407/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

407
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. mája 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 31. marca 2006 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 19. apríla 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou fakultných nemocníc Slovenskej republiky.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 9. mája 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou nemocníc Slovenska.
4.
Dodatok č.1 z 28. marca 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 zo 7. apríla 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským zväzom spracovateľov mäsa.
5.
Dodatok č. 1 z 31. marca 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 31. marca 2006 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.
6.
Dodatok č. 3 z 5. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 zo 17. decembra 2003 uzavretej medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
7.
Dodatok č. 5 zo 6. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.
8.
Dodatok č. 1 z 12. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
9.
Dodatok č. 4 z 26. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
10.
Dodatok č. 1 z 27. apríla 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 10. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenskou spoločnosťou mlynárov Slovenskej republiky.