427/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

427
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:
Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo
vestníka
1. Obec Zbehy, Zbehy č. 69,
951 42 Zbehy
0028/2006/V 21. 3. 2006 15/2006
2. Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6,
976 81 Podbrezová
0029/2006/V 24. 3. 2006 15/2006
3. Obec Ľubotín, Na rovni 302/12,
065 41 Ľubotín
0030/2006/V 28. 3. 2006 15/2006
4. Patrek, organizácia cestovného ruchu,
príspevková organizácia, Termálne kúpalisko,
946 39 Patince
0031/2006/V 28. 3. 2006 15/2006
5. Obec Veľký Biel, obecný úrad,
Železničná 76,
900 24 Veľký Biel
0032/2006/V 6. 4. 2006 16/2006
6. Obec Rumanová, obecný úrad,
951 37 Rumanová
0033/2006/V 10. 4. 2006 16/2006
7. Obec Šurianky, obecný úrad,
951 26 Šurianky
0034/2006/V 11. 4. 2006 16/2006
8. Obec Veľké Rovné, obecný úrad,
013 62 Veľké Rovné
0035/2006/V 11. 4. 2006 16/2006
9. Obec Hruboňovo, obecný úrad,
951 25 Hruboňovo
0036/2006/V 12. 4. 2006 16/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.