412/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. júna 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 15 a § 13 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „pobyt osoby, prostredníctvom“ nahrádzajú slovami „pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom“.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,“.
3.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa slová „pobyt osoby, prostredníctvom“ nahrádzajú slovami „pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom“.
4.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ poskytovať devízové peňažné služby, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene“ nahrádzajú slovami „poskytovať devízové peňažné služby“.
6.
V § 10 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktoré označujú osobu predkladajúcu žiadosť,“.
7.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.“.
8.
V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktoré označujú osobu predkladajúcu žiadosť,“.
9.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa slová „pobyt osoby, prostredníctvom“ nahrádzajú slovami „pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom“.
10.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, ak žiadateľ má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
b)
doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to
1.
vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,
2.
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,
3.
vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,
4.
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.“.
11.
V § 10 ods. 4 písm. b) prvý bod znie:
„1.
vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,“.
12.
V § 14 ods. 2 sa slová „pobočke Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má devízové miesto sídlo alebo miesto podnikania,“ nahrádzajú slovami „Národnej banke Slovenska“.
13.
V prílohe č. 1 záhlavie tlačiva znie:
„Národná banka Slovenska
Devízové miesto:
Prevádzkareň:
Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 15 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka“.
14.
V prílohe č. 2 záhlavie tlačiva znie:
„Národná banka Slovenska
Devízové miesto:
Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska do 15 kalendárnych dní po skončení kalendárneho štvrťroka“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Ivan Šramko v. r.