431/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

431
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 9 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.
výnos z 21. júna 2006 č. 3/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.
Výnos ustanovuje postup pri regulácii cien za dodávku pitnej vody a odvedenie odpadovej vody, rozsah oprávnených nákladov a výšku primeraného zisku.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Výnos je uverejnený v čiastke 23/2006 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.