Predpis bol zrušený predpisom 291/2002 Z. z.

414/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. júna 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a c) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z. a vyhlášky č. 367/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa číslo „2005“ nahrádza číslom „2007“ a číslo „2006“ sa nahrádza číslom „2008“.
2.
V § 3 ods. 3 sa číslo „2006“ nahrádza číslom „2008“.
3.
V prílohe časti Vysvetlivky bode 10 sa číslo „2005“ nahrádza číslom „2007“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Ivan Mikloš v. r.