435/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje v súlade s osobitnými predpismi1) podmienky poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia.2) Platba sa poskytne tomu, kto sa zmluvne zaviazal plniť počas obdobia piatich rokov podmienky príslušného agroenvironmentálneho opatrenia.
Podmienky poskytovania platieb
§ 2
Základná schéma
(1)
Žiadateľ o poskytovanie platby (ďalej len „žiadateľ“) na základnú schému musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
udržiavať obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu tak, aby nedochádzalo k degradácii pôdy,3)
b)
chovať hospodárske zvieratá so zaťažením najviac 1,6 veľkej dobytčej jednotky na jeden hektár; na trvalých trávnych porastoch so zaťažením najmenej 0,3 veľkej dobytčej jednotky na jeden hektár, ak príslušný orgán štátnej vodnej správy4) alebo príslušný orgán ochrany prírody a krajiny5) neurčí inak,
c)
neaplikovať čistiarenské kaly alebo dnové sedimenty,6)
d)
hnojiť hospodárskymi hnojivami7) najviac v takom množstve, aby obsah dusíka obsiahnutého v týchto hnojivách neprevýšil 135 kg na jeden hektár obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy ročne,
e)
nesiať a nesadiť obilniny, olejniny alebo okopaniny na výmere väčšej ako 50 % obhospodarovanej ornej pôdy,
f)
neaplikovať prípravky na ochranu rastlín8) na orných pôdach, trvalých trávnych porastoch, v ovocných sadoch a vo vinohradoch, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti9) neurčí inak,
g)
nerozorať trvalé trávne porasty,
h)
dodržiavať integrovanú ochranu rastlín10) v ovocných sadoch a vo vinohradoch pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti9) neurčí inak.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vzťahujú na celú výmeru poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej žiadateľom.
(3)
Veľkou dobytčou jednotkou sa rozumie 500 kg živej hmotnosti hospodárskeho zvieraťa.
§ 3
Ochrana proti erózii na ornej pôde
Žiadateľ o poskytovanie platby na ochranu proti erózii na ornej pôde musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
zabezpečiť stabilizačný postup tak, že
1.
pestuje v osevnom postupe najmenej šesť plodín, z toho štyri hlavné plodiny, pričom podiel ozimín musí byť najmenej 30 % a podiel viacročných krmovín najmenej 10 % z pestovaných plodín,
2.
pestuje najmenej 10 % medziplodín z pestovaných plodín,
3.
zabezpečí najmenej 70 %-nú pokryvnosť ornej pôdy v období od 15. októbra do 1. marca, alebo
b)
zabezpečiť prijateľnú veľkosť pozemku tak, že
1.
rozdelí obhospodarovanú poľnohospodársku pôdu na menšie pozemky, ktoré budú oddelené najmenej 10 metrov širokými stabilizujúcimi pásmi obsiatymi ďatelinotrávami, lucernotrávami alebo trávami na semeno, pričom stabilizujúce pásy musia byť vytvorené po vrstevniciach a dva najbližšie stabilizujúce pásy môžu byť od seba vzdialené najviac 200 metrov,
2.
kosí zatrávnené plochy stabilizujúcich pásov najmenej dvakrát ročne,
3.
neaplikuje herbicídy na zatrávnených stabilizujúcich pásoch; počas prvých dvoch rokov môže herbicídy aplikovať, ak tak určí príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti;9) žiadateľ o poskytovanie platby aj na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať herbicídy počas piatich rokov bez výnimky.
§ 4
Ochrana proti erózii vo vinohradoch
Žiadateľ o poskytovanie platby na ochranu proti erózii vo vinohradoch musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
pokryť pôdu zatrávnením, slamou, senom alebo mulčovaním kôrou v každej druhej uličke vinohradu v období od 1. novembra do 30. apríla alebo hospodáriť na terasách,
b)
nahlásiť vopred Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) vyklčovanie vinohradu, novú výsadbu viniča alebo zúrodňovanie vinohradu.
§ 5
Ochrana proti erózii v ovocných sadoch
Žiadateľ o poskytovanie platby na ochranu proti erózii v ovocných sadoch musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
pokryť pôdu zatrávnením, slamou, senom alebo mulčovaním kôrou v každej druhej uličke ovocného sadu v období od 1. augusta do 31. mája alebo hospodáriť na terasách,
b)
nahlásiť vopred kontrolnému ústavu vyklčovanie ovocného sadu, novú výsadbu ovocného sadu alebo zúrodňovanie ovocného sadu.
§ 6
Zatrávňovanie ornej pôdy
Žiadateľ o poskytovanie platby na zatrávňovanie ornej pôdy musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom trávnych zmesí11) najneskôr do 30. mája prvého roka,
b)
kosiť zatrávnenú plochu najmenej dvakrát ročne a pokosenú hmotu zberať a nepásť na zatrávnenej ploche hospodárske zvieratá v prvých dvoch rokoch,
c)
hospodáriť na pôde v treťom až piatom roku podľa § 2 alebo § 11.
§ 7
Ochrana biotopov trávnych porastov
Žiadateľ o poskytovanie platby na ochranu biotopov trávnych porastov musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
chovať hospodárske zvieratá so zaťažením najmenej 0,3 a najviac 0,6 veľkej dobytčej jednotky na jeden hektár biotopu trávnych porastov, ak príslušný orgán štátnej vodnej správy4) alebo príslušný orgán ochrany prírody a krajiny5) neurčí inak,
b)
neaplikovať minerálne hnojivá a hnojovicu,
c)
hnojiť organickými hnojivami najviac v takom množstve, aby obsah dusíka obsiahnutého v týchto hnojivách neprevýšil 50 kg na jeden hektár za dva roky; nehnojiť dodatočne organickými hnojivami na vlhkomilných a slatinných trávnych porastoch,
d)
neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti9) neurčí inak; žiadateľ o poskytovanie platby aj na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať prípravky na ochranu rastlín počas piatich rokov bez výnimky,
e)
kosiť trávne porasty v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve, podľa ktorej sa platba poskytuje,
f)
pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera,
g)
košarovať najviac jednu veľkú dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať; nekošarovať na vlhkomilných a slatinných trávnych porastoch.
§ 8
Nelesná drevinová vegetácia
Žiadateľ o poskytovanie platby na nelesnú drevinovú vegetáciu musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
vykonať prerezávku porastov najmenej raz počas piatich rokov, pričom musí ponechávať stromy a kríky, ak sú hniezdiskom pre vtáky,
b)
kosiť trávne časti nelesnej drevinovej vegetácie malou mechanizáciou alebo ručne a pokosenú hmotu odstraňovať,
c)
obnovovať nelesnú drevinovú vegetáciu výsadbou pôvodných druhov stromov a kríkov a vysadené stromy a kríky chrániť pred poškodením,
d)
neaplikovať hnojivá a chemické prípravky vo vzdialenosti piatich metrov od nelesnej drevinovej vegetácie,
e)
dodržiavať podmienky podľa § 2 písm. e) a f), ak sa pri nelesnej drevinovej vegetácii nachádza orná pôda, alebo dodržiavať podmienky podľa § 2 písm. f) a g), ak sa pri nelesnej drevinovej vegetácii nachádza trvalý trávny porast,
f)
dodržiavať podmienky podľa § 6, ak sa pri nelesnej drevinovej vegetácii nachádza orná pôda.
§ 9
Ochrana vodných a mokraďových biotopov
Žiadateľ o poskytovanie platby na ochranu vodných a mokraďových biotopov musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
kosiť trávne časti dvakrát ročne malou mechanizáciou alebo ručne a pokosenú hmotu odstraňovať,
b)
vykonať prerezávku porastov najmenej raz počas piatich rokov, pričom musí ponechávať stromy a kríky, ak sú hniezdiskom pre vtáky,
c)
zamedziť vstupu pasúcich sa zvierat do biotopu oplôtkovým systémom z prírodných materiálov,
d)
dodržiavať podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. e) a f), ak sa pri vodných a mokraďových biotopoch nachádza orná pôda, alebo dodržiavať podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. f) a g), ak sa pri vodných a mokraďových biotopoch nachádza trvalý trávny porast,
e)
dodržiavať podmienky podľa § 6, ak sa pri vodných a mokraďových biotopoch nachádza orná pôda.
§ 10
Chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat
Žiadateľ o poskytovanie platby na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
preukázať sa potvrdením od príslušnej chovateľskej organizácie12) o zápise zvieraťa do plemennej knihy13) alebo do plemenárskej evidencie,14)
b)
dodržiavať veterinárne požiadavky15) na živé zvieratá,
c)
dodržiavať podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. e) a f) alebo podľa § 2 ods. 1 písm. f) a g), ak sa na území poľnohospodárskeho podniku nachádza obhospodarovaná pôda.
§ 11
Ekologické poľnohospodárstvo
Žiadateľ o poskytovanie platby na ekologické poľnohospodárstvo musí dodržiavať tieto podmienky:
a)
byť zaregistrovaný v registri ekologických výrobcov,
b)
evidovať dokumentáciu16) a viesť záznam o vykonanej kontrole,17)
c)
chovať hospodárske zvieratá so zaťažením najviac 1,6 veľkej dobytčej jednotky na jeden hektár obhospodarovanej plochy v ekologickej prevádzke; na trvalých trávnych porastoch v ekologickej prevádzke so zaťažením najmenej 0,3 veľkej dobytčej jednotky na jeden hektár, ak príslušný orgán štátnej vodnej správy4) alebo príslušný orgán ochrany prírody a krajiny5) neurčí inak,
d)
neaplikovať čistiarenské kaly a komposty z týchto kalov,
e)
nepestovať v ekologickej prevádzke rovnaký druh alebo odrodu rastliny, ktorá nie je na prvý pohľad ľahko rozlíšiteľná od odrôd pestovaných v blízkosti ekologickej prevádzky,18)
f)
chovať hospodárske zvieratá vo výbehu alebo na pasienkoch,
g)
používať len dovolené postupy a prípravky19) pri rozmnožovaní zvierat a liečbe zvierat,
h)
kŕmiť hospodárske zvieratá prednostne krmivom20) z ekologickej prevádzky,
i)
nechovať mimo ekologickej prevádzky rovnaký druh hospodárskych zvierat, ako je chovaný v ekologickej prevádzke.21)
§ 12
Opatrenia pri nedodržaní podmienok poskytovania platieb
(1)
Ak Pôdohospodárska platobná agentúra22) (ďalej len „platobná agentúra“) zistí, že žiadateľ nedodržal podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 3 ods. 1 písm. a) bodov 1 a 2 a § 3 ods. 1 písm. b) bodov 1 a 2, § 4, § 5, § 6 písm. b) a c), § 7 písm. a), c), e) až g), § 8, § 9, § 10 písm. b) a c), § 11 písm. b), d) až i), platbu za príslušný rok zníži o 20 % za každú nedodržanú podmienku, a to až do výšky 100 %.
(2)
Ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržal podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. c), f), g) a h), § 3 ods. 1 písm. a) bodu 3, § 3 ods. 1 písm. b) bodu 3, § 7 písm. b) a d), § 10 písm. a) a § 11 písm. c), platbu za príslušný rok neposkytne.
(3)
Ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku podľa § 6 písm. a), platbu za príslušný rok a ani za nasledujúce roky neposkytne.
(4)
Ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku podľa § 11 písm. a), platbu za príslušný rok a ani za nasledujúce roky neposkytne a žiadateľ vráti už poskytnuté finančné prostriedky.
(5)
Ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ opakovane nedodržal podmienky podľa odseku 1, platbu za príslušný rok neposkytne.
(6)
Platobná agentúra platbu nezníži ani nepožiada o vrátenie už poskytnutej platby, ak žiadateľ preukáže, že podmienku nemohol splniť z dôvodu vyššej moci.23)
§ 13
Opatrenia pri zistení rozdielov vo výmere obhospodarovanej pôdy
(1)
Ak platobná agentúra zistí rozdiel medzi výmerou obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy uvedenej v zmluve, podľa ktorej sa platba poskytuje, a skutočnou výmerou, platbu zníži podľa osobitných predpisov.24)
(2)
Ak platobná agentúra zistí, že k rozdielu medzi výmerou obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy uvedenej v zmluve, podľa ktorej sa platba poskytuje, a skutočnou výmerou došlo z dôvodu vyššej moci,23) z vykonania reštitúcie,25) z uskutočnenia stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme26) alebo z vykonania pozemkových úprav,27) platbu za príslušný rok a za nasledujúce roky zníži pomerne k zistenému rozdielu výmery.
Záverečné ustanovenia
§ 14
Vykonávané právne akty
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 435/2006 Z. z.
Zoznam vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
1.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 12) v znení
– nariadenia Komisie (EHS) č. 1535/92 z 15. júna 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2),
– nariadenia Rady (EHS) č. 2083/92 zo 14. júla 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2),
– nariadenia Komisie (EHS) č. 207/93 z 29. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13),
– nariadenia Komisie (EHS) č. 2608/93 z 23. septembra 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2),
– nariadenia Komisie (ES) č. 468/94 z 2. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2),
– nariadenia Rady (ES) č. 1468/94 z 20. júna 1994 (Ú. v. ES L 159, 28. 6. 1994),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2381/94 z 30. septembra 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1201/95 z 29. mája 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1202/95 z 29. mája 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3),
– nariadenia Rady (ES) č. 1935/95 z 22. júna 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3),
– nariadenia Komisie (ES) č. 418/96 zo 7. marca 1996 (Ú. v. ES L 59, 8. 3. 1996),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1488/97 z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1900/98 zo 4. septembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4),
– nariadenia Komisie (ES) č. 330/1999 z 12. februára 1999 (Ú. v. ES L 40, 13. 2. 1999),
– nariadenia Rady (ES) č. 1804/1999 z 19. júla 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4),
– nariadenia Komisie (ES) č. 331/2000 zo 17. decembra 1999 (Ú. v. ES L 48, 19. 2. 2000),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1073/2000 z 19. mája 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 5),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1437/2000 z 30. júna 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 5),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2020/2000 z 25. septembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 30),
– nariadenia Komisie (ES) č. 436/2001 z 2. marca 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 6),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2491/2001 z 19. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 6),
– nariadenia Komisie (ES) č. 473/2002 z 15. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7),
– nariadenia Komisie (ES) č. 223/2003 z 5. februára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7),
– nariadenia Komisie (ES) č. 599/2003 z 1. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7),
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4),
– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2277/2003 z 22. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7),
– nariadenia Rady (ES) č. 392/2004 z 24. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 8),
– nariadenia Komisie (ES) č. 746/2004 z 22. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 8),
– nariadenia Komisie (ES) č. 779/2004 z 26. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 8),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1481/2004 z 19. augusta 2004 (Ú. v. EÚ L 272, 20. 8. 2004),
– nariadenia Komisie (ES) č. 2254/2004 z 27. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 385, 29. 12. 2004),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1294/2005 z 5. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 205, 6. 8. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1318/2005 z 11. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 210, 12. 8. 2005),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1336/2005 z 12. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 211, 13. 8. 2005) a
– nariadenia Komisie (ES) č. 1567/2005 z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 252, 28. 9. 2005).
2.
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v znení
– Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003),
– nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40),
– nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43) a
– nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2419/2001 z 11. decembra 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania integrovaného správneho a kontrolného systému pre určité programy pomoci Spoločenstva, zriadeného nariadením Rady (EHS) č. 3508/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 2550/2001 z 21. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34) a
– nariadenia Komisie (ES) č. 118/2004 z 23. januára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 42).
4.
Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34).
1)
Nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34).
2)
Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999.
3)
§ 2 písm. f) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 30 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
5)
§ 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
6)
§ 2 písm. a) a c) zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.
8)
§ 2 písm. r) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
10)
11)
§ 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
12)
§ 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 358/2004 Z. z.
13)
§ 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení zákona č. 358/2004 Z. z.
14)
§ 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z. v znení zákona č. 358/2004 Z. z.
15)
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Príloha III bod 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 12) v platnom znení.
17)
Príloha III bod 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91.
18)
Príloha III písm. A1 bod 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91.
19)
Príloha I písm. B body 5.4 až 5.8 a bod 6.1.1 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91.
20)
Príloha I písm. B bod 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91.
21)
Príloha I písm. B body 1.5 až 1.8 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91.
22)
§ 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 písm. n) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Čl. 39 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004.
24)
Čl. 30 až 32 nariadenia Komisie (ES) č. 2419/2001 z 11. decembra 2001 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania integrovaného správneho a kontrolného systému pre určité programy pomoci Spoločenstva, zriadeného nariadením Rady (EHS) č. 3508/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 34) v platnom znení, čl. 72 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004.
25)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.
26)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.