39/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky z 24. júna 1996 a ministra zahraničných vecí Francúzskej republiky z 23. augusta 1996 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda medzi kompetentnými úradmi Československa a Francúzska so zámerom uľahčiť prijímanie stážistov v oboch krajinách (Praha 22. mája 1930)
2.
Dohoda medzi Republikou československou a Republikou francúzskou o repatriácii (Londýn 21. novembra 1944)
3.
Dohoda medzi Republikou československou a Republikou francúzskou o leteckých službách medzi ich územiami v znení Protokolu podpísaného v Prahe 8. apríla 1960 (Praha 27. júla 1946)
4.
Dohoda o reštitúciách medzi Československom a Francúzskom v znení Protokolu podpísaného v Prahe 15. februára 1955 (Praha 20. novembra 1946)
5.
Dohoda o francúzskych záujmoch v československých znárodnených podnikoch (Paríž 6. augusta 1948)
6.
Zvláštna dohoda medzi Československom a Francúzskom o odškodnení francúzskych záujmov dotknutých znárodnením a konfiškáciou (Paríž 6. augusta 1948)
7.
Dohoda o zmene tabuľky B pripojenej k Dohode medzi Republikou československou a Republikou francúzskou o leteckých službách z 27. júla 1946 (výmena nót 1. septembra/7. októbra 1948) (Paríž 7. októbra 1948)
8.
Dohovor o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou (Paríž 12. októbra 1948, vyhláška č. 215/1949 Zb.)
9.
Dohoda medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o uspokojení niektorých francúzskych záujmov v Československu (Praha 2. júla 1950)
10.
Protokol o úprave niektorých finančných otázok medzi Československou republikou a Francúzskou republikou (Paríž 6. júna 1956)
11.
Dodatok k Dohode medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o uspokojení niektorých francúzskych záujmov v Československu z 2. júna l950 (Paríž 6. júna 1956)
12.
Protokol o úprave československo-francúzskych sporných otázok (Paríž 16. januára 1964)
13.
Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou (Paríž 16. januára 1964)
14.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci (Praha 29. júna 1965, vyhláška č. 22/1966 Zb.) zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci (oznámenie č. 183/1995 Z. z.)
15.
Protokol o sústave sociálneho poistenia, ktorá bude použitá pre československých študentov vo Francúzsku a pre francúzskych študentov v Československu (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)
16.
Dodatková dohoda k Všeobecnej dohode o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948 (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)
17.
Doplnok k Dodatkovej dohode k Všeobecnej dohode z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom o sociálnej bezpečnosti (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)
18.
Protokol o doplnkovom prídavku podľa francúzskeho zákona z 30. júna l956 v platnom znení (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)
19.
Veterinárny dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 60/1968 Zb.)
20.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov (Paríž 6. marca 1968, vyhláška č. 21/1969 Zb.)
21.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave (Praha 21. septembra 1968, vyhláška č. 96/1969 Zb.)
22.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou (Praha 22. januára 1969, vyhláška č. 79/1971 Zb.)
23.
Protokol o ochrane označenia pôvodu a ochranných známok (ČSR - Francúzsko) (Praha 23. februára 1970)
24.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou o hospodárskej spolupráci v oblasti priemyslu (Praha 23. februára 1970)
25.
Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (Paríž 1. júla 1973, vyhláška č. 73/1975 Zb.)
26.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (Paríž 3. mája 1978, vyhláška č. 54/1979 Zb.)
27.
Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach (Paríž 10. mája 1984, vyhláška č. 83/1985 Zb.)
28.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty (výmena nót 10./11. júla l990) (Praha 11. júla 1990, oznámenie č. 341/1990 Zb.)
29.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zriadení a podmienkach činnosti kultúrnych stredísk (Praha 13. septembra 1990)
30.
Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícii medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou (Praha 13. septembra 1990, oznámenie č. 453/1991 Zb.)
31.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania (Praha 13. septembra 1990) zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci (oznámenie č. 183/1995 Z. z.)
32.
Dohoda medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom vnútra Francúzskej republiky o spolupráci v policajných záležitostiach (Paríž 7. mája 1991)
33.
Protokol o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky (Paríž 7. mája 1991)
34.
Dohoda medzi Federálnym výborom pre životné prostredie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom životného prostredia Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (Dobříš 21. júna 1991)
35.
Zmluva o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou (Paríž 1. októbra 1991)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.