419/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

419
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. júna 2006,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam pobočiek colných úradov príslušných na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady je uvedený v prílohe č. 1.
§ 1a
Obsah oznámenia o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave a obsah zoznamu sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo železničnej doprave je uvedený v prílohe č. 1a.
§ 1b
Vzor tlačiva na podávanie žiadosti o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov)1) je uvedený v prílohe č. 1b.
§ 1c
Vzor tlačiva ohlásenia peňažných prostriedkov v hotovosti je uvedený v prílohe č. 1c.
§ 2
(1)
Tlačivo jednotného colného dokladu (ďalej len „tlačivo“) sa vypĺňa spôsobom uvedeným v prílohe č. 2.
(2)
Spôsob zaokrúhľovania súm, hodnôt a platieb uvádzaných v tlačive je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Zoznam kódov používaných pri vypĺňaní tlačiva je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na colné vyhlásenie podávané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
§ 3
Vzor tlačiva dovozného, vývozného a tranzitného colného vyhlásenia na tovar, ktorý je alebo bude používaný ozbrojenými silami Slovenskej republiky (FORM 302), je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4
Vzor tlačiva NATO – Cestovný rozkaz je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5
(1)
Miestna príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh je uvedená v prílohe č. 6.
(2)
Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh, ktorému predchádzal colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim pasívny zušľachťovací styk, colný režim dočasné použitie alebo colný režim prepracovanie pod colným dohľadom.
§ 5a
(1)
Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného pásma a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
b)
vymedzenie časti územia, ktoré sa má stať slobodným pásmom, s uvedením katastrálneho územia, parcelných čísiel príslušných pozemkov a súpisných čísiel stavieb, ak sa nachádzajú na vymedzenej časti územia,
c)
identifikáciu kontrolného typu slobodného pásma,1aaa) o ktorého zriadenie sa žiada,
d)
návrh miesta vstupu do slobodného pásma a miesta výstupu zo slobodného pásma,
e)
účel zriadenia slobodného pásma,
f)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného pásma,
g)
druhy činností, ktoré sa majú v slobodnom pásme vykonávať,
h)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného pásma,
i)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného pásma,
j)
návrh obsahovej náplne osobitnej analytickej evidencie,
k)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného pásma,
l)
čas, na aký sa navrhuje zriadiť slobodné pásmo.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra použiteľný na právne úkony, nie starší ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
b)
podnikateľský plán,
c)
analýza očakávaného ekonomického prínosu,
d)
účtovná závierka žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia alebo účtovná závierka žiadateľa za obdobie od jeho vzniku, ak žiadateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o zriadenie slobodného pásma,
e)
doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť súčasťou slobodného pásma,
f)
kópia katastrálnej mapy vyhotovená správou katastra,
g)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného pásma a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými alebo cudzími zdrojmi,
h)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného pásma.
§ 5b
(1)
Žiadosť o zriadenie slobodného skladu obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo žiadateľa o zriadenie slobodného skladu a meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
b)
identifikáciu priestorov, ktoré majú byť slobodným skladom, s uvedením katastrálneho územia, parcelných čísiel príslušných pozemkov a súpisných čísiel príslušných stavieb,
c)
návrh miesta vstupu do slobodného skladu a miesta výstupu zo slobodného skladu,
d)
návrh spôsobu uzavretia slobodného skladu,
e)
účel zriadenia slobodného skladu,
f)
odôvodnenie ekonomickej opodstatnenosti zriadenia slobodného skladu,
g)
druhy činností, ktoré sa majú vykonávať v slobodnom sklade,
h)
návrh technických podmienok prevádzkovania slobodného skladu,
i)
návrh podmienok správy a zabezpečenia slobodného skladu,
j)
návrh obsahovej náplne osobitnej analytickej evidencie,
k)
navrhovaný dátum zriadenia slobodného skladu,
l)
čas, na aký sa navrhuje zriadiť slobodný sklad.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra použiteľný na právne úkony, nie starší ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,
b)
podnikateľský plán,
c)
analýza očakávaného ekonomického prínosu,
d)
účtovná závierka žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia alebo účtovná závierka žiadateľa za obdobie od jeho vzniku, ak žiadateľ vznikol pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o zriadenie slobodného skladu,
e)
doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve žiadateľa k stavbám a pozemkom, ktoré majú byť slobodným skladom,
f)
kópia katastrálnej mapy vyhotovená správou katastra,
g)
výpočet predpokladaných nákladov potrebných na zriadenie slobodného skladu a vyhlásenie o spôsobe a výške ich krytia vlastnými alebo cudzími zdrojmi,
h)
harmonogram postupu prác pri zabezpečení prevádzkyschopnosti slobodného skladu.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z., vyhlášky č. 51/2005 Z. z., vyhlášky č. 197/2005 Z. z., vyhlášky č. 581/2005 Z. z. a vyhlášky č. 233/2006 Z. z.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
ZOZNAM POBOČIEK COLNÝCH ÚRADOV PRÍSLUŠNÝCH NA PODANIE ŽIADOSTI O VYPLATENIE VÝVOZNEJ NÁHRADY
1. Colný úrad Banská Bystrica
Banská Bystrica, Partizánska cesta 97
pobočka colného úradu Lučenec, nácestné stredisko, Podjavorinskej 19
2. Colný úrad Bratislava
pobočka colného úradu Bratislava – prístav, Horárska 12
3. Colný úrad Michalovce
pobočka colného úradu Michalovce, Priemyselná 2
4. Colný úrad Košice
pobočka colného úradu Košice-Haniska, Areál prekladisko Haniska
5. Colný úrad Nitra
pobočka colného úradu Nitra, Bratislavská 3
6. Colný úrad Prešov
pobočka colného úradu Prešov, nácestné stredisko, Košická 30
pobočka colného úradu Poprad, nácestné stredisko, Karpatská 13
7. Colný úrad Trnava
pobočka colného úradu Trnava, Nitrianska 5
8. Colný úrad Trenčín
pobočka colného úradu Trenčín, K výstavisku 13
9. Colný úrad Žilina
pobočka colného úradu Žilina, nácestné stredisko, Pri celulózke 3494
pobočka colného úradu Trstená, Krakowská cesta 963/24
Príloha č. 1a k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
A. Oznámenie o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave obsahuje tieto údaje:
1. označenie pohraničného colného úradu, ktorému sa tovar predkladá,
2. názov a sídlo dopravcu,
3. číslo EORI* pridelené dopravcovi,
4. evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje; ak evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje, nie je známe, oznámenie o predložení tovaru obsahuje aj tieto údaje:
4a. colný úrad vstupu uvedený v predbežnom colnom vyhlásení,
4b. identifikácia dopravného prostriedku,**
4c. čas vstupu tovaru na colné územie Európskej únie uvedený v predbežnom colnom vyhlásení,
5. presné určenie miesta, na ktorom sa tovar nachádza,
6. informácia o tom, či tovar bude uskladnený alebo sa bude prekladať na colnom priechode, alebo sa bude pokračovať v jeho preprave,
7. dátum zaslania oznámenia o predložení tovaru,
8. zaručený elektronický podpis osoby, ktorá zasiela oznámenie o predložení tovaru.
B. Zoznam sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo železničnej doprave
1. označenie colného úradu, ktorému sa tovar predkladá,
2. názov a sídlo dopravcu,
3. číslo EORI* pridelené dopravcovi,
4. evidenčné číslo zoznamu sústredených zásielok,***
5. evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje,
6. presné určenie miesta, na ktorom sa tovar nachádza,
7. hrubá hmotnosť položky tovaru,
8. celková hrubá hmotnosť tovaru,
9. celkový počet položiek tovaru,
10. evidenčné čísla prepravných dokladov,
11. počet a druh balení položky tovaru**** a označenie balení***** položky tovaru,
12. dátum predloženia zoznamu sústredených zásielok,
13. zaručený elektronický podpis osoby, ktorá predkladá zoznam sústredených zásielok.
Vysvetlivky:
* Uvádza sa číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).
** V leteckej doprave sa uvádza číslo letu a dátum letu, alebo ak let nemá číslo, uvádza sa registračné číslo lietadla, v železničnej doprave sa uvádza číslo vagóna.
*** V leteckej doprave sa uvádza číslo zoznamu nákladu, v železničnej doprave sa uvádza číslo vlakového súpisu.
**** Druh balení položky tovaru sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.2)
***** Uvádza sa označenie balenia, ktoré použil odosielateľ alebo prepravca.
Príloha č. 1b k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
Vysvetlivky:
1. Žiadosť sa vypĺňa tlačenými písmenami; obchodné meno, meno a priezvisko alebo názov žiadateľa sa uvádza podľa zápisu v obchodnom registri alebo živnostenskom registri.
2. V bode 2 sa vyznačí zodpovedajúce políčko:
PO – právnická osoba
FO – fyzická osoba
ZO – združenie osôb bez právnej subjektivity.1aa)
3. V bode 3 sa uvádza sídlo, miesto podnikania alebo úplná adresa miesta trvalého pobytu žiadateľa vrátane označenia štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa normy ISO 3166.
4. Bod 4 sa vypĺňa, ak žiadateľ nemá sídlo na území Slovenskej republiky a má na jej území umiestnenú organizačnú zložku.
5. V bode 5 sa uvádza identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty alebo daňové identifikačné číslo, ak identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nebolo pridelené. Iné identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo žiadateľovi so sídlom na území tretieho štátu pridelené na daňové účely príslušným orgánom tohto štátu.
6. V bode 7 sa uvádza dátum vzniku právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby alebo dátum nadobudnutia platnosti zmluvy o združení.
7. V bode 8 sa uvádza meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby určenej žiadateľom.
8. V bode 9 sa uvádza identifikačné číslo, ak ho žiadateľovi pridelili na colné účely príslušné orgány v treťom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzavretú platnú dohodu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach; toto identifikačné číslo obsahuje označenie štátu alebo územia dvojmiestnym alfabetickým kódom podľa normy ISO 3166.
9. V bode 10 sa uvádza štvormiestny kód hlavnej ekonomickej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností (SK NACE Rev. 2).
10. V bode 11 sa uvádza dátum skončenia platnosti čísla EORI, ak sa žiada o jeho pridelenie na určitú dobu.
11. V bode 12 sa vyjadrí súhlas alebo nesúhlas so zverejnením prideleného čísla EORI a údajov uvedených v bodoch 1 a 3 na webovom sídle Európskej komisie.
12. V bode 13 sa uvádza dátum podania žiadosti a meno, priezvisko a funkcia žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, ak je žiadateľom právnická osoba, alebo meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať za združenie osôb bez právnej subjektivity.1aa)
Príloha č. 1c k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
VZOR
TLAČIVO OHLÁSENIA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI
Príloha č. 2 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
SPÔSOB VYPĹŇANIA TLAČIVA
Pri vypĺňaní tlačiva sa okrem vysvetľujúcich poznámok podľa osobitného predpisu1) použijú aj tieto vysvetľujúce poznámky:
A. COLNÉ FORMALITY PRI ODOSLANÍ ALEBO VÝVOZE
Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva
a) pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu
1. vývoz,
2. pasívny zušľachťovací styk,
3. tranzit,
b) na účely
1. pridelenia colne schváleného určenia spätný vývoz,
2. umiestnenia tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade,
3. preukazovania statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 2 tlačiva Odosielateľ/vývozca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo odosielateľa alebo vývozcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo. Identifikačné číslo odosielateľa sa neuvádza pri colnom režime tranzit. Ak je potrebné uviesť viacero odosielateľov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam odosielateľov.
Odsek 4 tlačiva Ložné listy
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit a preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu
Uvádza sa počet nákladových kusov za všetky tovarové položky. V prípade voľne uloženého tovaru sa uvádza číslo 1.
Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 7 tlačiva Referenčné číslo
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak je colné vyhlásenie podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
Odsek 8 tlačiva Príjemca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo príjemcu tovaru spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.2) Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI;1) uvádza sa identifikačné číslo príjemcu, ktoré mu pridelili na daňové, colné alebo štatistické účely úrady v štáte, kde má príjemca sídlo alebo adresu trvalého pobytu. Ak je potrebné uviesť viacero príjemcov, uvádza sa poznámka „Rôzni“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam príjemcov.
Nevypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo.
Nevypĺňa sa pri colnom režime tranzit.
Odsek 15 tlačiva Štát odoslania/vývozu
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 17 tlačiva Štát určenia
Vypĺňa sa pri colnom režime tranzit, ak colné vyhlásenie nie je podané prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov.
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Vypĺňa sa.
Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode
Uvádza sa evidenčné číslo dopravného prostriedku. Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa neuvádza pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, preukazovaní statusu tovaru Európskej únie a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Kód štátu registrácie dopravného prostriedku pri odchode sa uvádza pri colnom režime tranzit.
Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 19 tlačiva Kontajner
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa uvádza pri colnom režime vývoz a colnom režime tranzit.
Kód štátu registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice pri odchode sa neuvádza pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná cena
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie a spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie.
Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz
Vypĺňa sa, ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad pri doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe.
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Vypĺňajú sa obe časti odseku.
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie.
Odsek 27 tlačiva Miesto naloženia
Nevypĺňa sa.
Odsek 29 tlačiva Výstupný colný úrad
Výstupným colným úradom je colný úrad, ktorý leží na vonkajšej hranici colného územia Európskej únie a cez ktorý tovar vystupuje z colného územia Európskej únie. Na určenie výstupného colného úradu sa uvádzajú kódy určené pre systém NCTS (Nový automatizovaný tranzitný systém).
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie, v doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe4) a colnom režime tranzit.
Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru
Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade.
Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru
Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry (technický opis, chemické značky, evidenčné čísla a výrobné čísla).
Uplatnenie nároku na vyplatenie vývoznej náhrady na tovar, ktorý je spracovaný podľa schválenej receptúry, sa uvádza takto: „Receptúra – X“, kde X vyjadruje registračné číslo receptúry pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.
Ak je spotrebiteľské balenie liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov označené kontrolnou známkou, možno uviesť aj údaj o tomto označení.
Odsek 32 tlačiva Číslo položky
Uvádza sa poradové číslo položky tovaru.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
Piata časť odseku sa nevypĺňa.
Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom bol tovar vyrobený alebo z ktorého sa tovar vyváža, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie, spätnom vývoze tovaru z colného režimu colné uskladňovanie a colnom režime tranzit.
Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť
Vypĺňa sa.
Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť
Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.
Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje colný status tovaru, postavenie v colnom režime alebo odkaz na obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbežné colné vyhlásenie, zápis do účtovnej evidencie a iné). Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.
Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky
Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku5) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku nie je uvedená doplnková merná jednotka.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Pri spätnom vývoze tovaru z colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa uvádza cena za poskytnutú službu (hodnota spracovateľských operácií) vrátane hodnoty pridaného tovaru, ktorý mal status tovaru Európskej únie, a príslušný kód takto: „Pridaná hodnota AZS – X – V0700“, kde X vyjadruje príslušnú sumu pridanej hodnoty v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v eurách.
Náklady na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu súvisiace s vývozom tovaru, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, a príslušný kód sa uvádzajú takto: „Náklady na dopravu – X – V0800“, kde X vyjadruje príslušnú sumu nákladov na dopravu, poistenie, nakladanie a manipuláciu v eurách.
Príslušné sumy v tomto odseku sa uvádzajú v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady sa uvádza takto: „V0900 – X – Žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady“, kde X vyjadruje registračné číslo žiadateľa o vyplatenie vývoznej náhrady pridelené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Uplatnenie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady vopred podľa osobitného predpisu6) sa uvádza takto: „V0910 – Zálohová platba“.
Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie). Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.
Ak sa tlačivo použije ako zjednodušené colné vyhlásenie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZB a číslo povolenia na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu.7)
Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.
Ak sa tlačivo použije pri zjednodušenom postupe miestne colné konanie, uvádza sa v tomto odseku kód 4PZC a číslo povolenia na použitie zjednodušeného postupu.
Ak má vývozca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota
Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri vývoze je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď tovar vystupuje zo Slovenskej republiky.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.
Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy vyvážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.
Štatistická hodnota sa uvádza v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor. Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.3)
Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Európskej únie a colnom režime tranzit.
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Nevypĺňa sa.
Odsek 49 tlačiva Označenie skladu
Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a pri colne schválenom určení alebo použití spätný vývoz alebo pri colných režimoch, ktoré nasledujú po umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade alebo po colnom režime colné uskladňovanie. Uvádza sa číslo povolenia na prevádzkovanie colného skladu.
B. COLNÉ FORMALITY PRI DOVOZE
Táto časť upravuje spôsob vypĺňania tlačiva pri tovare navrhnutom na prepustenie do colného režimu
1. voľný obeh,
2. colné uskladňovanie,
3. aktívny zušľachťovací styk,
4. prepracovanie pod colným dohľadom,
5. dočasné použitie.
Odsek 2 tlačiva Odosielateľ
Nevypĺňa sa.
Odsek 3 tlačiva Tlačivá
Vypĺňa sa.
Odsek 4 tlačiva Ložné listy
Nevypĺňa sa.
Odsek 6 tlačiva Nákladové kusy spolu
Nevypĺňa sa.
Odsek 8 tlačiva Príjemca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo príjemcu tovaru spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.2) Príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na colnom území Európskej únie, ktorá je zmluvnou stranou obchodnej zmluvy pri dovoze tovaru. Ak zmluvná strana nie je známa v čase podania colného vyhlásenia alebo príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom mimo colného územia Európskej únie, uvádza sa adresa určenia na colnom území Európskej únie. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo.
Odsek 12 tlačiva Údaje o hodnote
Nevypĺňa sa.
Odsek 14 tlačiva Deklarant/zástupca
Uvádza sa obchodné meno a sídlo alebo meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo deklaranta alebo jeho zástupcu. Ako identifikačné číslo sa uvádza číslo EORI1) alebo, ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa, jej rodné číslo. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Vypĺňa sa.
Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia
Uvádzajú sa kódy regiónu, v ktorom sa tovar spotrebuje alebo v ktorom sa tovar prepúšťa do colného režimu; príslušné kódy sú uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 18 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri príchode
Evidenčné číslo dopravného prostriedku sa uvádza pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Nevypĺňa sa pri poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Vypĺňajú sa prvé dve časti odseku.
Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.
Odsek 21 tlačiva Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Evidenčné číslo aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa neuvádza. Štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice sa uvádza pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Nevypĺňa sa pri železničnej preprave, poštovej preprave a preprave potrubím a vedením.
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma
Vypĺňa sa aj pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu D.9)
Odsek 23 tlačiva Prepočítací kurz
Vypĺňa sa, ak sa na prepočet cudzej meny nepoužije prepočítací kurz podľa osobitného predpisu,3) napríklad pri doplňujúcom colnom vyhlásení pri zjednodušenom postupe.
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Vypĺňajú sa obe časti odseku pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Vypĺňa sa.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Vypĺňa sa.
Odsek 29 tlačiva Vstupný colný úrad
Nevypĺňa sa.
Odsek 30 tlačiva Umiestnenie tovaru
Nevypĺňa sa.
Odsek 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru
Uvádza sa počet a druh balení tovaru, značky a čísla balení a presný opis tovaru s uvedením obchodného názvu a bližšej špecifikácie potrebnej na zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry (technický opis, chemické značky, evidenčné a výrobné čísla).
Druh balenia sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.2) Ak je tovar balený vo viacerých druhoch balení, uvádzajú sa všetky druhy balení a ich počet.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani alebo inej platbe vypočítanej na základe špecifickej sadzby, uvádza sa množstvo tovaru v mernej jednotke, ktorá je základom na výpočet spotrebnej dane alebo inej platby. Číselný údaj o množstve tovaru sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.
Uvádza sa aj údaj o označení spotrebiteľského balenia liehu, výrobkov z liehu a tabakových výrobkov.
Odsek 32 tlačiva Číslo položky
Uvádza sa poradové číslo položky.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
V piatej časti odseku sa uvádzajú kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 35 tlačiva Hrubá hmotnosť
Vypĺňa sa.
Odsek 36 tlačiva Preferencia
Vypĺňa sa, len ak to vyžadujú osobitné predpisy pri colnom režime voľný obeh, colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colnom režime dočasné použitie a colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom.
Odsek 37 tlačiva Režim
V pravej časti odseku sa uvádzajú kódy na bližšie špecifikovanie navrhovaného colného režimu. Na uplatnenie požiadavky na oslobodenie dovážaného tovaru od dovozného cla a dane z pridanej hodnoty sa uvádzajú kódy podľa osobitného predpisu2) a kódy uvedené v prílohe č. 3.
Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť
Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.
Odsek 39 tlačiva Kontingent
Vypĺňa sa pri colnom režime voľný obeh, ak si deklarant uplatňuje nárok na zníženú colnú sadzbu v rámci colnej kvóty alebo colného stropu. Uvádza sa číslo príslušnej colnej kvóty alebo príslušného colného stropu.
Odsek 40 tlačiva Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad
Uvádza sa odkaz na doklad, ktorým sa preukazuje status deklarovaného tovaru, postavenie v colnom režime alebo odkaz na obchodný doklad (predchádzajúce colné vyhlásenie, predbežné colné vyhlásenie, zápis do účtovnej evidencie a iné). Uvádzajú sa kódy dokladov uvedené v osobitnom predpise.2) Ak je potrebné uviesť viacero dokladov, uvádza sa poznámka „Rôzne“, kód „00200“ a k colnému vyhláseniu sa priloží zoznam dokladov.
Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky
Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku5) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo v systéme TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo pri číselných znakoch systému TARIC.9a) Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.
Nevypĺňa sa, ak v Spoločnom colnom sadzobníku alebo v systéme TARIC nie je uvedená doplnková merná jednotka.
Odsek 42 tlačiva Cena za položku
Uvádza sa fakturovaná cena za tovar uvedený v odseku 31. Ak sa za tovar neplatí, uvádza sa cena, ktorá by sa platila za tento tovar alebo podobný tovar v prípade jeho nákupu alebo predaja. Do fakturovanej ceny sa nezahŕňajú náklady na dopravu, poistenie, balenie a manipuláciu, ak sa fakturujú samostatne. Údaj sa uvádza v mene uvedenej v odseku 22 s presnosťou na tri desatinné miesta.
Odsek 43 tlačiva Kód CH
Nevypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie v colnom sklade typu A, B, C, E a F.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise9b) sa uvádzajú takto: „Pripočítateľné náklady C - X - D0600“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza.

Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise10) sa uvádzajú takto: „Pripočítateľné náklady D - X - D0610“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, sa uvádzajú takto: „Náklady súvisiace s dovozom tovaru S - X - D0620“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.

Ak deklarant predkladá doklady podľa osobitných predpisov, uvádza sa kód dokladu podľa systému TARIC. Za kódom dokladu sa uvádza evidenčné číslo tohto dokladu.
Ak má príjemca pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, uvádza sa v tomto odseku kód pre identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa systému TARIC a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Ak dovozcu pri uplatnení oslobodenia od dane z pridanej hodnoty zastupuje daňový zástupca,8) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty daňového zástupcu sa uvádza v tomto odseku za príslušným kódom podľa systému TARIC.
Ak deklarant uvedením príslušného kódu v odseku 36 žiada o zvýhodnenú colnú sadzbu z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru, uvádza sa v tomto odseku kód jedného z dokladov o preferenčnom pôvode podľa systému TARIC SK, za ktorým sa uvádza dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu osvedčeného na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a evidenčné číslo tohto dokladu. Napríklad „N954 NO A123456“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1 podľa systému TARIC SK, „NO“ je štát pôvodu uvedený na doklade, ktorý je dôkazom o pôvode, a „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1.
Ak na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčnom pôvode, je uvedený preferenčný pôvod v regionálnej skupine krajín, za kódom dokladu sa uvádza štvormiestny numerický kód tejto regionálnej skupiny krajín podľa systému TARIC SK, uvedenej ako štát pôvodu na doklade, ktorý je dôkazom o preferenčom pôvode, a evidenčné číslo tohto dokladu. Napríklad „N954 2012 A123456“, kde „N954“ je kód sprievodného osvedčenia EUR. 1, „2012“ je kód pôvodu pre Európsky hospodársky priestor podľa systému TARIC SK a „A123456“ je evidenčné číslo sprievodného osvedčenia EUR. 1.
Ak je na účely priznania zvýhodnenej colnej sadzby z dôvodu preferenčného pôvodu tovaru alebo vyhodnotenia iných opatrení potrebné osvedčenie o pôvode, ktoré obsahuje ďalšie špecifické údaje, uvádza sa toto osvedčenie dvakrát. Raz ako osvedčenie o pôvode a raz ako osvedčenie o pôvode so špecifickými údajmi.
Okrem kódov uvedených v predchádzajúcom odseku možno použiť aj tieto kódy:
3ZCD – pri predložení potvrdenia o zabezpečení dovoznej platby,
4PZB – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu,7)
4PZC – povolenie na použitie zjednodušeného postupu podľa osobitného predpisu.12)
1015 – žiadosť o použitie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.12a)
Ak je potrebné uviesť viacero osobitných záznamov alebo predložených dokladov, tieto záznamy sa uvádzajú v prílohe k tlačivu.
Ak deklarant predkladá spolu s colným vyhlásením doklad, ktorý nie je uvedený v systéme TARIC SK, uvádza sa kód dokladu „9999" a identifikačný údaj alebo opis predloženého dokladu.
Odsek 45 tlačiva Oprava
Nevypĺňa sa.
Odsek 46 tlačiva Štatistická hodnota
Uvádza sa štatistická hodnota tovaru uvedeného v odseku 31. Štatistická hodnota pri dovoze je hodnota tovaru na mieste a v čase, keď tovar vstupuje na územie Slovenskej republiky.
Hodnota tovaru sa vypočíta
1. v prípade predaja alebo nákupu na základe fakturovanej sumy za tovar,
2. v ostatných prípadoch na základe hodnoty, ktorá by sa fakturovala v prípade jeho nákupu alebo predaja.
Štatistická hodnota môže zahŕňať len dodatočné náklady, napríklad náklady na dopravu alebo poistenie súvisiace s tou časťou prepravy dovážaného tovaru, ktorá sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky; štatistická hodnota nezahŕňa platby splatné pri dovoze alebo vývoze, ako je clo, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, odvody, vývozné náhrady alebo ostatné platby s rovnocenným účinkom.
Štatistická hodnota tovaru, ktorý bol podrobený spracovateľským operáciám, sa určí tak, ako keby sa celý tovar vyrobil v štáte spracovania.
Štatistická hodnota tovaru používaného ako hmotný nosič informácií (napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audiokazety, videokazety, kompaktné disky), ktorý obsahuje informácie, ktoré sú predmetom obchodu, zahŕňa celkové náklady tovaru, a to súčet hodnoty hmotného nosiča informácií a hodnoty informácií, ktoré hmotný nosič informácií nesie.
Štatistická hodnota sa uvádza v celých eurách zaokrúhlene do 0,50 eura nadol a od 0,50 eura vrátane nahor.
Pri určovaní štatistickej hodnoty sa použije prepočítací kurz používaný pri výpočte colnej hodnoty podľa osobitného predpisu.3)
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Pododsek Druh
V stĺpci sa uvádzajú pod sebou druhy vymeriavaných platieb. Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani sa uvádzajú tieto kódy:
Kód Druh spotrebnej dane
1U0 Spotrebná daň z minerálneho oleja
1V0 Spotrebná daň z vína
1S0 Spotrebná daň z liehu
1T0 Spotrebná daň z tabakových výrobkov
1R0 Spotrebná daň z piva
1Q0 Spotrebná daň z uhlia
Pododsek Základ na vymeranie platby
Uvádza sa základ na vymeranie cla – colná hodnota tovaru. Ak tovar podlieha viacerým druhom cla, uvádzajú sa všetky základy potrebné na vymeranie cla.
Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvádza sa aj základ na vymeranie spotrebnej dane.
Základ na výpočet cla s použitím valorických colných sadzieb sa uvádza v eurách zaokrúhlene na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Základ na výpočet cla s použitím špecifických colných sadzieb sa uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta v mernej jednotke uvedenej v odseku 31. Základ na vymeranie dane a vypočítaná daň sa zaokrúhľujú podľa osobitných predpisov.13)
Pododsek Sadzba
Nevypĺňa sa.
Pododsek Suma
Nevypĺňa sa.
Pododsek Spôsob platby
Vypĺňa sa.
Odsek 48 tlačiva Odklad platby
Nevypĺňa sa.
Odsek 49 tlačiva Označenie skladu
Vypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie a pri colných režimoch, ktoré nasledujú po colnom režime colné uskladňovanie. Uvádza sa číslo povolenia na prevádzkovanie colného skladu.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
ZOZNAM KÓDOV POUŽÍVANÝCH PRI VYPĹŇANÍ TLAČIVA
Odsek 1 tlačiva Deklarácia
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 14 tlačiva Deklarant /zástupca
1 – nejde o zastúpenie,
2 – priame zastúpenie podľa osobitného predpisu,14)
3 – nepriame zastúpenie.15)
Ak sa písomné colné vyhlásenie vyhotovuje zariadením na spracovanie a prenos údajov, príslušný kód sa uvedie v hranatej zátvorke (napríklad [1]).
Odsek 15a tlačiva Kód štátu odoslania/vývozu
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 17a tlačiva Kód štátu určenia
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 17b tlačiva Kód štátu určenia
1 – Bratislavský kraj,
2 – Trnavský kraj,
3 – Trenčiansky kraj,
4 – Nitriansky kraj,
5 – Žilinský kraj,
6 – Banskobystrický kraj,
7 – Prešovský kraj,
8 – Košický kraj.
Odsek 18 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode/príchode
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 19 tlačiva Kontajner
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 20 tlačiva Dodacie podmienky
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 21 tlačiva Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 22 tlačiva Mena a celková fakturovaná suma
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 24 tlačiva Druh obchodu
Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých uvádzanie je v tomto predpise ponechané na členské štáty.
Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 6, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy:
Kód Druh obchodu
1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený
na užívanie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov
2 Oprava a údržba za úhradu
3 Oprava a údržba bezplatne
Vysvetlivky
Kód 1 sa uvedie pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.
Opravou a údržbou je obnovenie pôvodnej funkcie alebo zachovanie pôvodného stavu tovaru, ktorého cieľom je udržať tovar v prevádzke, pričom môže zahŕňať aj jeho čiastočnú prestavbu alebo vylepšenie, ale bez zmeny charakteru tovaru.
Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú kódy podľa osobitného predpisu.15a)
Odsek 25 tlačiva Druh dopravy na hranici
Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise ponechané na členské štáty.
Odsek 26 tlačiva Druh dopravy vo vnútrozemí
Kódy podľa osobitného predpisu2) vrátane kódov, ktorých použitie je v tomto predpise ponechané na členské štáty.
Odsek 33 tlačiva Kód tovaru
V prvej až štvrtej časti odseku sa uvedú kódy podľa osobitného predpisu.2)
V piatej časti odseku:
a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:
U011 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U012 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U045 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U046 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U070 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U071 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U072 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U080 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U092 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U093 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U082 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U083 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U094 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U095 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U085 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U086 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U087 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U098 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U099 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U111 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U112 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U145 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U146 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U150 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U160 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U170 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U171 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U172 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U211 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U212 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U245 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U246 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
U271 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U272 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U301 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U302 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U303 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,
U304 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U305 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,
U306 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,
U307 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U308 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U309 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,
U402 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U406 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,
U407 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U411 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
U412 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
b) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno:
V010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“), ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,
V050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.,
V250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V301 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V302 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V303 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V304 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V305 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V306 – ak ide o víno a medziprodukt oslobodené od spotrebnej dane podľa § 60 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V401 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V402 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
V403 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
V404 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
V405 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) druhého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
c) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je lieh:
S010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S301 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S302 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S303 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S304 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S305 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S306 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S307 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S401 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S402 – ak ide o lieh oslobodený od spotrebnej dane podľa § 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S403 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S406 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
S407 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov:
T010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon č. 106/2004 Z. z.“) v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 až 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 5 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 491/2010 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 4 zákona č. 106/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená minimálna sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T301 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T302 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T303 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 106/2004 Z. z.,
T304 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
T305 – ak ide o tabakové výrobky oslobodené od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.,
e) kódy používané pri spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo:
R010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená základná sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 6 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R310 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R320 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. b) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R330 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. c) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R340 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. d) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R350 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. e) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R360 – ak ide o pivo oslobodené od spotrebnej dane podľa § 65 písm. f) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R410 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R420 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
R430 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. d) prvého bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
R440 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. g) zákona č. 530/2011 Z. z.,
R450 – ak ide o alkoholický nápoj oslobodený od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) tretieho bodu zákona č. 530/2011 Z. z.,
f) kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia:
Q010 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 609/2007 Z. z.“) dovážané právnickou osobou alebo fyzickou osobou inou ako koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 465/2008 Z. z.,
Q020 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, ktorý nie je osobou povinnou platiť daň z uhlia podľa § 22 zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,
Q030 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané výrobcom uhlia, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,
Q040 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané obchodníkom s uhlím, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,
Q301 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q302 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q303 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. c) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q304 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. d) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q305 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q306 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. f) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q307 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. g) zákona č. 609/2007 Z. z.,
Q308 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. h) zákona č. 609/2007 Z. z. v znení zákona č. 546/2011 Z. z.,
Q309 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. i) zákona č. 609/2007 Z. z.,
g) ostatné kódy:
XPNS – ak ide o tovar, na ktorý si deklarant uplatňuje požiadavku na zatriedenie do podpoložky kombinovanej nomenklatúry s najvyššou sadzbou cla podľa osobitného predpisu.16)
Odsek 34a tlačiva Kód štátu pôvodu
Kód podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 34b tlačiva Kód štátu pôvodu
1 – Bratislavský kraj,
2 – Trnavský kraj,
3 – Trenčiansky kraj,
4 – Nitriansky kraj,
5 – Žilinský kraj,
6 – Banskobystrický kraj,
7 – Prešovský kraj,
8 – Košický kraj.
Odsek 37 tlačiva Režim
V ľavej časti odseku sa uvedú kódy podľa osobitného predpisu.2)
V pravej časti odseku sa uvedú
a) kódy podľa osobitného predpisu,2)
b) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu17) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:18)
Kód Tovar Nariadenie Rady
(ES) č. 1186/2009
Zákon č. 222/2004 Z. z.
v znení neskorších
predpisov
361 Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine do Európskej únie čl. 3 § 48 ods. 2 písm. c)
362 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – výbava a zariadenie domácnosti čl. 12 ods. 1 § 48 ods. 2 písm. d)
363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva čl. 12 ods. 2 § 48 ods. 2 písm. d)
364 Osobný majetok nadobudnutý dedením čl. 17 § 48 ods. 2 písm. e)
365 Výbava, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov čl. 21 § 48 ods. 2 písm. f)
366 Zásielky nepatrnej hodnoty čl. 23 § 48 ods. 2 písm. b)
367 Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe čl. 25 § 48 ods. 2 písm. a)
368 Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny do Európskej únie čl. 28 § 48 ods. 2 písm. g)
369 Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť čl. 34 § 48 ods. 2 písm. g)
370 Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum čl. 53 § 48 ods. 2 písm. j)
371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva čl. 54 § 48 ods. 2 písm. k)
372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv čl. 59 § 48 ods. 2 písm. t)
373 Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach čl. 60 § 48 ods. 2 písm. l)
374 Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosť čl. 61 § 48 ods. 2 písm. m)
375 Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromy čl. 74 § 48 ods. 2 písm. n)
376 Čestné vyznamenania a ocenenia čl. 81 § 48 ods. 2 písm. o)
377 Dary získané v rámci medzinárodných vzťahov čl. 82 § 48 ods. 2 písm. o)
378 Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátov čl. 85 § 48 ods. 2 písm. o)
379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 86 § 48 ods. 2 písm. p)
380 Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 87 až 89 § 48 ods. 2 písm. r)
381 Tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy čl. 95 § 48 ods. 2 písm. t)
382 Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva čl. 102 § 48 ods. 2 písm. u)
383 Turistická informačná literatúra čl. 103 § 48 ods. 2 písm. v)
384 Rôzne dokumenty a predmety podľa čl. 104 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 čl. 104 § 48 ods. 2 písm. w)
385 Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy čl. 105 § 48 ods. 2 písm. x)
386 Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravy čl. 106 § 48 ods. 2 písm. y)
387 Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch čl. 107 § 48 ods. 2 písm. z)
388 Materiály na stavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí čl. 112 § 48 ods. 2 písm. za)
389 Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety čl. 113 § 48 ods. 2 písm. zb)
390 Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia čl. 90 § 48 ods. 2 písm. s)
c) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dovozného cla podľa osobitného predpisu19) a od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:18)
Kód Tovar Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
571 Vrátený tovar čl. 185     § 48 ods. 4
572 Vrátený tovar za osobitných okolností - poľnohospodárske výrobky   čl. 844   § 48 ods. 4
573 Vrátený tovar za osobitných okolností - oprava alebo obnova   čl. 846   § 48 ods. 4
574 Zušľachtené výrobky, ktoré sa do Európskej únie vracajú po ich predchádzajúcom vývoze alebo spätnom vývoze či. 187     § 48 ods. 4
575 Tovar dovážaný osobami požívajúcimi výsady a imunity podľa medzinárodného práva a tovar pre medzinárodné organizácie a ich zamestnancov     § 47 a 48 § 48 ods. 5 písm. a) a c)
d) kódy vyjadrujúce požiadavku na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu:18)
Kód Tovar Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
576 Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom v Partnerstve za mier, na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na spoločnom obrannom úsilí § 48 ods. 6
577 Zlato dovážané Národnou bankou Slovenska § 48 ods. 7
578 Investičné zlato § 67 ods. 3
579 Plyn dovážaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaný z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete a elektrina, teplo alebo chlad dovážaný prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí § 48 ods. 9
580 Iný tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty § 48 ods. 1
581 Tovar dovážaný Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou § 48 ods. 5 písm. b)
e) kódy vyjadrujúce požiadavku na pozastavenie dovozného cla podľa osobitného predpisu:20)
Kód Tovar Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003
600 Zbrane a vojenské zariadenia, ich časti a súčasti s pozastavením dovozného cla prílohy I a II
Odsek 39 tlačiva Kontingent
Poradové číslo kvóty alebo stropu.
Odsek 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Odsek 47 tlačiva Výpočet platieb
Kódy podľa osobitného predpisu.2)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ NA PODANIE COLNÉHO VYHLÁSENIA PRI URČITÝCH DRUHOCH TOVARU OBCHODNÉHO CHARAKTERU NAVRHNUTNÉHO NA PREPUSTENIE DO COLNÉHO REŽIMU VOĽNÝ OBEH
Colný úrad Pobočka colného úradu miestne príslušná na podanie colného vyhlásenia
Textilný tovar a obuv
(kapitola SCS* 61 - Odevy a odevné doplnky,
pletené alebo háčkované
kapitola SCS* 62 - Odevy a odevné doplnky, iné
ako pletené alebo háčkované
kapitola SCS* 63 - Obnosené odevy
kapitola SCS* 64 - Obuv, gamaše a podobné
výrobky)
Banány
[(číselný znak KN 0803 00 19) článok 290a
nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93
z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým
sa ustanovuje Colný kódex Európskeho
spoločenstva (Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 253, 11. 10. 1993) v platnom
znení]
Banská Bystrica Banská Bystrica
Lučenec, nácestné stredisko
Banská Bystrica
Lučenec, nácestné stredisko
Bratislava Staviteľská
Letisko, ak ide o textilný tovar a obuv prepravené letecky,
prípadne leteckou náhradnou prepravou
Prístav
Michalovce Michalovce
Dobrá, terminál kombinovanej dopravy
Michalovce
Košice Košice-Haniska
Rožňava
Košice, letisko
Spišská Nová Ves
Košice-Haniska
Nitra Nitra
Topoľčany
Komárno
Nové Zámky, nácestné stredisko
Nitra
Komárno
Nové Zámky, nácestné stredisko
Prešov Humenné
Svidník
Poprad, nácestné stredisko
Prešov, nácestné stredisko
Poprad, nácestné stredisko
Trnava Brodské
Dunajská Streda
Trnava
Trenčín Trenčín
Púchov
Nové Mesto nad Váhom
Prievidza
Trenčín
Žilina Martin
Žilina, nácestné stredisko
Trstená
Ružomberok
Žilina, nácestné stredisko
Trstená
* SCS – Spoločný colný sadzobník
1)
Čl. 1 šestnásty bod a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. =OJ:L:1993:253:0001:003:SK:HTML href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:253:0001:003:SK:HTML" target=_blank>2454/93 v platnom znení.
1a)
Príloha č. 37 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 6.) v platnom znení.
1aa)
Čl. 4 prvý bod tretia zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
1aaa)
Čl. 799 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
2)
Príloha č. 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
3)
Čl. 168 až 172 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
4)
Čl. 76 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 4.) v platnom znení.
5)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 2.) v platnom znení.
6)
Čl. 31 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, 17. 7. 2009) v platnom znení.
7)
Čl. 76 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
8)
§ 69a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.
9)
Čl. 525 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
9a)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.
9b)
Čl. 32 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
12)
Čl. 76 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
12a)
§ 27 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 656/2006 Z. z.
13)
Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 5 ods. 2 prvá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
15)
Čl. 5 ods. 2 druhá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
15a)
Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).
16)
Čl. 81 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
17)
Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324/23, 10. 12. 2009).
18)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. 1. 2003, ktorým sa pozastavuje dovozné clo na určité zbrane a vojenské zariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 2/zv. 13.).