403/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2006 do 28.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. júna 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 135/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 073, 27. 3. 1972), smernice Rady 78/315/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.), smernice Rady 78/547/EHS (Ú. v. ES L 168, 26. 6. 1978), Aktu o podmienkach pristúpenia Helénskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979), smernice Rady 80/1267/EHS (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1980), Aktu o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/358/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Rady 87/403/EHS (Ú. v. ES L 220, 8. 8. 1987), smernice Rady 92/53/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 11.), smernice Komisie 93/81/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12.), Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnení zmlúv (Ú. v. EÚ L 241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 95/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/27/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/79/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.), smernice Komisie 98/14/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 20.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.), smernice Komisie 2001/92/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 6.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.), smernice Komisie 2001/116/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 27.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 29.), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 (Ú. v. ES L 122, 16. 5. 2003), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, príloha II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/102/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 32.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 32.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/3/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 34.), smernice Komisie 2004/78/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 34.), smernice Komisie 2004/104/ES (Ú. v. EÚ L 337, 13. 11. 2004), smernice Komisie 2005/49/ES (Ú. v. EÚ L 194, 26. 7. 2005), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2005) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005).
2. Smernica Komisie 2006/28/ES zo 6. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku smernica Rady 72/245/EHS týkajúca sa rádiového odrušenia (elektromagnetickej kompatibility) vozidiel a smernica 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. EÚ L 65/27, 7. 3. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.