371/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 31.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M, N, O a G1) (ďalej len „vozidlo“) a ustanovuje podrobnosti o typovom schvaľovaní ES palivových nádrží (ďalej len „nádrž“) a zadných ochranných zariadení proti podbehnutiu (ďalej len „zadné ochranné zariadenie“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vzhľadom na nádrže vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto znakoch:
1.
konštrukcia, rozmery a plastové alebo kovové materiály nádrže,
2.
vo vozidlách kategórie M1 umiestnenie a montáž nádrže vo vozidle takým spôsobom, aby boli chránené pred následkami nárazu do prednej alebo zadnej časti vozidla a aby sa v ich blízkosti nenachádzali žiadne vyčnievajúce časti alebo ostré hrany,
b)
kabínou užívateľa miesto na umiestnenie užívateľa ohraničené strechou, podlahou, bočnými stenami, dverami, prednou priečkou a zadnou priečkou,
c)
vyloženým nákladom hmotnosť vozidla uvedená v technickom preukaze,
d)
nádržou nádrž určená na tekuté palivá používané najmä na pohon vozidiel okrem ich príslušenstva, napríklad plniace potrubie, ak je oddeleným prvkom, plniaci otvor, veko, merací prístroj hladiny, prípojky k motoru alebo na vyrovnávanie vnútorného pretlaku,
e)
objemom nádrže objem nádrže určený výrobcom,
f)
tekutým palivom palivo, ktoré je v tekutom skupenstve pri bežnej teplote okolia,
g)
typom vozidla vzhľadom na zadnú ochranu proti podbehnutiu vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto znakoch:
1.
šírka zadnej nápravy, konštrukcia, rozmery, tvar a materiály zadnej časti vozidla, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
2.
charakteristiky zavesenia, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
3.
typ zadného ochranného zariadenia, ak je namontované,
h)
typom zadného ochranného zariadenia zadné ochranné zariadenia, ktoré sa nelíšia v týchto znakoch:
1.
tvar,
2.
rozmery,
3.
pripevnenie,
4.
materiály.
§ 3
(1)
Nádrže musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 5 a 6 okrem bodov 5.9.11 a 6.3.3.1 a v dodatkoch 1 a 2 prílohy I smernice Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“) a v osobitnom predpise.2)
(2)
Zadné ochranné zariadenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1 a 5 prílohy II smernice.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na nádrž predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 3 prílohy I smernice. Všetky potrebné nákresy musia byť v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát; na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(3)
Výrobca poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“)
a)
vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, alebo na vyžiadanie technickej služby časti vozidla, ktoré sú potrebné na schvaľovacie skúšky,
b)
v prípade vozidla vybaveného nádržou vyrobenou z plastového materiálu sedem ďalších nádrží spolu s ich príslušenstvom,
c)
v prípade vozidla vybaveného nádržou vyrobenou z iného materiálu dve ďalšie nádrže spolu s ich príslušenstvom.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia pre typ vozidla vzťahujúceho sa na nádrž sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla vzťahujúcom sa na nádrž podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy I smernice. Každému schválenému typu vozidla sa pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké schvaľovacie číslo rôznym typom vozidiel.
(6)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu predkladá výrobca vozidla.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice. Všetky potrebné nákresy musia byť v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát; na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(8)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, výrobca poskytne technickej službe.
(9)
Udelenie typového schválenia ES vozidla alebo typového schválenia pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu alebo typového schválenia ES vozidla, ktoré je vybavené zadným ochranným zariadením typovo schváleným ES ako samostatná technická jednotka a bolo namontované v súlade s požiadavkami bodu 5 prílohy II smernice, sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu a osvedčenie o typovom schválení ES vozidla, ktoré je vybavené zadným ochranným zariadením typovo schváleným ES ako samostatná technická jednotka, podľa vzoru ustanoveného v dodatku 3 prílohy II smernice. Každému schválenému typu vozidla pridelí číslo typového schválenia podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké schvaľovacie číslo rôznym typom vozidiel.
(11)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) pre typ zadného ochranného zariadenia predkladá jeho výrobca.
(12)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 2 prílohy II smernice. Všetky potrebné nákresy musia byť v príslušnej mierke a s podrobnými informáciami vo formáte A4 alebo zložené na tento formát; na fotografiách sa zobrazia príslušné podrobnosti.
(13)
Jednu vzorku typu zadného ochranného zariadenia, prípadne viac vzoriek na vyžiadanie poskytne výrobca technickej službe. Vzorky musia byť zreteľne a nezmazateľne označené obchodným menom žiadateľa alebo značkou a označením typu.
(14)
Udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia samostatnej technickej jednotky pre typ zadného ochranného zariadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ zadného ochranného zariadenia podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy II smernice. Každému schválenému typu zadného ochranného zariadenia pridelí číslo typového schválenia podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké schvaľovacie číslo rôznym typom zadného ochranného zariadenia.
(16)
Každé zadné ochranné zariadenie zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa musí označiť značkou typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky spôsobom ustanoveným v bode 6 prílohy II smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je uvedené v osobitnom predpise;7) vzor značky je ustanovený v dodatku 5 prílohy II smernice.
(17)
Štátny dopravný úrad môže uložiť vykonanie nových testov s modifikovaným typom týchto častí alebo charakteristík a vystavenie nového protokolu o testoch podľa osobitného predpisu.7) Ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, modifikáciu nepovolí.
(18)
Ak sa zmení typ vozidla vzhľadom na nádrž alebo zadnú ochranu proti podbehnutiu alebo ak sa zmení typ zadného ochranného zariadenia, ktoré boli schválené podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)
(19)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)
(20)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla9a) pre typ vozidla vzťahujúce sa na nádrž alebo zadnú ochranu proti podbehnutiu a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky9b) pre typ zadného ochranného zariadenia.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť alebo zakázať
a)
uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa nádrží, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa zadnej ochrany proti podbehnutiu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády alebo ak je vozidlo vybavené zadným ochranným zariadením typovo schváleným ES ako samostatná technická jednotka a namontovaným podľa bodu 5 prílohy II smernice,
c)
uvedenie na trh typu zadného ochranného zariadenia zhodného s typom, ktorému bolo udelené typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky.
(2)
Osvedčenia o zhode vozidla COC,11) ktoré majú vystavené nové vozidlá, sa považujú za neplatné, ak ich nádrže nespĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(3)
Typové schválenia udelené pred účinnosťou tohto nariadenia vlády sa považujú za typové schválenia udelené podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5a
(1)
Štátny dopravný úrad4) do 10. septembra 2007 nesmie zamietnuť
a)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla9a) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 10. marca 2007,
b)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia samostatnej technickej jednotky9b) pre typ zadného ochranného zariadenia, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 10. marca 2007.
(2)
Štátny dopravný úrad4) od 11. septembra 2007 zamietne
a)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla9a) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia samostatnej technickej jednotky9b) pre typ zadného ochranného zariadenia, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Od 11. septembra 2010
a)
je zakázaná evidencia alebo uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel z dôvodov vzťahujúcich sa na zadnú ochranu proti podbehnutiu, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
je zakázané uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách typu zadného ochranného zariadenia, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 371/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 79/490/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Komisie 81/333/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 97/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/8/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972) a Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Komisie 2006/20/ES zo 17. februára 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/221/EHS týkajúca sa nádrží na kvapalné palivá a ochrany motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel proti podbehnutiu (Ú. v. EÚ L 48, 18. 2. 2006).
3. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel.
5)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
7)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
8)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
9)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
10)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.