38/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. októbra 2005 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o readmisii občanov oboch štátov.
Dohoda nadobudla platnosť 20. januára 2006 na základe článku 10 ods. 2.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.