379/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. mája 2006,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „kúpeľoch“ vkladajú slová „a v kúpeľnej liečebni5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „kúpele“ vkladajú slová „a kúpeľnú liečebňu“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2006.
Rudolf Zajac v. r.