438/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

438
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje obsah nežiaducich látok v krmivách a iné ukazovatele bezpečnosti a použiteľnosti krmív.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
krmivom látka alebo produkt vrátane doplnkovej látky spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, určené na perorálne kŕmenie zvierat,
b)
kŕmnou surovinou rastlinný produkt a živočíšny produkt v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované a výrobok získaný ich priemyselným spracovaním a anorganická a organická látka obsahujúca alebo neobsahujúca doplnkovú látku, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat priamo alebo po spracovaní na kŕmnu zmes alebo ako nosič premixu,
c)
doplnkovou látkou látka, mikroorganizmus alebo prípravok odlišný od kŕmnych surovín a premixu, ktoré sa zámerne pridávajú do krmiva alebo do vody, najmä aby plnili jednu funkciu alebo viac funkcií ustanovených v osobitnom predpise,1)
d)
premixom zmes doplnkových látok alebo zmes jednej doplnkovej látky alebo viacerých doplnkových látok s kŕmnymi surovinami alebo vodou používanými ako nosiče, ktorá nie je určená na priame kŕmenie zvierat,
e)
kŕmnou zmesou zmes kŕmnych surovín bez ohľadu na to, či obsahuje alebo neobsahuje doplnkovú látku určenú na perorálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo,
f)
doplnkovým krmivom zmes krmív s vysokým obsahom určitých látok, ktorá je svojím zložením vhodná na dennú kŕmnu dávku len v kombinácii s inými krmivami,
g)
kompletným krmivom zmes krmív, ktorá je svojím zložením vhodná na dennú kŕmnu dávku,
h)
minerálnym krmivom doplnkové krmivo, ktoré pozostáva najmä z minerálnych látok, s obsahom popola najmenej 40 %,
i)
vitamíno-minerálnym krmivom minerálne krmivo, ktoré obsahuje aj vitamíny,
j)
dennou kŕmnou dávkou priemerné celkové množstvo krmív v prepočte na 12 % vlhkosť, ktoré zviera určitého druhu, vekovej kategórie, úžitkovosti a intenzity produkcie alebo inej aktivity potrebuje denne prijať na krytie požiadaviek na živiny,
k)
zvieraťom zviera patriace k druhom bežne kŕmeným a chovaným alebo konzumovaným ľuďmi a taktiež zviera žijúce vo voľnej prírode, ak je prikrmované krmivami,
l)
uvádzaním na trh skladovanie, prechovávanie alebo dovoz krmiva na účely predaja vrátane ponuky na predaj alebo akejkoľvek inej formy prevodu zdarma alebo za odplatu a predaj, distribúcia a samotná preprava,
m)
nežiaducou látkou látka alebo produkt okrem patogénov, ktoré sa nachádzajú v krmive alebo na krmive určenom na kŕmenie zvierat, a ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie alebo môžu nepriaznivo ovplyvňovať živočíšnu produkciu.
§ 3
(1)
Krmivo možno uvádzať na trh a používať na výživu zvierat, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,2) jeho používanie neohrozuje zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie a ak nepriaznivo neovplyvňuje živočíšnu výrobu a zároveň nežiaduce látky v ňom obsiahnuté nepresahujú najvyššie prípustné množstvá nežiaducich látok v krmivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na krmivo určené na prikrmovanie divo žijúcich zvierat a na krmivo určené na vývoz.
(3)
Krmivo určené na výživu zvierat, ktoré nespĺňa podmienky podľa odseku 1, je zakázané dovážať z tretích krajín.
(4)
Krmivo, ktoré nespĺňa podmienky podľa odseku 1, možno vyvážať do tretej krajiny, len ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Ak v prílohe č. 1 nie je uvedené najvyššie prípustné množstvo nežiaducej látky pre doplnkové krmivo, najvyššie prípustné množstvo nežiaducej látky v ňom sa určí tak, aby po jeho správnom použití nebolo presiahnuté najvyššie prípustné množstvo nežiaducej látky uvedené v prílohe č. 1 určené pre zodpovedajúce kompletné krmivo alebo pre kompletnú kŕmnu dávku.
(6)
Krmivo obsahujúce nežiaduce látky v množstvách presahujúcich najvyššie prípustné množstvá ustanovené v prílohe č. 1 je zakázané miešať alebo riediť s rovnakým krmivom alebo s iným krmivom určeným na výživu zvierat.
(7)
Na účely zníženia alebo odstránenia zdrojov nežiaducich látok z krmív sa zisťujú zdroje nežiaducich látok, ak boli
a)
presiahnuté najvyššie prípustné množstvá nežiaducich látok v krmivách alebo
b)
zistené zvýšené množstvá nežiaducich látok v krmivách v porovnaní s ich bežnými hodnotami.
(8)
Na účely zisťovania zdrojov nežiaducich látok podľa odseku 7 písm. b) sa ustanovujú akčné prahové hodnoty pre jednotlivé nežiaduce látky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
(9)
Informácie o zistení zdrojov nežiaducich látok a o opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo na ich odstránenie sa zasielajú Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členské štáty“) podľa závažnosti bezodkladne alebo v rámci výročnej správy.
(10)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) až do odvolania môže znížiť najvyššie prípustné množstvá nežiaducich látok ustanovených v prílohe č. 1, vylúčiť nežiaduce látky z krmiva alebo ustanoviť najvyššie prípustné množstvá nežiaducej látky v krmive, ak zistí, že najvyššie prípustné množstvá nežiaducich látok ustanovené v prílohe č. 1 alebo nežiaduca látka neuvedená v prílohe č. 1 ohrozujú zdravie zvierat alebo ľudí alebo životné prostredie.
(11)
Prijaté alebo odvolané opatrenia4) uvedené v odseku 10 kontrolný ústav uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o prijatých opatreniach.
§ 3a
(1)
Krmivo obsahujúce mykotoxíny v množstvách presahujúcich najvyššie odporúčané množstvá uvedené v prílohe č. 1 sa nesmie uvádzať na trh.
(2)
Kompletné krmivo obsahujúce mykotoxíny v množstvách presahujúcich najvyššie odporúčané množstvá uvedené v prílohe č. 1 sa nesmie skrmovať.
(3)
Ak kŕmna surovina priamo skrmovaná, kŕmna surovina určená na výrobu kompletného krmiva alebo doplnkové krmivo obsahuje mykotoxíny zearalenon, deoxynivalenol, ochratoxín alebo fumonizíny, ich celkové množstvo v kompletnom krmive alebo v dennej kŕmnej dávke nesmie presiahnuť najvyššie odporúčané množstvá uvedené v prílohe č. 1 ani vtedy, ak obsah týchto mykotoxínov v kŕmnych surovinách alebo v doplnkovom krmive nepresiahne ich najvyššie odporúčané množstvo.
(4)
Pri stanovení kritických limitov v systéme analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov5) (HACCP) sú najvyššie odporúčané množstvá mykotoxínov uvedené v prílohe č. 1 záväzné.
(5)
Ak prevádzkovateľ krmivárskeho podniku6) zistí, že množstvo nežiaducich látok v krmive, ktoré vyrába, uvádza na trh alebo skrmuje, presahuje najvyššie prípustné množstvo nežiaducich látok alebo najvyššie odporúčané množstvo nežiaducich látok uvedených v prílohe č. 1, vykoná monitoring na zisťovanie zdroja nežiaducej látky a bezodkladne o tom informuje kontrolný ústav.
§ 4
Najvyššie prípustné obsahy mikroorganizmov, kvasiniek a plesní v krmivách, najvyššie prípustné hodnoty ukazovateľov dietetickej kvality krmív a najvyššie prípustné limity rádioaktívnej kontaminácie krmív sa ustanovujú v prílohe č. 3.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 6
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách (oznámenie č. 104/1998 Z. z.) v znení výnosu z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100 (oznámenie č. 80/2002 Z. z.), výnosu z 12. februára 2003 č. 149/1/2003-100 (oznámenie č. 73/2003 Z. z.), výnosu z 27. októbra 2003 č. 3158/2003-100 (oznámenie č. 438/2003 Z. z.) a výnosu z 23. marca 2005 č. 2080/2005-100 (oznámenie č. 135/2005 Z. z.).
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 438/2006 Z. z.
NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ MNOŽSTVÁ NEŽIADUCICH LÁTOK V KRMIVÁCH
Nežiaduca látka Krmivá Najvyššie prípustné množstvo v mg/kg
krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť
1 2 3
1. Arzén (As)10),11) Kŕmne suroviny
okrem
2
múčky vyrobenej z tráv, sušenej lucerny alebo sušenej ďateliny,
sušených repných rezkov a sušených melasovaných repných rezkov,
4
výliskov z palmových jadier, 41)
fosforečnanov a zvápenatených morských rias, 10
uhličitanu vápenatého, 15
oxidu horečnatého, 20
krmív získaných zo spracovania rýb a iných morských živočíchov vrátane rýb, 251)
múčky z morských rias a kŕmnych surovín pochádzajúcich z morských rias 401)
Častice železa používané ako stopovacia látka 50
Doplnkové látky, ktoré patria do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov,
okrem
30
pentahydrátu síranu meďnatého a uhličitanu meďnatého, 50
oxidu zinočnatého, oxidu mangánatého a oxidu meďnatého 100
Kompletné krmivá
okrem
2
kompletných krmív pre ryby a kompletných krmív pre kožušinové zvieratá 101)
Doplnkové krmivá
okrem minerálnych krmív
4
Minerálne krmivá 12
2. Olovo (Pb)2) Kŕmne suroviny
okrem
zelených krmív, ktoré zahŕňajú seno, siláž, čerstvú trávu a pod.,
fosfátov a zvápenatených morských rias,
uhličitanu vápenatého,
kvasníc
10

30
15
20
5
Doplnkové látky, ktoré patria do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov,
okrem
oxidu zinočnatého,
oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu meďnatého
100

400
200
Doplnkové látky, ktoré patria do funkčnej skupiny viažucich a protispekavých látok,
okrem
klinoptilolitu vulkanického pôvodu
30

60
Premixy 200
Kompletné krmivá 5
Doplnkové krmivá
okrem
minerálnych a vitamíno-minerálnych krmív
10

15
3. Fluór (F)3) Kŕmne suroviny,
okrem:
krmív živočíšneho pôvodu, okrem morských kôrovcov,
ako napr. morský krill,
morských kôrovcov, ako napr. morský krill,
fosfátov,
uhličitanu vápenatého,
oxidu horečnatého,
zvápenatených morských rias.
150


500
3 000
2 000
350
600
1 000
Vermikulit (E 561) 3 000
Doplnkové krmivá s obsahom ≤ 4 % fosforu 500
Doplnkové krmivá s obsahom > 4 % fosforu 125 mg na 1 % fosforu
Kompletné krmivá,
okrem:
150
  kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy
     1.  v laktácii,            
     1.  ostatné,
kompletných krmív pre ošípané,
kompletných krmív pre hydinu,
kompletných krmív pre kurčatá

30
50
100
350
250
kompletných krmív pre ryby 350
4. Ortuť (Hg)13),14) Kŕmne suroviny
okrem
0,1
krmív získaných z rýb alebo spracovaním rýb alebo ostatných
morských živočíchov,
0,5
uhličitanu vápenatého 0,3
Kŕmne zmesi (doplnkové a kompletné)
okrem
0,1
minerálnych krmív, 0,2
kŕmnych zmesí pre ryby, 0,2
kŕmnych zmesí pre psy, mačky a kožušinové zvieratá 0,3
5. Dusitany Kŕmne suroviny
okrem
15
(vyjadrený ako
dusitan sodný)
rybej múčky, 30
(vyjadrený ako
dusitan sodný)
siláže -
Kompletné krmivá
okrem
15
(vyjadrený ako
dusitan sodný)
kompletných krmív pre psy a mačky
s obsahom vlhkosti presahujúcim 20 %
-
6. Kadmium (Cd)4) Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu 1
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu 2
Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu
okrem
fosfátov
2

10
Doplnkové látky, ktoré patria do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov,
okrem
oxidu meďnatého, oxidu manganatého, oxidu zinočnatého a síranu manganatého monohydrátu
10

30
Doplnkové látky, ktoré patria do funkčnej skupiny viažucich a protispekavých látok 2
Premixy 15
Minerálne krmivá
s obsahom < 7 % fosforu
s obsahom  7 % fosforu

5
0,75 mg na 1 % fosforu, najviac 7,5 mg 
Doplnkové krmivá pre spoločenské zvieratá 2
Ostatné doplnkové krmivá 0,5
Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a kozy a krmivá pre ryby
okrem
kompletných krmív pre spoločenské zvieratá,
kompletných krmív pre teľatá, jahňatá a kozľatá a ostatných kompletných krmív
1

2
0,5
7. Aflatoxin B1 Všetky kŕmne suroviny 0,02
Kompletné krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a kozy
okrem
kompletných krmív pre dojné zvieratá,
kompletných krmív pre teľatá a jahňatá
0,02

0,005
0,01
Kompletné krmivá pre ošípané a hydinu okrem mláďat 0,02
Ostatné kompletné krmivá 0,01
Doplnkové krmivá pre hovädzí dobytok, ovce a kozy okrem doplnkových krmív pre dojné zvieratá, teľatá a jahňatá 0,02
Doplnkové krmivá pre ošípané a hydinu okrem mláďat 0,02
Ostatné doplnkové krmivá 0,005
  8. Kyselina kyanovodíková (HCN) Kŕmne suroviny
okrem
ľanových semien,
ľanových extrahovaných šrotov a výliskov,
produktov z manioku, extrahovaných šrotov a výliskov z mandlí  
50

250
350
100
Kompletné krmivá
okrem
kompletných krmív pre kurčatá
50

10
  9. Voľný gossypol Kŕmne suroviny
okrem
20
bavlníkového semena, 5000
bavlníkových výliskov a bavlníkovej múčky 1200
Kompletné krmivá
okrem
20
kompletných krmív pre dospelý hovädzí dobytok, 500
kompletných krmív pre ovce (okrem jahniat) a kozy (okrem kozliat), 300
kompletných krmív pre hydinu (okrem nosníc) a teľatá, 100
kompletných krmív pre králiky, jahňatá, kozľatá a ošípané (okrem prasiatok) 60
10. Teobromín Kompletné krmivá
okrem
300
kompletných krmív pre ošípané, 200
kompletných krmív pre psov, králiky, kone a kožušinové zvieratá 50
11. Horčičný olej prchavý
vyjadrený ako
allylisotiokyanát
Kŕmne suroviny
okrem
repkových extrahovaných šrotov a výliskov
100

4 000
Kompletné krmivá
okrem
kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy okrem mláďat,
kompletných krmív pre hydinu a pre ošípané okrem prasiatok
150

1 000
500
12. Vinyltiooxazolidon Kompletné krmivá pre hydinu
okrem
kompletných krmív pre nosnice
1 000

500
13. Námeľ (Claviceps purpurea) Všetky krmivá s obsahom nešrotovaného obilia 1 000
14. Semená burín a nepomleté a nerozdrvené plody obsahujúce alkaloidy, glukozidy alebo iné toxické látky samostatne alebo v kombinácii vrátane Všetky krmivá 3 000
durmana obyčajného (Datura stramonium L.)                        1 000
15. Semená a vonkajšie obaly semien z ricína obyčajného (Ricinus communis L.), krotónu prečisťujúceho (Croton tiglium L.) a ružencovca obyčajného (Abrus precatorius L.), ako aj ich spracované deriváty12)samostatne alebo v kombinácii. Všetky krmivá 10
16. Krotón (Crotalaria spp.) Všetky krmivá 100
17. Aldrin
18. DieldrinAldrin a dieldrin jednotlivo alebo
spolu vyjadrené ako dieldrin
Všetky krmivá
okrem
- tukov a olejov
- krmív pre ryby
0,010,1
0,02
19. Kamfechlór (Toxafén) – súčet indikačných kongenérov CHB 26, 50 a 625) Ryby, iné vodné živočíchy, ich produkty a vedľajšie produkty okrem rybieho oleja 0,02
Rybí olej 0,2
Krmivá pre ryby 0,05
20. Chlordan – súčet cis- a trans- izomérov a oxichlordanu vyjadrený ako chlordan Všetky krmivá okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,02
0,05
21. DDT [súčet DDT-, DDD- (alebo TDE-)
a DDE- izomérov vyjadrený ako DDT]
Všetky krmivá okrem tukov a olejov.
Tuky a oleje.
                                                               0,05
                                                                0,5
22. Endosulfán - súčet alfa
a beta izomérov a
endosulfánsíranu,
vyjadrený ako endosulfán
Všetky krmivá
okrem
0,1
kukurice a produktov pochádzajúcich zo spracovania
kukurice,
0,2
olejnatých semien a produktov pochádzajúcich zo
spracovania olejnatých semien okrem surového
rastlinného oleja,
0,5
surového rastlinného oleja, 1,0
kompletných krmív pre ryby 0,005
23. Endrin – súčet endrínu a delta-keto-endrinu vyjadrený ako endrin Všetky krmivá okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,01
0,05
24. Heptachlór – súčet heptachlóru  a heptachlórepoxidu vyjadrený ako heptachlór Všetky krmivá okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,01
0,2
25. Hexachlórbenzol (HCB) Všetky krmivá okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,01
0,2
26. Hexachlórcyklo-hexan (HCH)    
26.1. alfa-izoméry Všetky krmivá okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,02
0,2
26.2. Beta izoméry Kŕmne suroviny okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,01
0,1
  Kŕmne zmesi
okrem
kŕmnych zmesí pre dojnice
0,01

0,005
26.3. gamma-izoméry Všetky krmivá okrem tukov a olejov
Tuky a oleje
0,2
2,0
27a. Dioxín – súčet polychlórovaných dibenzo- para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF) vyjadrený v ekvivalentoch toxicity podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), použitím faktorov ekvivalencie toxicity
WHO-TEF z roku 19976)
  Najvyššie prípustné množstvo v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kgkrmiva v prepočte na 12 % vlhkosť7),8)
1. Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu okrem rastlinných olejov a ich vedľajších produktov 0,75
2. Rastlinné oleje a vedľajšie produkty z nich 0,75
3. Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu 1,0
4. Tuky živočíšneho pôvodu vrátane mliečneho tuku a vaječného tuku 2,0  
5. Iné produkty zo suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a vaječných produktov 0,75
6. Rybí olej 6
7. Ryby a iné morské živočíchy, ich produkty a vedľajšie produkty okrem rybieho oleja a bielkovinových hydrolyzátov z rýb,  s obsahom viac ako 20 % tuku9) 1,25
8. Bielkovinové hydrolyzáty z rýb, s obsahom viac ako 20 % tuku 2,25
9. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny viažucich a protispekavých látok: kaolínová hlina, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenaté a klinoptilolit sedimentárneho pôvodu 0,75
10. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov 1,0
11. Premixy 1,0
12. Kŕmne zmesi okrem krmív pre kožušinové zvieratá,  spoločenské zvieratá a  pre ryby 0,75
13. Krmivá pre ryby a pre spoločenské zvieratá 2,25
27b. Súčet dioxínov a dioxínom podobných PCB – súčet polychlórovaných dibenzo- para-dioxínov (PCDD), polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF) a polychlórovaných bifenylov (PCB) vyjadrený v ekvivalentoch toxicity podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), použitím faktorov ekvivalencie toxicity  WHO-TEF z roku 19976)   Najvyššie prípustné množstvo v ng WHO-PCDD/F-­PCB-TEQ/kgkrmiva v prepočte na 12 % vlhkosť 7)
1. Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu okrem rastlinných olejov a ich vedľajších produktov 1,25
2. Rastlinné oleje a vedľajšie produkty z nich 1,5
3. Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu 1,5
4. Tuky živočíšneho pôvodu vrátane mliečneho tuku a vaječného tuku 3,0  
5. Iné produkty zo suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a vaječných produktov 1,25
6. Rybí olej 24
7. Ryby a iné morské živočíchy, ich produkty a vedľajšie produkty okrem rybieho oleja a bielkovinových hydrolyzátov z rýb,  s obsahom viac ako 20 % tuku9) 4,5
8. Bielkovinové hydrolyzáty z rýb, s obsahom viac ako 20 % tuku 11,0
9. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny viažucich a protispekavých látok 1,5
10. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov 1,5
11. Premixy 1,5
12. Kŕmne zmesi okrem krmív pre kožušinové zvieratá,  spoločenské zvieratá a  pre ryby 1,5
13. Krmivá pre ryby a pre spoločenské zvieratá 7,0
30. Buk lesný (Fagus silvatica L.)

33. Jatrofa prečisťujúca (Jatropha curcas L.)

35. Kapusta sitinová celistvolistá (Brassica juncea L. Czern. a Coss. ssp. integrifolia (West.)Thell)

36. Kapusta sitinová pravá (Brassica juncea L. Czern. a Coss. ssp. juncea)

37. Kapusta sitinová žltá (Brassica juncea L. Czern. a Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin)

38. Kapusta čierna (Brassica nigra L., Koch)

39. Kapusta žliabkatá (Brassica carinata A. Braun)
Všetky krmivá Semená a ovocie uvedených druhov rastlín,
ako aj produkty z nich môžu byť prítomné len v stopových množstvách, ktoré kvantitatívne nie je možné stanoviť
Ďalšie odporúčané hodnoty
Nežiaduca látka Krmivá Najvyššie odporúčané množstvo v mg/kg
krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť
Antimón (Sb) Kompletné krmivá

Doplnkové krmivá
1

2
Cín (Sn) Kompletné krmivá

Doplnkové krmivá okrem minerálnych a vitamíno-minerálnych zmesí

Minerálne a vitamíno-minerálne zmesi
100

200


300
Hliník (Al) Kompletné krmivá

Doplnkové krmivá okrem minerálnych a vitamíno-minerálnych zmesí

Minerálne a vitamíno-minerálne zmesi
100

200

300
Chróm (Cr) Kompletné a doplnkové krmivá 3
Nikel (Ni) Kompletné krmivá

Doplnkové krmivá okrem minerálnych a vitamíno-minerálnych zmesí

Minerálne a vitamíno-minerálne zmesi
5

15

10
Vanád (Va) Kompletné krmivá
okrem
krmív pre dospelý hovädzí dobytok, ovce a kozy
10

50
Molybdén (Mo) Kompletné krmivá 2,5
Zearalenon Kŕmne suroviny
Obilniny, výrobky a vedľajšie výrobky z obilnín vrátane objemových krmovín a vedľajších výrobkov z výroby potravín určených na kŕmenie okrem vedľajších výrobkov z kukurice 2
Vedľajšie výrobky z kukurice 3
Doplnkové a kompletné krmivá
Doplnkové a kompletné krmivá pre prasiatka cca do 35 kg živej hmotnosti a pre prasničky 0,1
Doplnkové a kompletné krmivá pre prasnice a na výkrm ošípaných 0,25
Doplnkové a kompletné krmivá pre teľatá, dojnice, ovce (vrátane jahniat) a kozy (vrátane kozliat) 0,5
Doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu 0,5
Deoxynivalenol Kŕmne suroviny
Obilniny, výrobky a vedľajšie výrobky z obilnín vrátane objemových krmovín a vedľajších výrobkov z výroby potravín určených na kŕmenie okrem vedľajších výrobkov z kukurice 8
Vedľajšie výrobky z kukurice 12
Doplnkové a kompletné krmivá
okrem
5
doplnkových a kompletných krmív pre ošípané 0,9
doplnkových a kompletných krmív pre teľatá (do 4. mesiaca veku), jahňatá a kozľatá 2
doplnkových a kompletných krmív pre hydinu 1
Ochratoxín A Kŕmne suroviny
Obilniny a výrobky a vedľajšie výrobky z obilnín vrátane objemových krmovín a vedľajších výrobkov z výroby potravín určených na kŕmenie 0,25
Doplnkové a kompletné krmivá
Doplnkové a kompletné krmivá pre hydinu 0,05
Doplnkové a kompletné krmivá pre ošípané 0,1
Doplnkové a kompletné krmivá pre prežúvavce 0,1
Doplnkové a kompletné krmivá pre ostatné zvieratá 0,025
Fumonizín B1, B2
samostatne alebo v kombinácii
Kŕmne suroviny
Kukurica a výrobky a vedľajšie výrobky z kukurice vrátane objemových krmovín a vedľajších výrobkov z výroby potravín určených na kŕmenie 60
Doplnkové a kompletné krmivá pre
ošípané, kone a koňovité, králiky a spoločenské zvieratá, 5
ryby, 10
hydinu, teľatá (do 4. mesiaca veku), jahňatá a kozľatá, 20
prežúvavce (od 5. mesiaca veku) a norky 50
Diquát Všetky krmivá 2
Fosforovodík Všetky krmivá
okrem
bielkovinových kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu,
tukov
0,01

0,02
0,025
Paraquát Všetky krmivá 0,01
Pyrimifosmetyl Všetky krmivá 0,5
Dichlórfos Všetky krmivá 0,05
Chlórpyrifos Všetky krmivá 0,05
Fenitrotion Všetky krmivá 0,5
MCPA (2-metyl-4-
-chlórfrenoxi-octová kyselina)
Všetky krmivá 0,3
Najvyššie prípustné množstvá kokcidiostatík a histomoniostatík
Nežiaduca látka Krmivá pre necieľové druhy zvierat Najvyššie prípustné množstvo
v mg/kg krmiva v prepočte
na 12 % vlhkosť
1. lasalocid sodný Kŕmne suroviny 1,25
Kŕmne zmesi pre:
– psy, teľatá, králiky, koňovité, dojné zvieratá, hydinu v znáške, morky (nad 12 týždňov veku) a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 1,25
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 16 týždňov veku) a morky (do 12 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie lasalocidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 1,25
– iné druhy zvierat. 3,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie lasalocidu. *)
2. narazín Kŕmne suroviny 0,7
Kŕmne zmesi pre:
– morky, králiky, koňovité, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,7
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie narazínu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,7
– iné druhy zvierat. 2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie narazínu. *)
3. salinomycinát sodný Kŕmne suroviny 0,7
Kŕmne zmesi pre:
– koňovité, morky, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 12 týždňov veku), 0,7
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 12 týždňov veku) a výkrm králikov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie salinomycinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,7
– iné druhy zvierat. 2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie salinomycinátu sodného. *)
4. monenzinát sodný Kŕmne suroviny 1,25
Kŕmne zmesi pre:
– koňovité, psy, malé prežúvavce (ovce a kozy), kačice, hovädzí dobytok, dojnice, hydinu v znáške, odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a morky (nad 16 týždňov veku), 1,25
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 16 týždňov veku) a morky (do 16 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie monenzinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 1,25
– iné druhy zvierat. 3,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie monenzinátu sodného. *)
5. semduramycinát sodný Kŕmne suroviny 0,25
Kŕmne zmesi pre:
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,25
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie semduramycinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,25
– iné druhy zvierat. 0,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie semduramycinátu sodného.
6. maduramycín amónny alfa Kŕmne suroviny 0,05
Kŕmne zmesi pre:
– koňovité, králiky, morky (nad 16 týždňov veku), hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,05
– výkrm kurčiat a morky (do 16 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie maduramycínu amónneho alfa zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,05
– iné druhy zvierat. 0,15
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie maduramycínu amónneho alfa. *)
7. robenidín hydrochlorid Kŕmne suroviny 0,7
Kŕmne zmesi pre:
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov), 0,7
– výkrm kurčiat, výkrm králikov, chov králikov a morky v období pred zabitím, počas ktorého je používanie robenidínu hydrochloridu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,7
– iné druhy zvierat. 2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie robenidínu hydrochloridu. *)
8. dekochinát Kŕmne suroviny 0,4
Kŕmne zmesi pre:
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,4
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie dekochinátu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,4
– iné druhy zvierat. 1,2
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie dekochinátu. *)
9. halofuginón hydrobromid Kŕmne suroviny 0,03
Kŕmne zmesi pre:
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a morky (nad 12 týždňov veku), 0,03
– výkrm kurčiat a morky (do 12 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie halofuginón hydrobromidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,03
– iné druhy zvierat okrem odchovu kurčiat (do 16 týždňov veku). 0,09
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie halofuginón hydrobromidu. *)
10. nikarbazín Kŕmne suroviny 0,5
Kŕmne zmesi pre:
– koňovité, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku), 0,5
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie nikarbazínu (v kombinácii s narazínom) zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,5
– iné druhy zvierat. 1,5
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie nikarbazínu. *)
11. diklazuril Kŕmne suroviny 0,01
Kŕmne zmesi pre:
– hydinu v znáške, odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a výkrm moriek (nad 12 týždňov veku), 0,01
– výkrm a chov králikov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie diklazurilu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty), 0,01
– iné druhy zvierat okrem odchovu kurčiat (do 16 týždňov veku), výkrm kurčiat a výkrm moriek (do 12 týždňov veku). 0,03
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie diklazurilu. *)
*) Najvyššie prípustné množstvo látky v premixe je také množstvo, ktorým sa nevnesie do krmiva vyššie množstvo látky, ako je 50 % najvyššieho prípustného množstva látky ustanoveného pre krmivo, pri dodržiavaní návodu na použitie premixu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 438/2006 Z. z.
AKČNÉ PRAHOVÉ HODNOTY PRE JEDNOTLIVÉ NEŽIADUCE LÁTKY
Nežiaduce látky Krmivo určené na
kŕmenie zvierat
Akčné prahové hodnoty v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť2),3) Poznámky a doplňujúce informácie (napr. charakter kontroly, ktorá sa má vykonať)
1. Dioxín – súčet polychlórovaných  dibenzo-para-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF) vyjadrený v ekvivalentoch toxicity podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) použitím faktorov ekvivalencie toxicity  WHO – TEF z roku 19971)


1. Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu okrem rastlinných olejov a ich vedľajších produktov 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
2. Rastlinné oleje a vedľajšie produkty z nich 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
3. Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
4. Tuky živočíšneho pôvodu vrátane mliečneho tuku a vaječného tuku 1,0 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
5. Iné produkty zo suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a vaječných produktov 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
6. Rybí olej 5,0 Vo viacerých prípadoch nebude potrebné skúmať zdroj kontaminácie, keďže sa hodnoty pozadia v niektorých oblastiach približujú akčnej hodnote alebo sú vyššie.
Ak je akčná hodnota presiahnutá, treba zaznamenať všetky informácie, napríklad obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb a podobne, s cieľom zvládnuť výskyt dioxínov a dioxínu podobných zlúčenín  v týchto surovinách na výživu zvierat v rámci budúcich opatrení.
7. Ryby a iné morské živočíchy, ich produkty a vedľajšie produkty okrem rybieho oleja a bielkovinových hydrolyzátov z rýb s obsahom viac ako 20 % tuku 1,0 Vo viacerých prípadoch nebude potrebné skúmať zdroj kontaminácie, keďže sa hodnoty pozadia v niektorých oblastiach približujú akčnej hodnote alebo sú vyššie.
Ak je akčná hodnota presiahnutá, treba zaznamenať všetky informácie, napríklad obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb a podobne, s cieľom zvládnuť výskyt dioxínov a dioxínu podobných zlúčenín  v týchto surovinách na výživu zvierat v rámci budúcich opatrení.
8. Bielkovinové hydrolyzáty z rýb s obsahom viac ako 20 % tuku 1,75 Vo viacerých prípadoch nebude potrebné skúmať zdroj kontaminácie, keďže sa hodnoty pozadia v niektorých oblastiach približujú akčnej hodnote alebo sú vyššie.
Ak je akčná hodnota presiahnutá, treba zaznamenať všetky informácie, napríklad obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb a podobne, s cieľom zvládnuť výskyt dioxínov a dioxínu podobných zlúčenín  v týchto surovinách na výživu zvierat v rámci budúcich opatrení.
9. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny viažucich a protispekavých látok 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
10. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
11. Premixy 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
12. Kŕmne zmesi okrem krmív pre kožušinové zvieratá,  spoločenské zvieratá a  pre ryby 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
13. Krmivá pre ryby a pre spoločenské zvieratá 1,75 Vo viacerých prípadoch nebude potrebné skúmať zdroj kontaminácie, keďže sa hodnoty pozadia v niektorých oblastiach približujú akčnej hodnote alebo sú vyššie.
Ak je akčná hodnota presiahnutá, treba zaznamenať všetky informácie, napríklad obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb a podobne, s cieľom zvládnuť výskyt dioxínov a dioxínu podobných zlúčenín  v týchto surovinách na výživu zvierat v rámci budúcich opatrení.
Nežiaduce látky Krmivo určené na
kŕmenie zvierat
Akčné prahové hodnoty v ng WHO-PCB-TEQ/kg krmiva v prepočte na 12 % vlhkosť2),3) Poznámky a doplňujúce informácie (napr. charakter kontroly, ktorá sa má vykonať )
2. Dioxínom podobné PCB – súčet polychlórovaných bifenylov (PCB) vyjadrený v ekvivalentoch toxicity podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) použitím faktorov ekvivalencie toxicity  WHO – TEF z roku 19971) 1. Kŕmne suroviny rastlinného pôvodu okrem rastlinných olejov a ich vedľajších produktov 0,35 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
2. Rastlinné oleje a vedľajšie produkty z nich 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
3. Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu 0,35 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
4. Tuky živočíšneho pôvodu vrátane mliečneho tuku a vaječného tuku 0,75 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
5. Iné produkty zo suchozemských zvierat vrátane mlieka, mliečnych produktov, vajec a vaječných produktov 0,35 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
6. Rybí olej 14,0 Vo viacerých prípadoch nebude potrebné skúmať zdroj kontaminácie, keďže sa hodnoty pozadia v niektorých oblastiach približujú akčnej hodnote alebo sú vyššie.
Ak je akčná hodnota presiahnutá, treba zaznamenať všetky informácie, napríklad obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb a podobne, s cieľom zvládnuť výskyt dioxínov a dioxínu podobných zlúčenín  v týchto surovinách na výživu zvierat v rámci budúcich opatrení.
7. Ryby a iné morské živočíchy, ich produkty a vedľajšie produkty okrem rybieho oleja a bielkovinových hydrolyzátov z rýb s obsahom viac ako 20 % tuku 2,5 Vo viacerých prípadoch nebude potrebné skúmať zdroj kontaminácie, keďže sa hodnoty pozadia v niektorých oblastiach približujú akčnej hodnote alebo sú vyššie.
Ak je akčná hodnota presiahnutá, treba zaznamenať všetky informácie, napríklad obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb a podobne, s cieľom zvládnuť výskyt dioxínov a dioxínu podobných zlúčenín  v týchto surovinách na výživu zvierat v rámci budúcich opatrení.
8. Bielkovinové hydrolyzáty z rýb s obsahom viac ako 20 % tuku 7,0 Vo viacerých prípadoch nebude potrebné skúmať zdroj kontaminácie, keďže sa hodnoty pozadia v niektorých oblastiach približujú akčnej hodnote alebo sú vyššie.
Ak je akčná hodnota presiahnutá, treba zaznamenať všetky informácie, napríklad
obdobie odberu vzoriek, zemepisný pôvod, druhy rýb a podobne, s cieľom zvládnuť výskyt dioxínov a dioxínu podobných zlúčenín  v týchto surovinách na výživu zvierat v rámci budúcich opatrení.
9. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny viažucich a protispekavých látok 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
10. Doplnkové látky patriace do funkčnej skupiny zlúčenín mikroprvkov 0,35 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
11. Premixy 0,35 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
12. Kŕmne zmesi okrem krmív pre kožušinové zvieratá,  spoločenské zvieratá a  pre ryby 0,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
13. Krmivá pre ryby a pre spoločenské zvieratá 3,5 Identifikácia zdroja kontaminácie.
Prijatie vhodných opatrení po identifikácii zdroja a tam, kde je to možné, znížiť alebo eliminovať tento zdroj kontaminácie.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 438/2006 Z. z.
NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY MIKROORGANIZMOV, KVASINIEK, PLESNÍ, UKAZOVATEĽOV DIETETICKEJ KVALITY KRMÍV A NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ LIMITY RÁDIOAKTÍVNEJ KONTAMINÁCIE KRMÍV
Časť A
Mikroorganizmy v krmive okrem pridávaných mikroorganizmov a kvasiniek vo forme doplnkových látok
Ukazovateľ Krmivo Prípustný počet
zárodkov v l g
krmiva najviac
Patogénne zárodky najmä
rodu Salmonella
Všetky druhy krmív 0
Celkový počet
mikroorganizmovUkazovateľ sa nehodnotí,
ak sa v krmive používajú
doplnkové látky
z mikroorganizmov
Sušené mlieko, mliečna KZ 100 000
Náhradka sušeného mlieka, KZ ako náhradka mlieka 200 000
Ostatné krmivá 1 000 000
Koliformné zárodky Sušené mlieko, mliečna KZ 50
Náhradka sušeného mlieka, KZ ako náhradka
mlieka
200
Bacillus cereus Sušené mlieko, mliečna KZ, náhradka sušeného mlieka,
KZ ako náhradka mlieka
10 000
Clostridium spp. Sušené mlieko, mliečna KZ, náhradka sušeného mlieka,
KZ ako náhradka mlieka
1 000
Clostridium perfringens Mäsokostná múčka, mäsová múčka 0
Ukazovateľ Krmivo Hodnotenie
Sneti rodu Tilletia Pšenica do všetkých druhov KZ okrem KZ pre gravidné
zvieratá
do 10 chlamydospór
a do 20 %
infikovaných zŕn
Pšenica do všetkých druhov KZ pre gravidné zvieratá do 3 chlamydospór
a do 10 %infikovaných zŕn
Ukazovateľ Krmivo Prípustný počet
spór plesní v l g
krmiva najviac
Stachybotrys alternans Suché objemové krmivá 0
Aspergillus fumigatus KZ pre hydinu 0
Aspergillus flavus KZ pre hydinu do štyroch týždňov veku, krmivo pre rybí
plôdik
2 000
Všetky druhy plesní KZ pre mladé zvieratá:
Mliečna KZ
KZ ako náhradka mlieka
KZ do dvoch mesiacov veku teliat
KZ do dvoch mesiacov veku hydiny
KZ do jedného mesiaca veku ostatných zvierat
KZ od jedného mesiaca do štyroch mesiacov veku
ostatných zvierat

2 000
5 000
20 000
30 000
20 000
50 000
KZ pre zvieratá plemenné, chovné a zvieratá
v predvýkrme
100 000
KZ na výkrm ošípaných a hovädzieho dobytka 150 000
Kŕmne suroviny 8 000
okrem
sušeného mlieka a kŕmnych surovín do mliečnej KZ,
náhradky sušeného mlieka a kŕmnych surovín do KZ ako
náhradka mlieka,
kŕmnych surovín do KZ pre mladú hydinu,
kŕmnych surovín do KZ na predvýkrm ošípaných a do KZ
pre chovné a plemenné zvieratá,
kŕmnych surovín do KZ na výkrm ošípaných a do KZ na
výkrm hovädzieho dobytka
2 000

5 00024 000
60 000
150 000
Časť B
Ukazovatele dietetickej kvality krmiva
Ukazovateľ Krmivo Najvyššia prípustná
hodnota
Číslo kyslosti tuku
v mg KOH/g tuku krmiva
Zrniny, semená a plody, celé 25
Zrniny, semená a plody, šrotované 50
Mlynské produkty 50
Extrahované šroty a výlisky 50
Rybia múčka 60
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu 50
Živočíšny kafilerický tuk 35
Sušená srvátka, sušené mlieko a náhradka sušeného
mlieka
5
Mliečna KZ, KZ ako náhradka mlieka 5
Tvarované krmivá pre hovädzí dobytok 70
KZ pre teľatá do troch mesiacov veku 60
KZ pre plemenné býky 60
KZ pre ostatné kategórie hovädzieho dobytka 70
KZ pre jahňatá a kozľatá do 40 dní veku 60
KZ pre ostatné kategórie oviec a kôz 70
KZ pre ciciaky 50
KZ pre odstavčatá 60
KZ pre dojčiace prasnice 60
KZ pre prasničky do veku šiestich mesiacov 60
KZ pre kance 60
KZ pre ostatné kategórie ošípaných 70
KZ na výkrm a odchov kurčiat do ôsmich týždňov veku 50
KZ na odchov kuričiek 60
KZ pre plemenné nosnice, mäsový typ 60
KZ pre nosnice, ľahký typ 60
KZ na výkrm a odchov moriek do ôsmich týždňov veku 50
KZ pre morky od 8 týždňov do 16 týždňov veku 60
KZ pre ostatné kategórie moriek 60
KZ na výkrm a odchov kačíc do 21 dní veku 50
KZ na výkrm a odchov kačíc nad 21 dní veku 60
KZ na výkrm a odchov husí do 28 dní veku 50
KZ na výkrm a odchov husí nad 28 dní veku 60
KZ pre chovné husi a chovné kačice 70
KZ pre pstruhy konzumné 50
KZ pre kapry 60
KZ pre kone dostihové 60
KZ pre bažanty 60
KZ pre pštrosy 50
KZ pre psy 60
KZ pre králiky 60
KZ pre nutrie 60
KZ pre norky nad 17 týždňov veku 70
KZ pre ostatné kožušinové zvieratá 60
KZ pre slimáky 50
KZ pre lesnú raticovú zver 70
KZ pre zvieratá v zoologických záhradách 60
KZ pre okrasné rybky 50
KZ pre morské prasiatka 50
KZ pre exotické vtáctvo 50
KZ diétne 50
Formolová titrácia Krvná múčka
Krvný šrot
3
4
Amoniak (NH3) v mg/ kg
krmivaUkazovateľ v kŕmnych
zmesiach sa nehodnotí, ak
sa do nich pridávajú
syntetické aminokyseliny
Zrniny, semená, plody
Mlynské produkty
Extrahované šroty a výlisky
Krvný šrot
Krvná múčka
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu okrem rybej múčky
Rybia múčka
Kvasnice
Sušené mlieko
Sušená srvátka
Mliečna KZ
KZ ako náhradka mlieka
Tvarované krmivá pre hovädzí dobytok
KZ okrem KZ pre konzumné pstruhy
KZ pre konzumné pstruhy
300
300
500
2 000
3 000
1 000
3 000
1 000
300
800
300
800
1 000
300
600
Kyslosť vodného výluhu
v mg KOH/100 g krmiva
Pšenica a jačmeň
Kukurica a ovos
Raž
Hrachový odpad a ovsený odpad
Jačmenný šrot a pšeničný šrot
Ovsený šrot a kukuričný šrot
Ražný šrot
Jačmenná múka a kukuričná múka
Pšeničná múka
Ovsená múka
Jačmenné otruby a ryžové otruby
Pšeničné otruby
Ražné otruby
Ovsené otruby
Ovsená krupica
Ovsená ryža
Pšeničné klíčky
Ražné klíčky
Tvarované krmivá pre hovädzí dobytok
150
200
300
300
150
200
300
300
450
600
300
450
550
600
400
300
450
500
300
pH Sušené mlieko a sušená srvátka min 8,2
max 8,5
°SH Mliečna KZ min 65
max 75
Peroxidové číslo Mlynské krmivá
Výlisky a extrahované šroty
Výrobky škrobárenského priemyslu
Výrobky liehovarníckeho priemyslu
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu
KZ okrem KZ pre ryby
KZ pre ryby
25
25
10
25
25
25
20
Časť C
Najvyšší prípustný limit rádioaktívnej kontaminácie krmiva
Krmivo Obsah
cézia 134
a cézia 137 v Bq/kg
Krmivá pre ošípané 1 250*
Krmivá pre hydinu, jahňatá, kozľatá a teľatá 2 500*
Krmivá pre ostatné druhy a kategórie zvierat 5 000*
Vysvetlivky:
KZ - kŕmna zmes
* - uvedené hodnoty sa vzťahujú na krmivá určené na priamu spotrebu
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 438/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Komisie 2003/57/ES zo 17. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), smernice Komisie 2003/100/ES z 31. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40), smernice Komisie 2005/8/ES z 27. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 27, 29. 1. 2005), smernice Komisie 2005/86/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2005/87/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2006/13/ES z 3. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2006), smernice Komisie 2006/77/ES z 29. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006).
2. Smernica Komisie 2008/76/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá. (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).
3. Smernica Komisie 2009/8/ES z 10. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009).
4. Smernica Komisie 2009/141/ES z 23. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné hladiny arzénu, teobromínu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (Ú. v. EÚ L 308, 24. 11. 2009).
5. Smernica Komisie 2010/6/EÚ z 9. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o ortuť, voľný gossypol, dusitany a Mowrah, Bassia, Madhuca (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).
1)
Čl. 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 40.).
2)
§ 6 zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).
3)
Čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 6.) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1642/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 7.).
4)
§ 11 zákona č. 271/2005 Z. z.
5)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 035, 8. 2. 2005).
6)
Čl. 3 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
1)
Na požiadanie kontrolného orgánu zodpovedný prevádzkovateľ krmivárskeho podniku zabezpečí vykonanie analytického rozboru, ktorým preukáže, že obsah arzénu norganického pôvodu je nižší ako 2 ppm. Táto analýza je osobitne dôležitá, ak ide o morské riasy druhu Hizikia fusiforme.
2)
Najvyšší prípustný obsah olova sa vzťahuje na analyticky stanovený obsah olova, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline dusičnej (5 % hm/hm) počas 30 minút pri teplote varu. Rovnocenné postupy extrakcie možno uplatňovať vtedy, ak použitý postup extrakcie má preukázateľne rovnakú účinnosť extrakcie.
3)
Najvyšší prípustný obsah fluóru sa vzťahuje na analyticky stanovený obsah fluóru, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline chlorovodíkovej 1 N počas 20  minút pri teplote prostredia. Rovnocenné postupy extrakcie možno uplatňovať vtedy, ak použitý postup extrakcie má preukázateľne rovnakú účinnosť extrakcie.
4)
Najvyšší prípustný obsah kadmia sa vzťahuje na analyticky určený obsah kadmia, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline dusičnej (5 % hm/hm) počas 30 minút pri teplote varu. Rovnocenné postupy extrakcie možno uplatňovať vtedy, ak použitý postup extrakcie má preukázateľne rovnakú účinnosť extrakcie.
5)
Systém číslovania podľa Parlar s predčíslím „CHB“ alebo „Parlar #“, kde je
CHB 26 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-oktochlorobornan,
CHB 50 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornan,
CHB 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.
6)
V nasledujúcej tabuľke je zoznam WHO-TEF na hodnotenie rizika pre ľudské zdravie na základe záverov zasadnutia Svetovej zdravotníckej organizácie 15. – 18. júna 1997 v Štokholme (Van den Berg a kol., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Prespectives, 106(12), 775):
Kongenér Hodnota TEF Kongenér Hodnota TEF
  Dioxínom podobné PCB:
Neorto PCB + Mono-orto PCB
Dibenzo-p-dioxíny (PCDD) Neorto PCB
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD
1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169
0,0001
0,0001
0,1
0,01
Dibenzofurány (PCDF) Mono-orto PCB
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF
0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 189
0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,0005
0,0005
0,00001
0,0001
Legenda:
T tetra
Pe penta
Hx hexa
Hp hepta
O okta
CDD chlorodibenzo-p-dioxín
CDF chlorodibenzofurán
CB chlorobifenyl
7)
Horná hranica koncentrácie sa určuje tak, že všetky hodnoty rôznych kongenérov, ktoré sú   namerané pod hranicou stanoviteľnosti, sú započítané ako hodnota rovnajúca sa hranici stanoviteľnosti.
8)
Najvyšší prípustný obsah dioxínov sa uplatňuje počas prechodného obdobia. Počas tohto prechodného obdobia produkty určené na kŕmenie zvierat, uvedené v bode 27a, musia spĺňať požiadavky na najvyššie prípustné obsahy dioxínov, ako aj požiadavky na najvyššie prípustné obsahy súčtu dioxínov a dioxínom podobných PCB.
9)
Najvyšší prípustný obsah sa nevzťahuje na čerstvé ryby dodávané a používané priamo na kŕmenie kožušinových zvierat. Ak sa čerstvé ryby používajú na priame kŕmenie spoločenských zvierat a zvierat v zoologických záhradách a cirkusoch, najvyšší prípustný obsah je 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ.  Produkty a spracované živočíšne bielkoviny vyrábané z týchto zvierat (kožušinových, spoločenských, cirkusových a zo zvierat chovaných v zoologických záhradách) nesmú vstupovať do potravinového reťazca, a preto sa nesmú používať na kŕmenie hospodárskych zvierat, ktoré sa chovajú, vykrmujú alebo šľachtia na produkciu potravín.
10)
Najvyššie prípustné množstvá arzénu sa vzťahujú na celkový obsah arzénu.
11)
Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na analytické určenie arzénu extrahovaného v kyseline dusičnej (5 % hm/hm) počas 30 minút pri teplote varu; iný extrakčný postup možno uplatniť vtedy, ak je preukázané, že tento postup extrakcie má rovnakú účinnosť.
12)
Za predpokladu, že sú určiteľné analyticky mikroskopiou.
13)
Najvyššie prípustné množstvá ortuti sa vzťahujú na celkový obsah ortuti.
14)
Najvyššie prípustné množstvá sa vzťahujú na analytické určenie ortuti, pričom extrakcia sa vykonáva v kyseline dusičnej (5 % hm/hm) počas 30 minút pri teplote varu. Rovnocenné postupy extrakcie sa môžu uplatňovať v prípade, ak je možné dokázať, že použitý postup extrakcie má rovnakú účinnosť extrakcie.
1)
 V nasledujúcej tabuľke je zoznam WHO – TEF na hodnotenie rizika pre ľudské zdravie na základe záverov zasadnutia Svetovej zdravotníckej organizácie 15. – 18. júna 1997 v Štokholme (Van den Berg a kol., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Prespectives, 106(12), 775):
Kongenér Hodnota TEF Kongenér Hodnota TEF
  Dioxínom podobné PCB:
Neorto PCB + Mono-orto PCB
Dibenzo-p-dioxíny (PCDD) Neorto PCB
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD
1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169
0,0001
0,0001
0,1
0,01
Dibenzofurány (PCDF) Mono-orto PCB
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF
0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 189
0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,0005
0,0005
0,00001
0,0001
Legenda:
T tetra
Pe penta
Hx hexa
Hp hepta
O okta
CDD chlórodibenzo-p-dioxín
CDF chlórodibenzofurán
CB chlórobifenyl
2)
Horná hranica koncentrácie sa určuje tak, že všetky hodnoty rôznych kongenérov, ktoré sú namerané pod hranicou stanoviteľnosti, sú započítané ako hodnota rovnajúca sa hranici stanoviteľnosti.
3)
Akčné prahové hodnoty budú preskúmané najneskôr do 31. decembra 2008. K tomuto dátumu budú revidované aj najvyššie prípustné obsahy súčtov dioxínov a dioxínom podobných PCB.