Predpis bol zrušený predpisom 400/2009 Z. z.

390/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2006 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

390
Vyhláška
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. mája 2006,
ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Touto vyhláškou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“).
§ 2
(1)
Všeobecná časť zoznamu je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Osobitná časť zoznamu je uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 390/2006 Z. z.
Všeobecná časť zoznamu
Všeobecná časť zoznamu zahŕňa
1.
Štátnozamestnanecké miesta v odbore štátnej služby
a)
2.06 Justícia
b)
2.09 Obrana
c)
2.12 Priemyselné vlastníctvo
d)
2.17 Vnútro
e)
2.24 Ochrana utajovaných skutočností
2.
Štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade
a)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
b)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
c)
Generálna prokuratúra, krajské prokuratúry, vyššia vojenská prokuratúra a vojenské obvodné prokuratúry
Príloha č. 2 k vyhláške č. 390/2006 Z. z.
Osobitná časť zoznamu
Osobitná časť zoznamu zahŕňa štátnozamestnanecké miesta
a)
mimoriadnej významnosti,
b)
na ktoré sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.