378/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť elektroenergetiky vydal cenové rozhodnutia: