411/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
Vyhláška
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. júna 2006,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:
§ 1
Paušálna suma trov konania o priestupku je
a)
16 eur,
b)
49 eur, ak sa pribral znalec z odboru psychiatrie,
c)
33 eur, ak sa pribral znalec z iného odboru ako psychiatrie.
§ 2
Na trovy konania o priestupku, ktoré bolo právoplatne skončené predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Martin Pado v. r.