385/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vlákien a trojzložkových zmesí textilných vlákien
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vlákien a trojzložkových zmesí textilných vlákien sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
2.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.
3.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 23/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4.).
2. Smernica Rady 73/44/EHS z 26. februára 1973 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na kvantitatívnu analýzu ternárnych zmesí vlákien (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.).
3. Smernica Komisie 2006/2/ES zo 6. januára 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2006).“.
4.
V prílohe č. 3 tabuľka znie:
2.
ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA
Metóda
číslo
Oblasť aplikovania Činidlo
1. acetát určité iné vlákna acetón
2. určité proteínové vlákna určité iné vlákna chlórnan
3. viskóza, meďnaté vlákno alebo
určité typy modalu
bavlna kyselina mravčia a chlorid
zinočnatý
4. polyamid alebo nylon určité iné vlákna kyselina mravčia, 80 % m/m
5. acetát triacetát benzylalkohol
6. triacetát alebo polylaktid určité iné vlákna dichlórmetán
7. určité celulózové vlákna polyester alebo elastomultiester kyselina sírová, 75 % m/m
8. akrylové vlákna, určité modak-
rylové vlákna alebo určité chlo-
ridové vlákna
určité iné vlákna dimetylformamid
9. určité chloridové vlákna určité iné vlákna sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 v/v
10. acetát určité chloridové vlákna ľadová kyselina octová
11. hodváb vlna alebo srsť kyselina sírová, 75 % m/m
12. juta určité živočíšne vlákna metóda na základe stanovenia
obsahu dusíka
13. polypropylén určité iné vlákna xylén
14. určité iné vlákna chloridové vlákna (homopolymé-
ry vinylchloridu)
metóda s použitím koncentrova-
nej kyseliny sírovej
15. chloridové vlákna, určité mo-
dakrylové vlákna, určité elasta-
nové vlákna, acetátové vlákna
a triacetátové vlákna
určité iné vlákna cyklohexanón“.
5.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 1 bod 1.2 znie:
„1.2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakovým vláknom (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), vláknom broom (13), ramiovým vláknom (14), sisalovým vláknom (15), meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínovým vláknom (23), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).".
6.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 2 bod 1.2 znie:
„1.2. bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), chloridovými vláknami (27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), polypropylénom (36), elastanom (42), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“.
7.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 4 bod 1.2 znie:
„1.2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (34), polypropylénom (36), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“.
8.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 6 body 1, 2 a 5 znejú:
„1.
OBLASŤ APLIKOVANIA
Túto metódu možno použiť po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové zmesi
1.
triacetátu (24) alebo polylaktidu (33a)
s
2.
vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).
Poznámka
Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu k čiastočnej hydrolýze, nie sú v činidle úplne rozpustné. V takých prípadoch metóda nie je použiteľná.
2.
PRINCÍP
Triacetátové alebo polylaktidové vlákna sa získavajú zo známej suchej hmotnosti zmesi prostredníctvom rozpúšťania dichlórmetánom. Zvyšok sa zhromažďuje, premýva, suší a váži; jeho hmotnosť, ktorá sa v prípade potreby upravuje, sa vyjadrí ako percentuálny podiel zo suchej hmotnosti zmesi. Percentuálny podiel suchého triacetátu sa zisťuje na základe vyjadrenia rozdielu.
5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota d = 1,00 s výnimkou polyesteru a elastomultiesteru, pri ktorých hodnota d = 1,01.“.
9.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 7 bod 1.2 znie:
„1.2. polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“.
10.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 8 bod 1.2 a bod 5 znejú:
1.2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).
5.
VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypočítať, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota d = 1,00 s výnimkou týchto prípadov:
pre vlnu
pre bavlnu
pre meďnaté vlákno
pre modal
pre polyester
pre elastomultiester
d = 1,01
d = 1,01
d = 1,01
d = 1,01
d = 1,01
d = 1,01“.
11.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 9 bod 1.2 znie:
„1.2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“.
12.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 13 bod 1 znie:
„1.
OBLASŤ APLIKOVANIA
1.1. propylénových vlákien (36)
s
1.2. vlnou (1), zvieracou srsťou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).“.
13.
V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 bod 1.2 znie:
„1.2. bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meďnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24), viskózou (25), určitými akrylátovými vláknami (26), určitými modakrylátovými vláknami (29), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Mikuláš Dzurinda v. r.