432/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

432
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 9 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.
výnos z 21. júna 2006 č. 4/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.
Výnos upravuje postup pri regulácii cien za pripojenie do siete, prístup do siete, prepravu plynu, distribúciu plynu a dodávku plynu pre domácnosti, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúru oprávnených nákladov, spôsob určenia primeraného zisku a podklady na návrh ceny.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 21, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Výnos je uverejnený v čiastke 24/2006 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.