373/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a ľahké štvorkolky1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidlá, ktoré sa podstatne nelíšia v týchto hlavných znakoch:
1.
rozmery a vonkajší tvar vozidla,
2.
počet a umiestnenie zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu,
b)
vozidlami rovnakého typu, okrem vozidiel uvedených v písmene a), aj vozidlá, ktoré sa líšia v znakoch podľa bodov 1 a 2 písmena a), ale tieto odlišnosti nesúvisia so zmenou druhu, počtu, umiestnenia a geometrickej viditeľnosti svietidiel určených pre daný typ vozidla, alebo vozidlá, na ktorých sú alebo nie sú namontované nepovinné svietidlá, ktoré majú udelené typové schválenie ES komponentu podľa osobitných predpisov,2)
c)
zariadením komponent alebo súbor komponentov s jednou funkciou alebo viacerými funkciami,
d)
svietidlom zariadenie na osvetľovanie pozemných komunikácií alebo na vyžarovanie svetla pre ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách; zariadenie na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a odrazové sklá sa tiež považujú za svietidlá,
e)
stretávacím svetlometom svietidlo používané na osvetľovanie pozemných komunikácií pred vozidlom bez neprimeraného oslňovania vodičov prichádzajúcich z opačného smeru alebo iných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,
f)
zadným obrysovým svietidlom svietidlo používané na označenie prítomnosti vozidla pri pohľade zozadu.
§ 3
(1)
Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na vozidlá musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov l, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 4, 5, 5.8. a 5.12 časti A a bodu 14 časti B vrátane jej doplnkov, v prílohe II okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe III okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4, v prílohe IV okrem bodu 5 a doplnkov 1 a 2, v prílohe V okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 a v prílohe VI okrem bodu 5 vrátane jej doplnkov okrem doplnkov 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (ďalej len „smernica“).
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.3) Typové schválenia udelené podľa technických požiadaviek ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,3) ako aj značky typového schválenia komponentu sa uznávajú ako alternatíva k typovým schváleniam ES udeleným podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Pre dvojkolesové malé motocykle je povolená aj montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré majú typové schválenie ES udelené podľa osobitných predpisov.2) Pre dvojkolesové malé motocykle s motormi s najväčším výkonom 0,5 kW a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.h-1 je povolená aj montáž stretávacích svetlometov a zadných obrysových svietidiel, ktoré nemajú udelené typové schválenie ES. V takých prípadoch je výrobca povinný vyhlásiť, že tieto zariadenia spĺňajú technické požiadavky ustanovené v STN ISO 6742-1 (30 9701).
(4)
Pre trojkolesové malé motocykle je povolená aj montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré majú typové schválenie ES udelené podľa osobitných predpisov.2)
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa rovnako vzťahuje aj na ľahké štvorkolky.4)
(6)
Pre dvojkolesové motocykle je povolená aj montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré majú typové schválenie ES udelené podľa osobitných predpisov.5)
(7)
Pre motocykle s postranným vozíkom je povolená aj montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré majú typové schválenie ES udelené podľa osobitných predpisov.5)
(8)
Pre trojkolky je povolená aj montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré majú typové schválenie ES udelené podľa osobitných predpisov.5)
(9)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúci sa na montáž zariadení na osvetlenie a na svetelnú signalizáciu a na podmienky, ktorými sa riadi voľný pohyb vozidiel, sa okrem tohto nariadenia vlády použije postup podľa osobitného predpisu.6)
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúca sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type dvojkolesového malého motocykla nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ predloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 8 až 8.4, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.8)
(3)
Štátny dopravný úrad9) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ dvojkolesového malého motocykla vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.
(4)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúca sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type trojkolesového malého motocykla nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ predloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 8 až 8.4, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.8)
(5)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ trojkolesového malého motocykla vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy III smernice.
(6)
Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa rovnako vzťahujú aj na ľahké štvorkolky.4)
(7)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúca sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type dvojkolesového motocykla nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ predloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 8 až 8.4 informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.8)
(8)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ dvojkolesového motocykla vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy IV smernice.
(9)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúca sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type motocykla s postranným vozíkom nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ predloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 8 až 8.4 informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.8)
(10)
Štátny dopravný úrad9) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ motocykla s postranným vozíkom vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy V smernice.
(11)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúca sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type trojkolky nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ predloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 8 až 8.4 informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.8)
(12)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ trojkolky vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy VI smernice.
§ 5
Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 373/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES z 13. júla 2009 o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 222, 25. 8. 2009) (kodifikované znenie) v znení smernice Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové sklá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové obrysové svietidlá, predné obrysové svietidlá, zadné obrysové svietidlá, bočné obrysové svietidlá, brzdové svietidlá a denné prevádzkové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety motorových vozidiel, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových svetlometov alebo stretávacích svetlometov, a na svetelné zdroje pre tieto svetlomety.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá do hmly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel.
3)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 53).
4)
Príloha č. 1 časť B bod 1 písm. d) bod l zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2006 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
10)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.