376/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 24. mája 2006 č. 1448/M-2006 o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.
Výnos ustanovuje okruh osôb, ktorým možno poskytnúť dotáciu na podporu projektov v oblasti prevencie bezpečnosti cestnej premávky.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2006.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 3/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.