384/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie vlády ustanovuje výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania obvineným a odsúdeným zaradeným do práce podľa osobitných predpisov.1)
§ 2
Pracovná odmena obvineného a odsúdeného
Pracovnú odmenu obvineného a odsúdeného zaradeného do práce tvorí
a)
pracovná tarifa,
b)
príplatok za prácu nadčas,
c)
príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu,
d)
príplatok za prácu vo sviatok,
e)
príplatok za prácu v noci,
f)
príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
g)
osobný príplatok.
§ 3
Pracovná tarifa
(1)
Riaditeľ ústavu na výkon väzby, riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a riaditeľ nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „riaditeľ ústavu“) zaradí obvineného alebo odsúdeného do pracovnej triedy podľa druhu vykonávanej práce v súlade s charakteristikami pracovných tried uvedených v prílohe č. 1, miery zložitosti, kvalifikačných predpokladov, zodpovednosti a namáhavosti práce podľa katalógu pracovných činností uvedených v prílohe č. 2 a určí obvinenému alebo odsúdenému pracovnú tarifu podľa počtu rokov započítanej praxe uvedeného v prílohe č. 3.
(2)
Na účely odmeňovania obvineného a odsúdeného zaradeného do práce sa ustanovujú štyri pracovné triedy a tri pracovné stupne podľa započítanej praxe. Výška pracovných taríf v jednotlivých pracovných triedach a stupňoch sa uvádza v prílohách č. 3 a 4.
(3)
Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 sa upraví vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, ak bude výška minimálnej mzdy v tomto roku zvýšená podľa osobitného zákona.2) Upravená výška mesačných pracovných taríf v prílohe č. 3 sa rovná súčinu výšky platných pracovných taríf a koeficientu nárastu minimálnej mzdy po zaokrúhlení na najbližších desať eurocentov smerom nahor. Koeficient nárastu minimálnej mzdy sa vypočíta ako podiel výšky ustanovenej minimálnej mzdy a výšky minimálnej mzdy ustanovenej v roku, ktorý mu predchádzal; zaokrúhľuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta.
(4)
Upravená výška hodinových pracovných taríf v prílohe č. 4 sa rovná 1/174 upravených mesačných pracovných taríf uvedených v prílohe č. 3. Výška hodinových pracovných taríf sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.
(5)
Započítaná prax podľa tohto nariadenia vlády je súhrn vedomostí a skúseností získaných pri vykonávaní činností, ktoré majú rovnaký charakter ako činnosť, ktorú má obvinený alebo odsúdený vykonávať.
(6)
Riaditeľ ústavu obvinenému alebo odsúdenému započíta prax vykonávanú v príslušnom odbore činnosti a zaradí ho do tretej alebo štvrtej pracovnej triedy vrátane pracovných stupňov, len ak obvinený alebo odsúdený hodnoverným spôsobom preukáže kvalifikačné predpoklady, požadovanú prax a odbornú spôsobilosť; inak ho zaradí do prvej alebo druhej pracovnej triedy vrátane príslušných pracovných stupňov.
(7)
Výška pracovnej tarify uvedená v prílohách č. 3 a 4 patrí obvinenému a odsúdenému po odpracovaní pracovného času3) vrátane platených sviatkov.
(8)
Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je zaradený do práce na kratší pracovný čas ako podľa odseku 7 alebo ktorý neodpracoval v kalendárnom mesiaci všetky pracovné dni, patrí pracovná tarifa uvedená v prílohe č. 3 alebo 4 vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
§ 4
Normy spotreby práce
(1)
Za vykonanú prácu patrí obvinenému a odsúdenému pracovná odmena podľa pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 3.
(2)
Ak obvinený alebo odsúdený vlastným zavinením nesplnil normu spotreby práce, riaditeľ ústavu jeho pracovnú tarifu primerane zníži.
(3)
Za vyšší výkon normovanej práce v požadovanej kvalite patrí obvinenému alebo odsúdenému, ktorému bola určená mesačná pracovná tarifa uvedená v prílohe č. 3, pracovná tarifa primerane zvýšená o prekročenie normy spotreby práce.
§ 5
Príplatok za prácu nadčas
(1)
Práca nadčas je práca vykonávaná obvineným alebo odsúdeným nad určený mesačný pracovný čas a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Za hodinu práce nadčas patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 25 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený vykonal prácu nadčas; časti hodín v priebehu jedného kalendárneho mesiaca sa sčítavajú.
(2)
Príplatok za prácu nadčas podľa odseku 1 patrí obvinenému alebo odsúdenému až po splnení určeného mesačného pracovného času.
(3)
Ak obvinený alebo odsúdený zaradený do práce odpracoval len časť kalendárneho mesiaca a v zostávajúcej časti kalendárneho mesiaca už nebol zaradený do práce, príplatok za prácu nadčas mu patrí až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Ak obvinený alebo odsúdený v priebehu kalendárneho mesiaca nadpracuje dobu, ktorá mu bola uznaná ako ospravedlnená absencia, patrí mu príplatok za prácu nadčas až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Ak obvinený alebo odsúdený bol zaradený do práce v priebehu kalendárneho mesiaca a časť z neho bol dočasne práceneschopný, patrí mu príplatok za prácu nadčas, ak v tomto kalendárnom mesiaci splnil podmienky podľa odsekov 1 a 2, pričom doba dočasnej práceneschopnosti na posúdenie príplatku za prácu nadčas sa do pracovného času podľa § 3 ods. 7 započítava.
(6)
Ak bol obvinený alebo odsúdený v priebehu kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“), kde bol opätovne zaradený do práce, príplatok za prácu nadčas mu patrí až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2. Zhodnotenie predchádzajúcej práce vykoná ústav, do ktorého bol obvinený alebo odsúdený naposledy premiestnený pred rozdelením čistej pracovnej odmeny podľa osobitného predpisu;4) na ten účel pôvodný ústav vyhotoví a postúpi príslušné podklady.
(7)
Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý bol v priebehu kalendárneho mesiaca prepustený z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, pričom počas tohto mesiaca bol zaradený do práce a ku dňu prepustenia splnil podmienky podľa odsekov 1 a 2 len pomerne a vznikol mu za vykonanú prácu nárok na príplatok za prácu nadčas, príplatok za prácu nadčas patrí.
(8)
Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je odmeňovaný podľa vykonávanej práce a odpracovanej doby a vykonáva túto prácu nad rozsah pracovného času podľa § 3 ods. 8, patrí náhradné voľno; nepatrí mu však príplatok za prácu nadčas, ak ďalej nie je ustanovené inak. Ak však obvinený alebo odsúdený pred prepustením z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody náhradné voľno nevyčerpal, patrí mu príplatok za prácu nadčas.
(9)
Pri uplatňovaní nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času5) sa pri posudzovaní práce nadčas vychádza z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času.
§ 6
Príplatok za prácu v sobotu a nedeľu
Za hodinu práce v sobotu a v nedeľu patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 25 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval v sobotu a v nedeľu; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.
§ 7
Príplatok za prácu vo sviatok
Za hodinu práce vo sviatok patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 50 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval vo sviatok; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.
§ 8
Príplatok za prácu v noci
Za hodinu práce v noci patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok vo výške 20 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval v noci; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.
§ 9
Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
Za prácu, pri ktorej sa vykonávajú pracovné činnosti podľa osobitného predpisu,6) patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 písm. a) aj príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí vo výške 20 % jeho hodinovej pracovnej tarify uvedenej v prílohe č. 4 za kalendárny mesiac.
§ 10
Osobný príplatok
Za dosiahnutý pracovný výkon a kvalitne vykonanú prácu môže riaditeľ ústavu na základe predloženého návrhu priznať obvinenému alebo odsúdenému osobný príplatok až do výšky 70 % príslušnej pracovnej tarify, do ktorej je zaradený, uvedenej v prílohe č. 3 alebo 4 až po uplynutí dvoch mesiacov od jeho zaradenia do práce.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Ak obvinenému alebo odsúdenému patria za vykonanú prácu jednotlivé zložky pracovnej odmeny podľa § 2, zaokrúhľuje sa až výsledná suma tak, že suma nižšia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma, ktorá sa rovná polovici alebo je vyššia ako polovica jedného eurocenta, sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.
(2)
Na účely odmeňovania za vykonanú prácu sa obvinený a odsúdený zaradí rozhodnutím riaditeľa ústavu do funkcie podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti v súlade s katalógom pracovných činností.
(3)
Ak pracovná činnosť, ktorú má obvinený alebo odsúdený vykonávať, nie je uvedená v katalógu pracovných činností, obvinený alebo odsúdený sa zaradí do platovej tarify porovnaním tejto pracovnej činnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu pracovných činností. Pri porovnaní pracovných činností sa vychádza z charakteristiky príslušnej pracovnej tarify, pričom pracovné činnosti sa porovnávajú z hľadiska potrebných kvalifikačných predpokladov, miery zložitosti, miery zodpovednosti, miery psychickej záťaže a fyzickej záťaže.
(4)
Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 sa prvýkrát upraví podľa § 3 ods. 3 a 4 tohto nariadenia vlády k 1. októbru 2007. Do 1. októbra 2007 sa použije výška pracovných taríf uvedená v prílohách č. 3 a 4 tohto nariadenia vlády.
§ 11a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. februára 2010
Ustanoveniami tohto nariadenia účinnými od 10. februára 2010 sa spravuje výška pracovných taríf obvinených a odsúdených od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.
§ 11b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013
Výška pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa považuje za výšku pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce v roku 2013; ustanovenie § 3 ods. 3 sa v roku 2013 nepoužije.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PRACOVNÝCH TRIED OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
1. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie).
Výkon pomocných prác, ktoré si vyžadujú len poučenie na plnenie presných postupov a pokynov, s malou zmyslovou záťažou a bežnou fyzickou a psychickou námahou a bez ďalších väzieb na iné činnosti.
2. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie).
Výkon prípravných, pomocných alebo prevádzkovo-manipulačných prác, ktorý si vyžaduje potrebné odborné zaškolenie alebo zaučenie, spravidla s bežnou alebo zvýšenou fyzickou námahou vrátane zvýšeného rizika pracovného úrazu, bežnou psychickou a zmyslovou záťažou a menšími väzbami na ďalšie činnosti.
3. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, tak aj odborná spôsobilosť.1)
Samostatný výkon ucelených rutinných, obslužných alebo remeselných prác alebo opakovaných kontrolovateľných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných prác podľa určených postupov alebo podrobných prevádzkových režimov s určitými ďalšími prevádzkovými nadväznosťami, s rizikom pracovného úrazu a zvýšenou fyzickou alebo psychickou záťažou.
4. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou špecializáciou.
Výkon samostatných, osobitne náročných, odborných a špecializovaných prác podmienený voľbou správneho postupu, pričom sa nesmie vybočiť z alternatívnych technických, technologických, prevádzkových, ekonomických, administratívnych a iných postupov vrátane dodržania nadväznosti na iné činnosti s možnými dôsledkami na úsek činnosti ústavu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
1. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie).
1.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania
01 Pomocný výkon prác pri príprave jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a podobne.
02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
1.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia
01 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozoberania, interiérov, exteriérov, výmena záclon alebo závesov.
02 Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku účelových zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) a o poskytovaných službách.
03 Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch účelových zariadení zboru vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb (napríklad žehlenie oblekov, čistenie obuvi).
04 Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.
05 Pomocný výkon práce pri bežnej údržbe odevu, bielizne alebo obuvi.
06 Jednoduchý výkon práce v práčovni.
07 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabávaním a zhŕňaním nečistôt všetkého druhu vrátane udržiavania priechodnosti odpadových kanálov.
1.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie
01 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napríklad rozmnožovacích a kopírovacích strojov, drvičov papiera).
02 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie písomností a zásielok v ústave.
03 Zapisovanie korešpondencie do protokolov, sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov, tlače v ústave.
04 Jednoduché pomocné práce podľa presných pokynov (napríklad výdaj kníh, športových potrieb).
05 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
06 Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých látok vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania obalov.
1.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác
01 Jednoduchý pomocný výkon prác na vlečke, v sklade, údržbárskej dielni, opravárskej dielni alebo v garáži.
02 Základný ručný výkon zámočníckej práce (zrážanie hrany, konzervovanie, čistenie, odmasťovanie, nanášanie ochrannej pasty alebo náteru, ohýbanie plechu s jedným alebo dvoma ohybmi vo zveráku alebo ohýbačke).
03 Základný výkon zámočníckej práce (napríklad zhotovovanie tesnenia z rôznych materiálov vysekávaním alebo vystrihovaním).
04 Jednoduchý pomocný výkon práce (napríklad ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia).
05 Frézovanie alebo obrábanie jednoduchých dielov na nastavených strojoch.
06 Sústruženie podložky z tyčového materiálu na úplne nastavenom automatickom sústruhu.
07 Bodové zváranie malých dielcov s vizuálnou kontrolou.
1.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva
01 Jednoduchý ručný výkon práce v záhradníctve a ovocinárstve s použitím bežného náradia.
02 Jednoduchý a pomocný ručný výkon práce v záhradách, sadoch, lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia (napríklad kosenie, strihanie, polievanie, sadenie, pletie, čistenie, zber).
03 Jednoduchý pomocný výkon práce pri chove úžitkových zvierat.
04 Ručné poprašovanie semenáčov a sadeníc chemickými prostriedkami, plnenie téglikov, vreciek, polyetylénových pásov hnojivovými substrátmi.
05 Balenie a príprava semenáčov a sadeníc lesných drevín na expedíciu.
06 Plnenie jám snehom a ľadom na zakladanie sadeníc.
07 Ručná príprava pôdy plytkým zhrňovaním na prirodzenú obnovu lesa.
08 Obsluha osobného výťahu, nákladného výťahu s prípadnou manipuláciou s nákladom.
2. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie).
2.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania
01 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
02 Ručné vaľkanie chleba a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napríklad vianočky, hviezdičiek, ozdobovanie koláčov, prevaľovanie lístkového cesta).
03 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.
04 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
05 Obsluha v jedálni účelového zariadenia zboru.
2.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia
01 Starostlivosť o zverené izby v účelovom zariadení zboru a ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne; samostatné vedenie príručného skladu vrátane zodpovednosti; sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.
02 Pomocný výkon práce v účelovom zariadení zboru na recepcii bez oddelenej činnosti vrátnice (napríklad vedenie denníka ubytovaných, knihy návštev), vyberanie poplatkov za poskytované služby.
03 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
04 Upratovanie po maliaroch, murároch a podobne s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov.
05 Komplexné upratovanie v zdravotníckom a účelovom zariadení zboru (napríklad v nemocnici pre obvinených a odsúdených).
06 Komplexné čistenie a údržba výrobných a prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených plôch.
07 Príjem a výdaj zákaziek v zberniach.
08 Príjem bielizne s kontrolou stavu, stupňa a charakteru znečistenia a poškodenia s určením spôsobu prania a čistenia a jej značkovanie.
09 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
10 Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania.
11 Upratovanie, umývanie a dezinfekcia podlahy a stien kobiek a spaľovní, krematórií, manipulačných priestorov, obradnej siene, chladiacich priestorov, sociálneho zariadenia a katafalku.
12 Úprava hrobových miest, polievanie kvetov, udržiavanie čistoty cintorínskych zariadení, hrobov, kobiek, odvážanie odpadu, vykopávanie jamiek na ukladanie urien a na vsyp popola.
13 Bežná oprava a údržba odevov, bielizne alebo obuvi.
14 Základná hygienická úprava vlasov, fúzov a brady.
2.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie
01 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
02 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na motorové vozidlo a z vozidla.
03 Obsluha skladových mechanizačných prostriedkov.
04 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napríklad multikáry, plošinového motorového vozíka, malotraktora) s príslušným osvedčením.
05 Zavesovanie bremien na žeriav rôznymi spôsobmi a ich uvoľňovanie vrátane bremien nepravidelných tvarov pomocou hákov, klieští, plošín a viazakov vrátane bežnej údržby závesných prostriedkov.
2.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác
01 Obsluha jednoduchého strojného zariadenia (napríklad sušičky, odstredivky, odmasťovacieho zariadenia).
02 Pomocný výkon práce pri obsluhe aktivačných nádrží, usadzovačov, čerpadiel a potrubí pri biologickom čistení odpadových vôd.
03 Pomocný výkon práce pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
04 Pomocný výkon práce v autodielni.
05 Pomocný výkon práce v tlačiarni.
06 Demontáž akumulátorových batérií, čistenie a konzervovanie povrchu článkov.
07 Jednoduchý kováčsky výkon práce (napr. ručné kovanie, ohýbanie, ostrenie a kalenie náradia).
08 Jednoduchý ručný zámočnícky výkon práce (napríklad ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ohýbanie materiálu za studena).
09 Jednoduchý zámočnícky výkon práce (napríklad vŕtanie, brúsenie, zhotovovanie jednoduchej súčiastky).
10 Jednoduchý klampiarsky výkon práce v dielňach (napríklad ručné a strojové strihanie tabuľového plechu, ohýbanie, vŕtanie a vystužovanie plechu, nitovanie a spájanie dielcov).
11 Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.
12 Prípravná a montážna práca pri montážach a opravách výťahov, spolupráca pri osádzaní a opravách výťahového stroja, nastavenie kabíny, zavesenie nosných lán, montáž alebo oprava jednoduchých prevodových skríň, navíjacích bubnov alebo montáž a zapájanie jednoduchých elektrických prístrojov ako koncových vypínačov, drevených spínačov a podobne.
13 Základná maliarska práca (napríklad príprava základného materiálu, sadrovanie, umývanie starých malieb, čistenie malieb čistiacou hmotou).
14 Prvé a druhé poťahovanie drobného nábytku, okenných rámov a krídel gitom.
15 Vkladanie alebo odoberanie a ukladanie materiálu pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných pásoch so súčasným účelovým triedením.
16 Inštalačný a kúrenársky výkon práce (napríklad príprava dielcov potrubia, armatúr, rozoberanie potrubia na ďalšie používanie).
17 Izolatérsky výkon práce (napríklad príprava izolačného materiálu, zhotovovanie rôznych druhov rovných izolačných vložiek).
18 Sklenársky výkon práce (napríklad zasklievanie bežných konštrukcií) v dielni.
19 Jednoduchý tesársky výkon práce (napr. zhotovovanie provizórneho oplotenia, murárskych kôz, lešenárskych podláh, jednoduchých debniacich dielcov).
20 Jednoduchý murársky alebo maliarsky výkon práce (napríklad vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov, komínových dvierok, ventilačných mriežok, konzol).
21 Obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov (napríklad miešacích súprav na výrobu jedného druhu zmesi) alebo demontáž jednoduchších agregátov, strojov a zariadení.
22 Jednoduchý kamenársky výkon práce (napríklad ručné štiepanie bridlicových dosák), dlažbová a obkladová práca.
23 Jednoduchý betonársky výkon práce (napríklad miešanie zmesi, výroba záhradných obrubníkov, dlaždíc).
24 Jednoduchý stolársky výkon práce (napríklad pripravovanie lignátu, sololitu, priskrutkovanie drobného kovania na rámy).
25 Rovnanie, strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresu výstuže s výberom materiálu.
26 Bodové zváranie časti výstuže so zostavením podľa výkresu.
27 Základný výkon frézarskej práce na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii.
28 Sústruženie jednoduchého puzdra s presnosťou IT 12 na nastavenom revolverovom sústruhu.
29 Sústruženie povrchov, čiel a zrážanie hrán čapov s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.
30 Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie a rozbrusovanie kovových materiálov s priemerom do 40 mm alebo prierezom do 1 250 mm2, strihanie plechov na tabuľových nožniciach na doraz.
31 Ručné brúsenie na stojanových brúskach rovných alebo mierne zaoblených plôch s rozmerom do 10 000 mm2 alebo dĺžkou dielcov do 400 mm, kefovanie a leštenie dielcov veľkosti opracovanej plochy do 10 000 mm2 alebo dielca s dĺžkou do 800 mm.
32 Zhotovovanie konzol, príchytiek, strmeňov, opierok a podobne vrátane rozmeriavania východiskového materiálu, delenie, rovnanie, vŕtanie, brúsenie, pilovanie a podobne.
33 Odporové zváranie na lisoch, vysokofrekvenčné spájkovanie.
34 Zváranie na tupo s kontrolou na tesnosť alebo deštrukčnou skúškou.
2.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva
01 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
02 Odborný ručný výkon práce v záhradách, sadoch, lesoch, pri úprave verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia.
03 Výkon práce s drobnými mechanizmami pri údržbe a tvorbe záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.
04 Ručné ukladanie a vykladanie alebo rozhadzovanie kompostu, zeminy, maštaľného hnoja, priemyselných hnojív a podobne.
05 Pomocný výkon práce pri chove, ošetrovaní a kŕmení zvierat.
06 Ošetrovanie a chov hydiny v úžitkových malochovoch.
07 Sledovanie krmív, návoz krmiva, vyskladňovanie síl, výber kŕmnych miest, vyčistenie, označenie a dezinfekcia.
08 Ručná príprava pôdy pri zakladaní alebo prevádzke lesných škôlok (napríklad hlboké prekopávanie, planírovanie, rigolovanie, rýľovanie, úprava záhonov, chodníkov, priekop).
09 Vysádzanie ovocných drevín vrátane úpravy koreňov bez rezu koruny.
10 Mechanický výkon prác pri príprave pôdy.
11 Ochrana lesných kultúr a lesa mechanicky (napríklad vyžínaním, obaľovaním, rázsochami).
12 Presekávanie, znášanie a pálenie haluziny po ťažbe dreva.
3. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, tak aj odborná spôsobilosť podľa prílohy č. 1.
3.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania
01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál, obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
02 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
3.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia
01 Šitie, oprava a úprava pracovných odevov, šatstva alebo bielizne.
02 Pletenie na mechanických strojoch (napr. typu WERA-U, DERA-B).
03 Strojové žehlenie odevov na lisoch, ručné žehlenie šiat, hodvábnych výrobkov, individuálnych spoločenských šiat vrátane zložitého tvarovania tkanín (plisovanie), aj na strojoch.
3.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie
01 Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.
02 Vedenie a údržba kolesových traktorov s prívesom pri doprave.
03 Vedenie motorových vozíkov s prídavnými a doplnkovými zariadeniami a mechanizmami (napríklad so zahŕňacou radlicou, žeriavovým hákom, klieštinami, s hydraulickým drapákom) na viacúčelové používanie.
3.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác
01 Obsluha umývacieho tunela, šampónovanie, pastovanie a leštenie povrchu karosérie, podvozkov a motorov motorových vozidiel a odstraňovanie nedostatkov vzniknutých pri umývaní (napríklad zaplavenie karburátora vodou).
02 Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.
03 Základný údržbársky výkon práce.
04 Obsluha drviacich, strihacích, mlecích a lisovacích strojov a liniek vrátane nastavenia, kontrola kvality na expedícii.
05 Kováčsky výkon práce (napríklad strojové zhotovovanie kováčskych výrobkov).
06 Stolársky, lakovnícky a murársky údržbársky výkon práce.
07 Ručné čistenie kanalizačných sietí.
08 Ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení.
09 Bežná oprava mechanických sejacích a iných poľnohospodárskych strojov vrátane nastavenia.
10 Hobľovanie reziva, prírezov, lisov a veľkoplošných materiálov na hrúbkovacích trojstranných alebo štvorstranných hobľovačkách a rovinných frézach vrátane nastavenia.
11 Výroba, oprava a montáž klampiarskych výrobkov (napríklad odpadové rúry, oplechovanie rovných plôch).
12 Stolársky výkon práce (napríklad ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosák, krytov na stavbách).
13 Zhotovovanie rámového oplotenia, pevných okien, oplechovanie dverí a podobne.
14 Lešenársky výkon práce (napríklad stavba a rozoberanie všetkých druhov ochranných lešení do 10 m výšky a ohradení).
15 Samostatný výkon práce pri obsluhe a údržbe energetických zariadení.
3.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva
01 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov alebo ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
02 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov, nadzemných častí a ďalších prác.
03 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, liečivých rastlín a podobne.
04 Výsev semien sejacím strojom (napríklad kvetín, zeleniny).
05 Rozmetanie priemyselných hnojív a maštaľných hnojív.
06 Vláčenie, smykovanie a ostatná predsejbová príprava pôdy, technický záber náradia do 6 m.
07 Mechanizovaná práca v sadoch (napríklad bránenie medzi riadkami, dopravná práca).
08 Obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.
09 Ošetrovanie výkrmového dobytka, jalovíc a teliat v maštaliach bez mechanizácie.
10 Ošetrovanie ošípaných, baranov a oviec v úžitkových chovoch.
11 Základný výkon práce pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov.
12 Kŕmenie a ošetrovanie ťažných koní, ošetrovanie postrojov, prívesných zariadení a vozov, spolupráca pri kovaní a preprave koní.
13 Vedenie poťahu pri vykonávaní prác v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesníckej činnosti, jazda na pracovisko a späť.
3.06. Pracovné činnosti z okruhu administratívnych a administratívno-technických prác
01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov.
02 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
4. pracovná trieda
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou špecializáciou.
4.01. Spoločné pracovné činnosti
01 Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
02 Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
03 Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku a pomocných služieb (napr. správy budov).
04 Kontrola a dozor nad technologickými procesmi a technickou spôsobilosťou poľnohospodárskych a stavebných strojov a technologických liniek.
05 Kontrola zberu spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc poľnohospodárskych plodín a lesných drevín.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 149,10 161,80 175,00 286,40
2 od 5 do 10 rokov 155,80 168,40 182,80 299,20
3 nad 10 rokov 162,30 175,60 190,40 311,20
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
VÝŠKA PRACOVNÝCH TARÍF PRE OBVINENÝCH A ODSÚDENÝCH ZARADENÝCH DO PRÁCE
(v eurách za hodinu)
Pracovný
stupeň
Počet rokov
započítanej praxe
Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,857 0,930 1,006 1,646
2 od 5 do 10 rokov 0,895 0,968 1,051 1,720
3 nad 10 rokov 0,933 1,009 1,094 1,789
2)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z.
3)
§ 85 až 87 a § 91 až 93 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z.Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.
5)
§ 87 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
1)
Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.