436/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

436
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. mája 2006 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík (vyhláška č. 143/1973 Zb.);
2.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (vyhláška č. 95/1983 Zb.).
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.