402/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. júna 2006
o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O31) (ďalej len „vozidlo“) a na komponenty a samostatné technické jednotky určené na montáž do vozidla a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu.
(2)
Toto nariadenie vlády ďalej upravuje
a)
požiadavky týkajúce sa odolnosti proti vyžarovaným rušeniam, rušeniam prenášaných vedením na funkcie, ktoré súvisia s priamym ovládaním vozidla, s ochranou vodiča, cestujúcich a iných účastníkov cestnej premávky, a poruchám, ktoré môžu uviesť do omylu vodiča alebo iných účastníkov cestnej premávky,
b)
požiadavky týkajúce sa potláčania nežiaducich vyžarovaných emisií a emisií prenášaných vedením na funkcie, ktoré súvisia s ochranou elektrických alebo elektronických zariadení vo vozidle, v okolitých vozidlách alebo v blízkom okolí, a potláčania porúch z príslušenstva, ktoré sa môže dodatočne namontovať do vozidla.
(3)
Vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktorá má udelené typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády, považuje sa za vozidlo, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktorá spĺňa ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ktorými sa preberajú právne akty ES uvedené v osobitnom predpise.2)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí,
b)
širokopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma väčšiu, ako je šírka pásma príslušného meracieho prístroja alebo prijímača,
c)
úzkopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma menšiu, ako je šírka pásma príslušného meracieho prístroja alebo prijímača,
d)
elektrickým alebo elektronickým systémom elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sústava zariadení spolu so združenými elektrickými pripojeniami, ktoré tvoria časť vozidla a sú určené na typové schválenie ES spolu s vozidlom,
e)
elektrickou alebo elektronickou podsústavou elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sústava zariadení určených ako časť vozidla spolu so združenými elektrickými spojmi a vedením, ktoré vykonáva jednu alebo viac špecializovaných funkcií; elektrická alebo elektronická podsústava môže byť typovo schválená ES na žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu ako komponent alebo samostatná technická jednotka,
f)
typom elektrickej alebo elektronickej podsústavy vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite elektrická alebo elektronická podsústava, ktorá sa podstatne nelíši
1.
funkciou vykonávanou elektrickou alebo elektronickou podsústavou,
2.
všeobecným usporiadaním elektrických alebo elektronických komponentov,
g)
typom vozidla vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
celkový rozmer a tvar priestoru pre motor,
2.
všeobecné usporiadanie elektrických alebo elektronických komponentov a všeobecné usporiadanie elektrickej inštalácie,
3.
základný materiál, z ktorého je konštruovaná kostra alebo obal vozidla. Prítomnosť panelov z rôzneho materiálu nemení typ vozidla za predpokladu, že sa základný materiál karosérie nezmenil; také zmeny sa musia oznámiť,
h)
funkciami súvisiacimi s odolnosťou
1.
funkcie, ktoré majú vplyv na priame ovládanie vozidla, a to
1a.
zhoršenie alebo zmena, napríklad motora, prevodovky, bŕzd, zavesenia, aktívneho riadenia, prístrojov obmedzovania rýchlosti,
1b.
pôsobenie na pozíciu vodiča, napríklad zmenou polohy sedadla alebo volantu,
1c.
vplyv na viditeľnosť vodiča, napríklad stretávacie svetlá, stierače predného skla,
2.
funkcie súvisiace s ochranou vodiča, cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky, napríklad systémy airbagov a bezpečnostných pásov,
3.
funkcie, ktoré pri poruche môžu uviesť do omylu vodiča alebo iných účastníkov cestnej premávky:
3a.
optické poruchy spôsobené nesprávnym fungovaním, napríklad ukazovateľov smeru, brzdových svietidiel, koncového parkovacieho osvetlenia, zadného obrysového svietidla, svetelných pruhov výstražného systému, výstražných indikátorov, svietidiel alebo obrazoviek, ktoré sú spojené s funkciami uvedenými v bode 1 alebo bode 2, ktoré možno pozorovať v priamom výhľade vodiča,
3b.
akustické poruchy spôsobené nesprávnym fungovaním, napríklad alarmu proti krádeži, klaksónu,
4.
funkcie súvisiace s funkcionalitou dátových zberníc vozidla, a to zablokovaním prenosu dát v systémoch dátových zberníc vozidla, ktoré sa používajú na prenos dát potrebných na zabezpečenie správneho fungovania iných funkcií súvisiacich s odolnosťou,
5.
funkcie, ktoré pri rušení majú vplyv na dáta povinnej výbavy vozidla, napríklad z tachografu, počítača kilometrov,
i)
radarovým zariadením krátkeho dosahu pásma 24 GHz zariadenie, ktoré zabezpečuje radarové funkcie vo vozidle na účel zníženia rizika kolízie a iné bezpečnostné aplikácie.
§ 3
(1)
Vozidlá, komponenty, samostatné technické jednotky a elektrické alebo elektronické podsústavy
a)
do 30. júna 2006 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.1.2 až 2.1.4, 2.1.11, 3.2.1, 3.2.9, 4.3.2, 4.3.3, 5.2, 6, 7.2 až 8 prílohy I a v dodatkoch 2 až 7 prílohy I, v prílohe III C, v prílohe IV až VI, v prílohe VII a v doplnku I prílohy VII, v prílohe VIII, v prílohe IX a v doplnkoch 1 a 2 prílohy IX a v prílohe X smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice Komisie 2004/104/ES,
b)
od 1. júla 2006 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.1.2 až 2.1.4, 2.1.11, 3.2.1, 3.2.9, 4.3.2, 4.3.3, 5.2, 6, 7.2 až 8 prílohy I a v dodatkoch 2 až 7 prílohy I, v prílohe III C, v prílohe IV až VI, v prílohe VII a v doplnku I prílohy VII, v prílohe VIII, v prílohe IX a v doplnkoch 1 a 2 prílohy IX a v prílohe X smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES, smernice Komisie 2004/104/ES, smernice Komisie 2005/49/ES a smernice Komisie 2006/28/ES,
c)
od 1. októbra 2006 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.1.2 až 2.1.4, 2.1.11, 3.2.1, 3.2.9, 4.3.2, 4.3.3, 5.2, 6, 7.2 až 8 prílohy I a v dodatkoch 2 až 7 prílohy I, v prílohe III C, v prílohe IV až VI, v prílohe VII a v doplnku I prílohy VII, v prílohe VIII, v prílohe IX a v doplnkoch 1 a 2 prílohy IX a v prílohe X smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES, smernice Komisie 2004/104/ES, smernice Komisie 2005/49/ES, smernice Komisie 2005/83/ES a smernice Komisie 2006/28/ES.
(2)
Vozidlá, komponenty, samostatné technické jednotky a elektrické alebo elektronické podsústavy musia spĺňať aj technické požiadavky ustanovené v prílohe č. 1.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu predkladá výrobca vozidla.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa
a)
do 30. júna 2006 požiadavky ustanovené v prílohe II A smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice Komisie 2004/104/ES,
b)
od 1. júla 2006 požiadavky ustanovené v prílohe II A smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES, smernice Komisie 2004/104/ES, smernice Komisie 2005/49/ES a smernice Komisie 2006/28/ES.
(3)
Výrobca vozidla predloží zoznam, v ktorom uvedie všetky príslušné elektrické alebo elektronické systémy alebo podsústavy vozidla, ak je to potrebné, tvary karosérie a varianty materiálov karosérie, všeobecné usporiadanie kabeláže, varianty motora, ľavostrannú alebo pravostrannú verziu riadenia a verziu rázvoru; príslušné elektrické alebo elektronické systémy alebo podsústavy vozidla sú tie, ktoré môžu emitovať širokopásmové žiarenie alebo úzkopásmové žiarenie, alebo tie, ktoré majú vplyv na funkcie vozidla súvisiace s odolnosťou.
(4)
Zo zoznamu podľa odseku 3 sa na základe vzájomnej dohody medzi výrobcom a poverenou technickou službou overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) na účely testu vyberie vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený. Výber vozidla sa zakladá na elektrických alebo elektronických systémoch ponúkaných výrobcom. Zo zoznamu sa môže vybrať ešte jedno alebo viac vozidiel, ak na základe vzájomnej dohody výrobcu a technickej služby sa vo vozidle nachádzajú rôzne elektrické alebo elektronické systémy, ktoré môžu mať významný vplyv na elektromagnetickú kompatibilitu vozidla v porovnaní s prvým vybratým vozidlom.
(5)
Výber vozidla podľa odseku 4 je limitovaný kombináciami vozidla s elektrickými alebo elektronickými systémami, ktoré sú určené na skutočnú výrobu.
(6)
Výrobca môže doplniť žiadosť podľa odseku 1 protokolom o testoch, ktoré sa už vykonali; štátny dopravný úrad4) takto poskytnuté údaje môže použiť na účely vydania osvedčenia o typovom schválení ES podľa odseku 12.
(7)
Ak technická služba zodpovedná za testy typového schválenia ES vykoná testy sama, výrobca predloží vozidlo prestavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený podľa odseku 4.
(8)
Výrobca vozidla poskytne
a)
vyhlásenie o frekvenčných pásmach, výkonových hladinách a pozíciách antén, inštalačné opatrenia na inštaláciu VF vysielačov, aj keď vozidlo nie je v čase typového schvaľovania ES vybavené VF vysielačom; to sa vzťahuje na všetky mobilné rádiové služby, ktoré sa používajú vo vozidle,
b)
informácie o tom, že také vysielacie prístroje nemajú negatívny vplyv na prevádzku vozidla.
(9)
Informácie podľa odseku 8 písm. a) sa po udelení typového schválenia ES sprístupnia pre verejnosť.
(10)
Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu možno udeliť
a)
priamo na základe uplatnenia príslušných častí bodu 6 prílohy I smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES, smernice Komisie 2004/104/ES a smernice Komisie 2005/83/ES; v tomto prípade sa nevyžaduje samostatné testovanie elektrických alebo elektronických systémov alebo podsústav,
b)
ak výrobca preukáže, že všetky príslušné elektrické alebo elektronické systémy a podsústavy boli typovo schválené ES podľa tohto nariadenia vlády a boli namontované v súlade s pripojenými podmienkami,
c)
ak vozidlo nemá žiadne zariadenie typu, ktorý vyžaduje vykonanie testu odolnosti alebo emisií; v tom prípade sa na typové schválenie ES nevyžadujú testy.
(11)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu nemožno zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu podľa vzoru ustanoveného
a)
do 30. júna 2006 v prílohe III A smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice Komisie 2004/104/ES,
b)
od 1. júla 2006 v prílohe III A smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES, smernice Komisie 2004/104/ES, smernice Komisie 2005/49/ES a smernice Komisie 2006/28/ES.
(13)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu.
§ 5
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu6) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy predkladá výrobca vozidla alebo výrobca elektrickej alebo elektronickej podsústavy (ďalej len „výrobca“) alebo zástupca výrobcu.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II B smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice Komisie 2004/104/ES (ďalej len „smernica“).
(3)
Výrobca alebo jeho zástupca môže doplniť žiadosť podľa odseku 1 protokolom o testoch, ktoré sa už vykonali; štátny dopravný úrad takto poskytnuté údaje môže použiť na účely vydania osvedčenia o typovom schválení ES podľa odseku 12.
(4)
Ak ide o zariadenie určené na montáž vo vozidle, výrobca alebo jeho zástupca môže doplniť žiadosť vyhlásením výrobcu o zhode podľa osobitného predpisu,7) protokolom zo skúšky elektromagnetickej kompatibility a pokynmi pre používateľa na montáž zariadenia vo vozidle.
(5)
Elektrická alebo elektronická podsústava, ktorá je zámerným VF vysielačom a ktorej nebolo udelené typové schválenie ES spolu s typovým schválením ES vozidla, musí sa dodať s pokynmi na montáž.
(6)
Ak technická služba zodpovedná za testy typového schválenia ES vykoná testy sama, výrobca alebo jeho zástupca predloží vzorku typu elektrickej alebo elektronickej podsústavy, ktorý má byť schválený; ak je to potrebné, po konzultácii s výrobcom predloží aj možné varianty dispozičného riešenia, počet komponentov alebo počet snímačov. Technická služba môže požiadať o ďalšiu vzorku.
(7)
Vzorka podľa odseku 6 musí byť zreteľne a čitateľne označená obchodným názvom alebo značkou výrobcu a označením typu. Ak je to potrebné, uvedú sa aj všetky obmedzenia použitia; také obmedzenia musia byť uvedené v informačnom dokumente podľa odseku 2 alebo v osvedčení o typovom schválení ES podľa odseku 12.
(8)
Ak ide o elektrickú alebo elektronickú podsústavu, ktorá sa uvádza na trh ako náhradný diel, nevyžaduje sa typové schválenie ES, ak je zreteľne označená ako náhradný diel identifikačným číslom, je identická a od toho istého výrobcu ako zodpovedajúci náhradný diel výrobcu originálneho zariadenia pre vozidlo, ktoré už má udelené typové schválenie ES.
(9)
Ak ide o komponent, ktorý sa uvádza na trh ako zariadenie na dodatočnú výbavu a je určený na montáž do vozidla, nevyžaduje sa typové schválenie ES, ak nemá spojitosť s funkciami súvisiacimi s odolnosťou. V tomto prípade sa musí vydať vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu,7) pričom súčasťou tohto vyhlásenia musí byť, že elektrická alebo elektronická podsústava spĺňa limity ustanovené v bodoch 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9 prílohy I smernice.
(10)
Typové schválenie ES komponentu6) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy možno udeliť montáži na ktoromkoľvek type vozidla a typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky6) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy možno udeliť konkrétnemu typu vozidla podľa požiadavky výrobcu.
(11)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy nemožno zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy podľa vzoru ustanoveného v prílohe III B smernice.
(13)
Každému schválenému typu elektrickej alebo elektronickej podsústavy štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu.8)
(14)
Každá elektrická alebo elektronická podsústava, zhodná s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády, musí byť označená značkou typového schválenia ES. Značka typového schválenia ES musí byť pripevnená na hlavnú časť elektrickej alebo elektronickej podsústavy, napríklad na elektrickú riadiacu jednotku, a to tak, aby bola zreteľne čitateľná a neodstrániteľná.
(15)
Vzor značky typového schválenia ES je ustanovený v doplnku 8 prílohy I smernice.
(16)
Ak ide o elektrický alebo elektronický systém zahrnutý v type vozidla, ktorý je typovo schválený ES podľa tohto nariadenia vlády, a o náhradné diely podľa odseku 8, nevyžaduje sa žiadne označenie.
(17)
Označenie elektrickej alebo elektronickej podsústavy podľa odseku 14 nemusí byť viditeľné, ak je elektrická alebo elektronická podsústava namontovaná vo vozidle.
(18)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie komponentu9) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo na typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky9) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy.
§ 6
(1)
Štátny dopravný úrad môže na účely vyhotovenia osvedčenia o typovom schválení ES podľa § 4 ods. 12 a § 5 ods. 12 použiť protokol vypracovaný technickou službou akreditovanou podľa ISO 17025.
(2)
Ak sa zmenia alebo doplnia typové schválenia ES udelené podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu11) a bodov 7.2 až 7.3.3 prílohy I smernice.
(4)
Na účely typového schválenia ES sa nevyžadujú testy rušivých emisií, ak ide o VF vysielač, ktorý má vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu.12)
§ 7
Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 8
(1)
Štátny dopravný úrad od 1. júla 2006 zamietne udelenie typového schválenia ES vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo typového schválenia vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode vystavené pre nové vozidlá strácajú platnosť 30. júna 2006, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách; to sa nevzťahuje na osvedčenia o zhode pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené radarovým zariadením s krátkym dosahom v pásme 24 GHz alebo 79 GHz.
(3)
Osvedčenia o zhode vystavené pre nové vozidlá strácajú platnosť 31. decembra 2008, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(4)
Príslušný štátny orgán13) od 1. januára 2009 nemôže uvádzať na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách komponenty alebo samostatné technické jednotky z dôvodov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Príslušný štátny orgán13) od 1. júla 2013 nemôže uvádzať na trh vozidlá, ktoré sú vybavené radarovým zariadením s krátkym dosahom v pásme 24 GHz, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 402/2006 Z. z.
ZOZNAM TECHNICKÝCH NORIEM
Vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky musia okrem požiadaviek podľa § 3 ods. 1 spĺňať požiadavky ustanovené v osobitných predpisoch.1)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 402/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 89/491/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 95/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.), smernice Komisie 2004/104/ES (Ú. v. EÚ L 337, 13. 11. 2004), smernice Komisie 2005/49/ES (Ú. v. EÚ L 194, 26. 7. 2005), smernice Komisie 2005/83/ES (Ú. v. EÚ L 305, 24. 11. 2005) a smernice Komisie 2006/28/ES (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
8)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
10)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
11)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
12)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
1)
STN EN 55012 (33 42 12) Vozidlá, člny a zariadenia poháňané spaľovacími motormi. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov s výnimkou tých, ktoré sú inštalované priamo vo vozidlách (člnoch), zariadeniach alebo v susedných vozidlách (člnoch) a zariadeniach.
STN CISPR 16-1 (33 42 16) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1: Prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu.
STN EN 55025 (33 42 25) Ochrana rádiových prijímačov používaných vo vozidlách, člnoch a pracovných strojoch. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania.
ISO 7637-1 Cestné vozidlá – Elektrické poruchy z vedenia a pripojovania. Časť 1: Definície a všeobecné aspekty, 2. vydanie 2002.
ISO 7637-2 Cestné vozidlá – Elektrické poruchy z vedenia a pripojovania. Časť 2: Prechodové elektrické vedenie pozdĺž napájacích káblov len na vozidlách s menovitým napájacím napätím 12 V alebo 24 V, 2. vydanie 2004.
STN EN ISO/IEC 17025 (01 52 53) Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
ISO DIS 11451-1 Cestné vozidlá – Elektrické poruchy z vyžarovanej úzkopásmovej elektromagnetickej energie. Metódy skúšania vozidiel.
ISO 11 452 Cestné vozidlá – Elektrické poruchy z vyžarovanej úzkopásmovej elektromagnetickej energie. Metódy skúšania komponentov.
Rádiokomunikačný poriadok ITU, vydanie z roku 2001.