399/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

399
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
zo 7. júna 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
2.
§ 5 znie:
㤠5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.“.
3.
V prílohe č. 1 písmene a) druhom bode sa slová „Portugalsko (Alentejo, Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste a Trás-os-Montes)“ nahrádzajú slovami „Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (samosprávne obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes]“.
4.
V prílohe č. 1 písmene a) treťom bode prvý podbod znie:
"3.1. Fyloxéra viničová [Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch)]
Cyprus (do 31. marca 2008)".
5.
V prílohe č. 1 písmene a) štvrtý bod znie:
"4. Lykokaz smrekový [Dendroctonus micans Kugelan) Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko,
ostrovy Man a Jersey)".
6.
V prílohe č. 1 písmene a) jedenásty bod znie:
"11. Ips sexdentatus Boerner Cyprus (do 31. marca 2008), Írsko, Spojené
kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)".
7.
V prílohe č. 1 písmene a) trinásty bod znie:
"13. Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata
Say)
Cyprus (do 31. marca 2008), Fínsko (okresy Ĺland,
Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku,
Uusimaa), Írsko, Malta, Španielsko (Ibiza a Menorca),
Portugalsko (Azory a Madeira), Švédsko (kraje
Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skĺne),
Spojené kráľovstvo".
8.
V prílohe č. 1 písmene b) druhý bod znie:
"2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Španielsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika),
Lotyšsko, Portugalsko, Taliansko (Abruzzi; Basilicata;
Kalábria; Kampánia; Friuli-Venezia Giulia; Lazio;
Ligúria; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília;
Toskánsko; Umbria; Valle d'Aosta), Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy);do 31. marca 2008 - Írsko, Litva, Rakúsko
(Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko
(správna oblasť Linz), Štajersko, Viedeň), Slovinsko
(okrem regiónov Gorenjska a Maribor), Slovensko
[okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres
Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany
(okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany),
Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava),
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres
Trebišov)], Taliansko [Apúlia, Emilia-Romagna:
provincie Forlí-Cesena (okrem oblasti provincie, ktorá
sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 - Via
Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (okrem oblasti
provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty
č. 9 - Via Emilia), Lombardsko, Veneto: okrem obcí
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San
Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli,
Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia,
Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo,
obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii
Padova a obcí Palů, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii
Verona]".
9.
V prílohe č. 1 písmene d) prvý bod znie:
"1 .Vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein
virus)
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko
(Azory), Spojené kráľovstvo
(Severné Írsko)".
10.
V prílohe č. 1 písmene d) tretí bod znie:
"3.Vírus tristézy citrusov [Citrus tristeza virus
(európske kmene)]
Grécko, Francúzsko (Korzika), Malta (do 31. marca
2008), Portugalsko".
11.
V názve prílohy č. 2 sa vypúšťajú slová „a Európskej únie“ a slovo „transponujú“ sa nahrádza slovom „preberajú“.
12.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Komisie 2006/36/ES z 24. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve a ktorou sa zrušuje Smernica 92/76/EHS (Ú. v. EÚ, L 088, 25. 3. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.