377/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

377
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť tepelnej energetiky vydal cenové rozhodnutia:
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.