradného motora, ktorý spĺňa požiadavky poslednej platnej emisnej etapy, by spôsobilo v príslušnom motorovom vozni alebo rušni závažné technické ťažkosti.
(8)
Náhradné motory sa označia štítkom s textom „NÁHRADNÝ MOTOR“ a označením príslušnej odchýlky.
§ 15
Zhoda výrobných programov
(1)
Schvaľovací orgán prijme pred udelením typového schválenia ES, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi ostatných členských štátov, opatrenia na overenie, či bol realizovaný program na zaistenie efektívnej kontroly zhody výroby v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v bode 5 prílohy I smernice.
(2)
Schvaľovací orgán prijme po udelení typového schválenia ES, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi ostatných členských štátov, opatrenia na overenie primeranosti programu podľa odseku 1 a či každý motor z výroby s číslom typového schválenia ES podľa tohto nariadenia vlády naďalej zodpovedá opisu uvedenému v osvedčení o typovom schválení ES a jeho doplnkoch pre schválený typ motora alebo rad motorov v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými v bode 5 prílohy I smernice.
§ 16
Nezhoda so schváleným typom motora alebo s radom motorov
(1)
Nezhoda so schváleným typom motora alebo s radom motorov vzniká, ak dôjde k odchýlkam od údajov v osvedčení o typovom schválení ES a v informačnom zväzku a tieto odchýlky neboli povolené podľa § 5 ods. 3.
(2)
Ak schvaľovací orgán, ktorý typovo schválil typ motora alebo rad motorov, zistí, že motory s osvedčením o zhode alebo označené schvaľovacou značkou nezodpovedajú typu motora alebo radu motorov, ktorý schválil, prijme opatrenia, aby motory vo výrobe opäť zodpovedali schválenému typu motora alebo radu motorov. Schvaľovací orgán oznámi schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Tieto opatrenia môžu v prípade potreby viesť až k odňatiu typového schválenia ES.
(3)
Ak schvaľovací orgán preukáže, že motory s číslom typového schválenia ES nezodpovedajú schválenému typu motora alebo radu motorov, môže požiadať schvaľovací orgán členského štátu, ktorý ich typovo schválil, aby overil, či motory vo výrobe zodpovedajú schválenému typu motora alebo radu motorov.
(4)
Ak je schvaľovací orgán požiadaný schvaľovacím orgánom iného členského štátu, ktorý preukáže, že motory s číslom typového schválenia ES nezodpovedajú typu motora alebo radu motorov schválenému schvaľovacím orgánom, do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o overenie schvaľovací orgán overí, či motory vo výrobe zodpovedajú schválenému typu motora alebo radu motorov.
(5)
Schvaľovací orgán informuje schvaľovacie orgány ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Pre typ motora alebo rad motorov, ktoré spĺňajú hodnoty ustanovené v bodoch 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6 a 4.2.2.2 prílohy I smernice pred uplynutím lehôt podľa § 11 ods. 1, povolí schvaľovací orgán osobitné označenie.
(2)
Ustanovenia § 10 ods. 8 a 9 sa nevzťahujú na typ motora alebo rad motorov, ak bol motor kúpený pred 20. májom 2004 a bude uvedený na trh najneskôr do dvoch rokov po dátume ustanovenom pre príslušnú kategóriu motorov podľa § 11 ods. 1.
(3)
Ak motory montované do plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy spĺňajú technické požiadavky podľa prílohy XIV smernice, môžu byť uvedené na trh do 30. júna 2007.
(4)
Príslušný štátny orgán nesmie zakázať od 1. júla 2007 uvedenie motorov montovaných do plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy na trh, ak spĺňajú technické požiadavky podľa prílohy XV smernice.
(5)
Hraničné hodnoty podľa § 1 ods. 2 písm. c) druhého bodu platia až od 31. decembra 2006.
§ 17a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. marca 2011
Do 31. júla 2013 sa emisné limitné hodnoty podľa § 12 ods. 4 neuplatňujú na pracovné stroje s horným uchopením, prenosné krovinorezy so spaľovacím motorom a prenosné nožnice na živý plot, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 12 ods. 3 a v týchto strojoch je inštalovaný motor triedy SH:2 alebo SH:3.
§ 18
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 584/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch.
§ 19
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 20
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 370/2006 Z. z.
UVÁDZANIE MOTOROV NA TRH PODĽA PRUŽNÉHO SYSTÉMU
1. OPATRENIA VÝROBCU MOTOROV A PÔVODNÉHO VÝROBCU ZARIADENIA
1.1. Okrem etapy III B požiada pôvodný výrobca zariadenia, ktorý má v úmysle používať pružný systém, okrem motorov používaných na pohon motorových vozňov a rušňov, schvaľovací orgán o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uvádzať na trh motory určené pre jeho výhradné použitie. Počet motorov, ktoré nespĺňajú súčasné emisné limitné hodnoty, ale sú schválené pre bezprostredne predchádzajúcu etapu emisných limitov, nesmie prekročiť hodnoty uvedené v bodoch 1.1.1 a 1.1.2 tejto prílohy.
1.1.1. Počet motorov uvedených na trh podľa pružného systému nesmie v žiadnej kategórii motorov presiahnuť 20 % ročného počtu zariadení s motormi príslušnej kategórie, ktoré pôvodný výrobca zariadenia uvedie na trh (vypočítané ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie). Ak pôvodný výrobca zariadenia uvádzal na trh Európskej únie zariadenia menej ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého uvádzal zariadenia na trh Európskej únie.
1.1.2. Alternatívne k bodu 1.1.1 a okrem motorov na pohon motorových vozňov a rušňov môže pôvodný výrobca zariadenia požiadať o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uviesť na trh pevne stanovený počet motorov výlučne na použitie pre pôvodného výrobcu zariadenia. Počet motorov v každej kategórii motorov nesmie prekročiť tieto hodnoty:
Kategória motorov P (kW) Počet motorov
19 ≤ P < 37 200
37 ≤ P < 75 150
75 ≤ P < 130 100
130 ≤ P 560 50
1.2. Počas etapy III B, najviac však tri roky od začatia tejto etapy, okrem motorov určených na pohon motorových vozňov a rušňov, požiada pôvodný výrobca zariadenia, ktorý má v úmysle používať pružný systém, schvaľovací orgán o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uvádzať na trh motory určené pre jeho výhradné použitie. Počet motorov, ktoré nespĺňajú súčasné emisné limitné hodnoty, ale sú schválené pre bezprostredne predchádzajúcu etapu emisných limitov, nesmie prekročiť limity uvedené v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 tejto prílohy.
1.2.1. Počet motorov uvedených na trh podľa pružného systému nesmie v žiadnej kategórii motorov presiahnuť 37,5 % ročného počtu zariadení s motormi príslušnej kategórie, ktoré pôvodný výrobca zariadenia uvedie na trh (vypočítané ako priemer predaja za posledných päť rokov na trhu Európskej únie). Ak pôvodný výrobca zariadenia uvádzal na trh Európskej únie zariadenia menej ako päť rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého uvádzal zariadenia na trh Európskej únie.
1.2.2. Alternatívne k bodu 1.2.1 môže pôvodný výrobca zariadenia požiadať o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli na trh uviesť pevne stanovený počet motorov výlučne na použitie pre pôvodného výrobcu zariadenia. Počet motorov v každej kategórii motorov nesmie prekročiť tieto hodnoty:
Kategória motorov P (kW) Počet motorov
37 ≤ P < 56 200
56 ≤ P < 75 175
75 ≤ P < 130 250
130 ≤ P ≤ 560 125
1.3. Ak ide o motory určené na pohon rušňov, môže pôvodný výrobca zariadenia počas etapy III B, najviac však tri roky od začiatku tejto etapy, požiadať o povolenie, aby jeho výrobcovia motorov mohli uviesť na trh najviac 16 motorov určených pre jeho výhradné použitie. Pôvodný výrobca zariadenia môže požiadať o povolenie pre svojich výrobcov motorov uviesť na trh najviac 10 ďalších motorov s menovitým príkonom vyšším než 1800 kW, ktoré budú zabudované do rušňov určených na výlučné použitie v železničnej sieti Spojeného kráľovstva, ak majú bezpečnostné osvedčenie na prevádzku v sieti Spojeného kráľovstva alebo sú spôsobilé takéto osvedčenie získať. Toto povolenie sa udelí iba vtedy, ak z technických dôvodov nie je možné dodržať emisné limitné hodnoty etapy III B.
1.4. Pôvodný výrobca zariadenia v žiadosti schvaľovaciemu orgánu uvedie tieto informácie:
a) vzor štítkov, ktoré sa majú pripevniť na každý kus necestných pojazdných strojov, do ktorých sa nainštaluje motor uvedený na trh podľa pružného systému. Na štítkoch sa uvedie tento text: „STROJ č. ... (poradie strojov) Z ... (celkový počet strojov v príslušnom výkonnostnom pásme) S MOTOROM č. ... S TYPOVÝM SCHVÁLENÍM (smernica 97/68/ES) č. ...“,
b) vzor doplnkového štítku, ktorý sa má pripevniť na motor s textom uvedeným v bode 2.2 tejto prílohy.
1.5. Pôvodný výrobca zariadení poskytne schvaľovaciemu orgánu všetky potrebné informácie súvisiace s vykonávaním pružného systému, ktoré požaduje pre rozhodnutie.
1.6. Pôvodný výrobca zariadenia predloží schvaľovaciemu orgánu v členských štátoch všetky informácie, ktoré si vyžiada, aby mohol overiť, že všetky motory, o ktorých sa tvrdí, že sú uvedené na trh podľa pružného systému, alebo sú označené za uvedené na trh podľa pružného systému, sú riadne potvrdené alebo označené.
2. OPATRENIA VÝROBCU MOTOROV
2.1. Výrobca motorov môže uviesť na trh motory podľa pružného systému schváleného v súlade s bodom 1 tejto prílohy.
2.2. Výrobca motorov označí motory štítkom s textom: „Motor uvedený na trh podľa pružného systému“.
3. OPATRENIA SCHVAĽOVACIEHO ORGÁNU
3.1. Rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí povolenia používať pružný systém sa vydá po posúdení obsahu žiadosti o pružný systém a priložených dokumentov.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 370/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20.) v znení smernice Komisie 2001/63/ES zo 17. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/88/ES z 9. decembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/26/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 34.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
Smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 79/409/EHS, 92/43/EHS, 97/68/ES, 2001/80/ES a 2001/81/ES v oblasti životného prostredia (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Komisie 2010/26/EÚ z 31. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch. (Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2010).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/88/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011).
5. Smernica Komisie 2012/46/EÚ zo 6. decembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).
1)
Bod 1 až 9 časti B prílohy č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 1 ods. 3. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.
3)
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov, Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel.
7)
§ 39 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) ôsmy bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
§ 102 ods. 1 písm. s) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
10)
§ 39 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
ISO 8178-4 Piestové spaľovacie motory. Meranie emisií výfukových plynov. Časť 4: Skúšobné cykly na rôzne použitie motora.
IMO MARPOL 73/78, príloha VI k Protokolu k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
12)
STN EN ISO 11681-1 (47 9040) Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 1: Reťazové píly na lesné práce.
13)
STN EN ISO 11681-2 (47 9040) Lesnícke stroje. Prenosné reťazové píly. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2: Reťazové píly na odvetvovanie stromov.
14)
STN EN ISO 11806 Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Prenosné krovinorezy a vyžínače trávy so spaľovacím motorom. Bezpečnosť.
15)
STN EN ISO 10517 Ručné motorové nožnice na živý plot. Bezpečnosť.
16)
STN EN ISO 19432 Stavebné stroje a ich výbava. Prenosné, rukou vedené rozbrusovačky so spaľovacím motorom. Bezpečnostné požiadavky a skúšky.