Predpis bol zrušený predpisom 29/2011 Z. z.

439/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 14.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

439
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o kŕmnych surovinách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na kŕmne suroviny vrátane hospodárskych krmív a na vývoz a dovoz kŕmnych surovín, ak osobitný predpis1) neustanovuje inak.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
doplnkové látky v krmivách,
b)
určovanie najvyšších obsahov nežiaducich látok a produktov v krmivách,
c)
určovanie najvyšších obsahov rezíduí pesticídov pre produkty určené na výživu ľudí a zvierat,
d)
obchodovanie s kŕmnymi zmesami,
e)
patogénne mikroorganizmy v krmivách,
f)
krmivá určené na špeciálny účel výživy.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
krmivom látky alebo produkty živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a produkty získané ich priemyselným spracovaním a organické látky alebo anorganické látky vrátane vody používané jednotlivo alebo v zmesi bez ohľadu na to, či obsahujú, alebo neobsahujú doplnkové látky určené na perorálne kŕmenie zvierat,
b)
kŕmnou surovinou všetky rastlinné a živočíšne produkty v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a výrobky získané ich priemyselným spracovaním a anorganické a organické látky obsahujúce alebo neobsahujúce doplnkové látky, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat priamo alebo po spracovaní na kŕmne zmesi alebo ako nosiče premixov,
c)
kŕmnou zmesou zmes kŕmnych surovín bez ohľadu na to, či obsahuje, alebo neobsahuje doplnkové látky, určená na perorálne kŕmenie zvierat ako kompletné alebo doplnkové krmivo,
d)
doplnkovou látkou látky, mikroorganizmy alebo prípravky odlišné od kŕmnych surovín a premixov, ktoré sa zámerne pridávajú do krmiva alebo do vody, najmä aby plnili jednu funkciu alebo viac funkcií ustanovených v osobitnom predpise,2)
e)
uvádzaním na trh skladovanie, prechovávanie alebo dovoz akéhokoľvek produktu určeného na výživu zvierat na účely predaja vrátane ponuky na predaj alebo akékoľvek iné formy prevodu zdarma alebo za poplatok a predaj, distribúcia a samotná preprava,
f)
napodobneninou krmiva krmivo, ktorého organoleptické znaky alebo iné kvalitatívne znaky charakterizujú iné krmivo, ako je krmivo označené,
g)
falšovaným krmivom krmivo, do ktorého boli úmyselne pridané zložky znižujúce jeho výživnú hodnotu alebo ktorého vzhľad, zloženie alebo kvalita boli upravené a ktoré sa uvádza na trh ako plnohodnotné krmivo pod obvyklým názvom,
h)
falošne deklarovaným krmivom krmivo úmyselne nesprávne označené tak, že označenie nezodpovedá jeho zloženiu alebo spôsobu jeho použitia,
i)
znehodnoteným krmivom krmivo nezodpovedajúce určenej kvalite, ktorého použitie je obmedzené alebo úplne vylúčené, alebo ho možno použiť, len ak sa zistí jeho zdravotná neškodnosť,
j)
zakázanou látkou látky a produkty, ktoré nemožno použiť na kŕmenie zvierat a ktoré sú uvedené v zozname zakázaných látok,3)
k)
nežiaducou látkou látky alebo produkty okrem patogénov, ktoré sa nachádzajú v krmive alebo na krmive určenom na kŕmenie zvierat a ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie alebo ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať živočíšnu produkciu,
l)
výrobnou šaržou množstvo krmiva vyjadrené v hmotnostných jednotkách alebo v objemových jednotkách, vyrobené jedným výrobcom z rovnakých surovín podľa tej istej receptúry, na tom istom výrobnom zariadení a v rovnakom časovom slede technologických operácií, čím sa zabezpečuje jeho homogenita,
m)
dennou kŕmnou dávkou celkové množstvo krmiva v prepočte na 12-percentnú vlhkosť, ktoré zviera určitého druhu, vekovej kategórie, úžitkového smeru a intenzity produkcie alebo inej aktivity potrebuje denne prijať na krytie požiadaviek na živiny,
n)
výživnou hodnotou krmiva hodnota krmiva vyjadrená obsahom energie v energetických jednotkách, obsahom živín a všetkých ostatných látok, fyzikálnych, chemických, senzorických a dietetických ukazovateľov a vlastností krmiva,
o)
toleranciou prípustná odchýlka od deklarovanej hodnoty alebo predpísanej hodnoty, pričom môže ísť o
1.
toleranciu celkovú, ktorá zahŕňa odchýlky spôsobené chemickou analýzou, odberom a prípravou vzorky a výrobným procesom,
2.
toleranciu analytickú, ktorá zahŕňa len odchýlky spôsobené chemickou analýzou,
p)
nevyhovujúcim krmivom krmivo, v ktorom sa odberom vzorky podľa úradného postupu odberu a následným rozborom podľa úradných metód skúšania krmiva alebo schválených metód skúšania krmiva zistí väčšia odchýlka, ako je hodnota tolerancie, alebo zistia sa iné nedodržania platných predpisov,
q)
zvieraťom zviera patriace k druhom bežne kŕmeným a chovaným alebo konzumovaným ľuďmi, ako aj zviera žijúce vo voľnej prírode, ak je prikrmované krmivami,
r)
spoločenským zvieraťom zviera neurčené na ľudský konzum, ktoré je kŕmené a chované človekom najmä v jeho domácnosti pre záľubu a na potešenie okrem kožušinových zvierat,
s)
dobou použiteľnosti najdlhšie obdobie od dátumu výroby, počas ktorého si krmivo skladované za vhodných podmienok zachová svoje špecifické vlastnosti,
t)
záručnou dobou najdlhšie obdobie od dátumu dodania, počas ktorého si krmivo skladované za vhodných podmienok zachová svoje špecifické vlastnosti.
§ 3
Požiadavky na kŕmne suroviny
(1)
Uvádzať na trh, používať na kŕmenie priamo alebo vo forme kŕmnych zmesí možno len kŕmne suroviny, ktoré
a)
spĺňajú všeobecné požiadavky na kŕmne suroviny uvedené v prílohe č. 1,
b)
neobsahujú skladištné škodce uvedené v prílohe č. 2, ak v tomto nariadení vlády nie je ustanovené inak,
c)
sú zapísané do zoznamu všeobecne používaných kŕmnych surovín uvedených v prílohe č. 3 a spĺňajú špecifické požiadavky uvedené v stĺpcoch 3 a 4 tejto prílohy alebo sú zapísané do zoznamu určitých bielkovinových kŕmnych surovín uvedených v prílohe č. 4 a spĺňajú špecifické požiadavky uvedené v stĺpcoch 3 až 5 tejto prílohy,
d)
neobsahujú zakázané látky,3)
e)
spĺňajú požiadavky na najvyšší prípustný obsah nežiaducich látok a iných ukazovateľov bezpečnosti a použiteľnosti krmív,4)
f)
spĺňajú požiadavky osobitných predpisov,5) ak ide o geneticky modifikovaný organizmus použitý ako krmivo alebo kŕmne suroviny obsahujúce geneticky modifikovaný organizmus, alebo o kŕmne suroviny vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov,
g)
spĺňajú požiadavky osobitných predpisov,6) ak ide o kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu,
h)
boli vyrobené, spracované, upravované alebo balené v registrovaných alebo schválených krmivárskych podnikoch7) a
i)
sú označené podľa § 5.
(2)
Na trh nemožno uvádzať kŕmne suroviny, ktoré sú
a)
napodobneninami,
b)
falošne deklarované,
c)
falšované,
d)
ožiarené ultrafialovými lúčmi a ionizačnými lúčmi,
e)
rizikové pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie,
f)
nevhodné na predaj z kvalitatívneho hľadiska.
(3)
Požiadavky na všeobecne používané kŕmne suroviny uvedené v prílohe č. 3 stĺpci 5 sú len odporúčané.
(4)
Kŕmne suroviny, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 3 stĺpci 2 alebo ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v stĺpci 3, možno uvádzať do obehu iba po schválení Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym8) (ďalej len „kontrolný ústav“) a len pod iným názvom a pod iným opisom ako kŕmne suroviny uvedené v prílohe č. 3 stĺpci 2.
(5)
Informácie o názve a vlastnostiach kŕmnej suroviny a spôsob jej uvádzania na trh nesmú uviesť odberateľa do omylu vo veci skutočnej identity poskytovaného výrobku.
(6)
Uvádzať kŕmne suroviny môžu iba krmivárske podniky, ktoré sú zaregistrované alebo schválené podľa osobitných predpisov.7)
§ 4
Balenie kŕmnych surovín
(1)
Kŕmne suroviny možno uvádzať na trh iba spôsobom uvedeným v prílohe č. 3 stĺpci 6 a v prílohe č. 4 stĺpci 8.
(2)
Ak sa kŕmne suroviny uvádzajú na trh v obale zabezpečenom uzáverom, musí sa uzáver pri otvorení obalu poškodiť tak, aby ho nebolo možné znova použiť.
(3)
Na balenie kŕmnych surovín možno používať len také obaly, obalové materiály a zariadenia na balenie, ktoré chránia kŕmne suroviny pred znečistením, naberaním cudzích pachov a vlhkosti alebo iným znehodnotením a ktoré neovplyvňujú ich kvalitu a všeobecnú použiteľnosť.
§ 5
Označovanie kŕmnych surovín
(1)
Uvádzať na trh, používať na kŕmenie priamo alebo vo forme kŕmnych zmesí možno len kŕmne suroviny, ktoré majú na obale, na etikete alebo na náveske, a ak ide o voľne ložené kŕmne suroviny, v sprievodnom doklade viditeľne, čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku uvedené tieto údaje:
a)
slová „kŕmna surovina“,
b)
názov kŕmnej suroviny podľa prílohy č. 3 stĺpca 2 a prílohy č. 4 stĺpca 2 alebo názov podľa § 3 ods. 4, ak ide o kŕmnu surovinu neuvedenú v prílohe č. 3,
c)
návod na použitie, ak je to potrebné,
d)
deklarované ukazovatele podľa prílohy č. 3 stĺpca 4 alebo podľa prílohy č. 4 stĺpcov 5 a 7 alebo deklarované ukazovatele podľa prílohy č. 5 stĺpca 2, ak ide o kŕmne suroviny neuvedené v prílohe č. 3,
e)
údaje podľa prílohy č. 1, ak je to potrebné,
f)
čistú hmotnosť, ak ide o pevné kŕmne suroviny, a čistú hmotnosť alebo čistý objem, ak ide o kŕmne suroviny v tekutom stave,
g)
pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pri právnickej osobe obchodné meno a sídlo výrobcu kŕmnej suroviny, registračné číslo,7) číslo výrobnej šarže alebo akékoľvek iné údaje, ktoré umožňujú vysledovateľnosť kŕmnej suroviny, ak ide o kŕmnu surovinu živočíšneho pôvodu,
h)
pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pri právnickej osobe obchodné meno a sídlo, ak je zodpovedná za údaje na označovaní, ak nejde o osoby podľa písmena g),
i)
dobu použiteľnosti alebo záručnú dobu, ak je to potrebné,
j)
schvaľovacie číslo7) výrobcu, ak ide o bielkovinové kŕmne suroviny podľa prílohy č. 4,
k)
slová „Zákaz skrmovania prežúvavcom“, ak ide o kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu, ktoré nesmú byť skrmované prežúvavcom;9) ak sa kŕmna surovina nesmie skrmovať ani inými zvieratami, veta sa upraví vymenovaním všetkých zakázaných druhov a kategórií zvierat,
l)
informácie podľa osobitných predpisov,10) ak ide o kŕmnu surovinu, ktorá pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu alebo obsahuje geneticky modifikovaný organizmus, alebo o kŕmnu surovinu vyrábanú z geneticky modifikovaných organizmov.
(2)
Okrem údajov uvedených v odseku 1 môžu byť na obale, etikete a náveske, a ak ide o voľne ložené suroviny, v sprievodnom doklade uvedené tieto údaje:
a)
obchodný názov kŕmnej suroviny,
b)
číslo výrobnej šarže, ak sa neuvádza povinne podľa odseku 1 písm. g),
c)
cena produktu,
d)
ďalšie údaje pre odberateľa za predpokladu, že sa tieto informácie vzťahujú na kŕmnu surovinu, alebo kvantifikovateľné a dokázateľné ukazovatele, ktoré nezavádzajú odberateľa.
(3)
Údaje podľa odseku 2 písm. c) a d) sa na obale, etikete, náveske a v sprievodnom doklade uvádzajú oddelene od ostatných údajov uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4)
Ak je kŕmna surovina určená konečnému odberateľovi a nemá vyššiu hmotnosť ako 10 kg, údaje požadované v odsekoch 1 a 2 možno odovzdať odberateľovi formou vhodného oznámenia, napríklad letáku pri nákupe.
(5)
Ak je výrobná šarža počas uvádzania na trh rozdelená, musia byť uvedené na obale, etikete, náveske alebo v sprievodnom doklade každej časti výrobnej šarže údaje podľa odsekov 1 a 2 a odvolanie sa na pôvodnú šaržu.
(6)
Ak je zloženie alebo deklarované znaky kŕmnej suroviny zmenené počas obehu, údaje uvedené v odseku 1 musia byť zmenené na zodpovednosť osoby, ktorá nové údaje poskytla.
(7)
Údaje podľa odseku 1 písm. d) a podľa prílohy č. 1 bodov 5.4. a 5.5. sa nepožadujú, ak
a)
pred každou transakciou odberateľ v písomnej forme uvedie, že tieto informácie nepožaduje, alebo
b)
ide o čerstvé alebo konzervované kŕmne suroviny rastlinného alebo živočíšneho pôvodu pre spoločenské zvieratá, ktoré boli podrobené len jednoduchej fyzikálnej úprave, ich množstvo nepresiahne 10 kg, sú určené konečnému spotrebiteľovi a sú dodržané požiadavky na kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu podľa osobitných predpisov.6)
(8)
Ustanovenia odseku 1 okrem názvu kŕmnej suroviny sa nevzťahujú na označovanie kŕmnych surovín rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu v pôvodnom stave, čerstvých alebo konzervovaných, ak boli podrobené jednoduchej fyzikálnej úprave, ako je šrotovanie, do ktorých nie sú pridávané doplnkové látky okrem konzervačných látok, ak sú dodávané priamo od poľnohospodára výrobcu k poľnohospodárovi chovateľovi zvierat, ak obaja pôsobia v Slovenskej republike. Požiadavky na kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu ustanovené v osobitných predpisoch6) touto výnimkou nesmú byť dotknuté.
(9)
Údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) okrem vlhkosti sa nepožadujú, ak sa do obehu uvádza vedľajší produkt rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu pochádzajúci z agropriemyselnej výroby, ktorého vlhkosť je vyššia ako 50 %.
(10)
Ak sú do kŕmnych surovín pridávané doplnkové látky, denaturačné látky alebo viažuce látky, musia byť tieto látky uvedené v označení okrem údajov podľa odseku 1.
(11)
Ak sú údaje podľa odsekov 1, 2 a 10 uvedené v sprievodnom doklade, musí byť v sprievodnom doklade aj údaj o dopravnom prostriedku, v ktorom sú kŕmne suroviny uvádzané do obehu, alebo musí byť dopravný prostriedok označený tak, aby sa kŕmne suroviny dali spoľahlivo identifikovať.
(12)
Záručná doba podľa odseku 1 písm. i) sa vyznačuje, ak ide o kŕmne suroviny s veľmi krátkou dobou použiteľnosti vyjadrenou v hodinách alebo v dňoch.
(13)
Zodpovednou osobou za údaje v označovaní kŕmnych surovín je výrobca, prevádzkovateľ baliarne, dovozca, predajca alebo distribútor so sídlom v členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“), ktorého identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. g) alebo h) sú uvedené v označení.
(14)
Kŕmna surovina určená na vývoz alebo ktorá sa uvádza na trh v členských štátoch, sa označuje aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov alebo národných jazykov členských štátov alebo prijímajúcej krajiny.
(15)
Ak je označovanie podľa odsekov 1 a 2 na obale, na etikete, na náveske alebo v sprievodnom doklade napísané okrem štátneho jazyka aj v iných jazykoch členských štátov, informácie vo všetkých jazykoch musia byť zhodné.
§ 6
Skladovanie a preprava kŕmnych surovín
(1)
Skladovanie kŕmnych surovín, ich uloženie a ošetrovanie počas skladovania sa vykonáva takým spôsobom, ktorý zabezpečí ich uchovanie, stabilnú kvalitu, neporušiteľnosť, trvanlivosť a všeobecnú použiteľnosť.
(2)
Súčasťou ošetrovania kŕmnych surovín počas ich skladovania je aj pravidelná kontrola ich kvality.
(3)
Vrecované kŕmne suroviny sa uskladňujú v priestoroch na to určených, na paletách alebo skládkach podľa dovoleného zaťaženia tak, aby boli zabezpečené proti zosúvaniu a aby bolo medzi nimi zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu.
(4)
Jednotlivé druhy a kategórie kŕmnych surovín sa musia viditeľne označiť takým spôsobom, aby boli jednoznačne identifikovateľné a vysledovateľné.11)
(5)
Kŕmne suroviny musia byť uložené tak, aby k nim bol bezpečný prístup pri manipulácii s nimi a pri úradnom odbere vzoriek.
(6)
V skladoch kŕmnych surovín nemožno skladovať materiály s výrazným cudzím pachom súčasne s kŕmnymi surovinami. Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu sa nesmú skladovať spoločne s kŕmnymi surovinami určenými pre prežúvavce.
(7)
Voľne ložené kŕmne suroviny sa prijímajú cez násypné koše opatrené ochrannou mrežou a sitom, ktoré sa musia pravidelne čistiť.
(8)
Preprava kŕmnych surovín sa vykonáva vhodne vybavenými a na tento účel prispôsobenými dopravnými zariadeniami a dopravnými prostriedkami tak, aby bola zachovaná ich kvalita.
(9)
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu nesmú byť prepravované v dopravnom prostriedku určenom na prepravu krmív pre prežúvavce bez povolenia kontrolného ústavu.
(10)
Kŕmne suroviny môže prepravovať len zaregistrovaný7) krmivársky podnik.
§ 7
Používanie určitých bielkovinových kŕmnych surovín
(1)
Vo výrobe kŕmnych zmesí možno používať určité technicky vyrábané bielkovinové kŕmne suroviny, len ak
a)
svojím obsahom dusíka alebo bielkovín majú nutričnú hodnotu pre zvieratá,
b)
pri správnom použití alebo pri konzumácii živočíšnych produktov nepredstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie,
c)
sú kontrolovateľné v kŕmnych zmesiach,
d)
sú uvedené v prílohe č. 4 stĺpci 2 a spĺňajú požiadavky uvedené v stĺpcoch 3 až 5 tejto prílohy.
(2)
Kŕmne suroviny uvedené v prílohe č. 4 možno používať na výrobu kŕmnych zmesí alebo skrmovať vo forme kŕmnych dávok len pre zvieratá toho druhu, ktorý je uvedený v stĺpci 6 tejto prílohy.
(3)
Označovanie kŕmnych surovín uvedených v prílohe č. 4 okrem požiadaviek uvedených v § 5 musí spĺňať aj požiadavky uvedené v stĺpci 7 tejto prílohy.
(4)
Uvádzať na trh a skrmovať bielkovinové kŕmne suroviny vyrobené fermentáciou kvasinkami druhu Candida kultivovanými na n-alkánoch je zakázané.12)
§ 8
Používanie hospodárskych krmív a produktov po priemyselnom spracovaní
(1)
Hospodárske krmivá sú krmivá rastlinného pôvodu vyrábané a skrmované priamo v poľnohospodárskej prvovýrobe bez priemyselného spracovania alebo získavané ako produkty po priemyselnom spracovaní technických plodín.
(2)
K hospodárskym krmivám patria najmä objemové krmivá. Objemové krmivá sú také hospodárske krmivá, ktoré v pôvodnej hmote obsahujú viac ako 50 % vody alebo viac ako 170 g vlákniny v sušine.
(3)
Na kŕmenie zvierat možno používať len hospodárske krmivá vypestované z povolených odrôd kultúrnych rastlín okrem hospodárskych krmív vypestovaných na trvalých trávnych porastoch a lúkach.
(4)
Na kŕmenie zvierat možno používať hospodárske krmivá a produkty po priemyselnom spracovaní technických plodín, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 a ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v tejto prílohe.
(5)
Zelené šťavnaté krmivá, seno, slamu, siláž a hospodárske krmivá vyrobené ako vedľajšie produkty po priemyselnom spracovaní technických plodín možno používať na kŕmenie zvierat, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 7.
(6)
Na konzervovanie hospodárskych krmív možno používať len doplnkové látky povolené Európskou komisiou podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Spôsob používania látok na konzervovanie hospodárskych krmív je uvedený v prílohe č. 7 častiach E a F.
§ 9
Evidencia kŕmnych surovín
(1)
Ten, kto vyrába kŕmne suroviny alebo ich uvádza na trh, vedie evidenciu o ich výrobe, zásobách, spotrebe a o ich uvádzaní na trh.
(2)
Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva najmenej päť rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.14)
§ 10
Hodnotenie kŕmnych surovín z hľadiska dodržania tolerancie
(1)
Kŕmna surovina sa hodnotí ako vyhovujúca, ak z nej úradne odobratá vzorka v overovaných ukazovateľoch nepresahuje deklarované ukazovatele alebo predpísané ukazovatele o viac, ako sú tolerancie uvedené v prílohe č. 6.
(2)
Ak analyticky zistená hodnota deklarovaného ukazovateľa alebo predpísaného ukazovateľa kŕmnej suroviny presahuje hodnotu deklarovaného ukazovateľa alebo predpísaného ukazovateľa o viac, ako je tolerancia tohto ukazovateľa, kŕmna surovina sa hodnotí ako nevyhovujúca.
(3)
Ak sa deklarovaná hodnota alebo predpísaná hodnota kŕmnej suroviny uvádza v najmenšom alebo najväčšom množstve, množstvo zistené analytickým rozborom nesmie presiahnuť deklarovanú hodnotu alebo predpísanú hodnotu o viac, ako je hodnota analytickej tolerancie.
Záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Ak sa skúšaním a hodnotením kŕmnej suroviny určenej na vývoz zistí, že nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia, vývozca je povinný preukázať, že odlišné požiadavky na ukazovatele kvality kŕmnej suroviny odberateľ tejto kŕmnej suroviny požaduje alebo s nimi súhlasí.
(2)
Ak zodpovedná osoba podľa § 5 ods. 13 nie je zapísaná do registra krmivárskych podnikov15) alebo z označovania nie je možné určiť zodpovednú osobu, za kŕmnu surovinu zodpovedá krmivársky podnik, ktorý v čase úradnej kontroly túto kŕmnu surovinu vlastní, skladuje, používa na ďalšiu výrobu alebo skrmuje.
(3)
Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku je povinný zverejniť
a)
názvy a zloženie kŕmnej suroviny a informácie týkajúce sa výrobného substrátu a použitých mikroorganizmov,
b)
fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti kŕmnej suroviny,
c)
farmakologické, toxikologické a ekotoxikologické údaje o kŕmnej surovine,
d)
analytické metódy monitorovania kŕmnej suroviny v kŕmnych zmesiach.
§ 12
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 8.
§ 13
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 439/2006 Z. z.
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA KŔMNE SUROVINY
1.
Všeobecne používané kŕmne suroviny sa zapisujú do zoznamu povolených kŕmnych surovín uvedených v prílohe č. 3 podľa týchto všeobecných požiadaviek:
a)
pôvod kŕmnych surovín (rastlinný, živočíšny, syntetický, minerálny, morský a pod.) a vedľajších produktov z nich,
b)
časť produktov alebo vedľajších produktov používaných ako kŕmna surovina (celá rastlina, koreň, hľuza, dužina, jadrá, zrno, orech, kosti, orgány, endosperm a pod.),
c)
technologický postup (lúpanie, šúpanie, leštenie, extrakcia, naparovanie, hydrolýza a pod.), ktorým sú kŕmne suroviny a vedľajšie produkty z nich upravované,
d)
stupeň zrelosti (fenologická fáza) kŕmnych surovín a vedľajších produktov z nich,
e)
kvalita kŕmnych surovín (obsah glukosinolátov, tuku, soli a pod.) a vedľajších produktov z nich.
2.
Členenie kŕmnych surovín do skupín
Kŕmne suroviny uvedené v prílohe č. 3 sa členia na takto označené skupiny:
1.
zrná obilnín, produkty a vedľajšie produkty z nich,
2.
semená olejnín, olejnaté ovocie, produkty a vedľajšie produkty z nich,
3.
semená strukovín, produkty a vedľajšie produkty z nich,
4.
hľuzy, korene, produkty a vedľajšie produkty z nich,
5.
ostatné semená a ovocie nepatriace do skupín 1 až 4 a vedľajšie produkty z nich,
6.
úsušky a objemové krmivá,
7.
ostatné rastliny, produkty a vedľajšie produkty z nich,
8.
produkty a vedľajšie produkty z mlieka,
9.
živočíšne suroviny, produkty a vedľajšie produkty z nich,
10.
ryby a iné morské živočíchy, produkty a vedľajšie produkty z nich,
11.
minerálne suroviny,
12.
ostatné kŕmne suroviny nepatriace do skupín 1až 11.
3.
Botanická čistota kŕmnych surovín
3.1.
Botanická čistota kŕmnych surovín rastlinného pôvodu a vedľajších produktov z nich uvedených v prílohe č. 3 a v prílohe č. 5 nesmie byť nižšia ako 95 % okrem kŕmnych surovín, pri ktorých je v stĺpci 3 uvedená iná hodnota.
3.2.
Za botanické nečistoty sa považujú tieto zložky:
a)
prirodzené zvyšky iných olejnatých semien alebo olejnatého ovocia, ktoré pochádzajú z predchádzajúcich výrobných procesov, pričom ich obsah nesmie byť vyšší ako 0,5 %,
b)
prirodzené, ale neškodlivé nečistoty, akými sú slama a slamené odpady, semená iných rastlinných druhov alebo burín.
3.3.
Botanická čistota sa uvádza v percentách z pôvodnej sušiny kŕmnej suroviny.
4.
Názov kŕmnej suroviny
4.1.
Názov kŕmnej suroviny uvedený v prílohe č. 3 stĺpci 2 možno doplniť ďalšími prívlastkami, ako je napríklad sójový olej z bôbov, rybia múčka dánska alebo grónska a pod.
4.2.
Na spresnenie názvu kŕmnych surovín uvedeného v prílohe č. 3 stĺpci 2 treba doplniť názov charakterizujúci technologický proces výroby produktu, ak už z názvu nevyplýva, že ide o produkt granulovaný, mletý, lisovaný a pod.
5.
Požiadavky na zloženie a označovanie kŕmnych surovín
5.1.
Kŕmne suroviny nesmú obsahovať chemické nečistoty pochádzajúce z výrobného procesu ani technické pomocné látky, napríklad formaldehyd alebo extrakčné činidlo a pod., ak na ich obsahy nie sú ustanovené najvyššie prípustné množstvá.
5.2.
Ak sa výrobky uvedené v prílohe č. 3 stĺpci 2 alebo v prílohe č. 5 stĺpci 2 používajú na denaturáciu alebo ako viažuca látka do kŕmnych surovín, musia sa v označení uviesť tieto údaje:
a)
druh a množstvo použitého výrobku, ak ide o denaturáciu,
b)
druh použitého výrobku, pričom jeho množstvo nesmie presiahnuť 3 % z celkovej hmotnosti kŕmnej suroviny, ak ide o viažucu látku.
5.3.
Predpísané alebo deklarované ukazovatele kvality kŕmnych surovín uvedené v prílohe č. 3 stĺpcoch 3 a 4 alebo v prílohe č. 4 sa uvádzajú v pôvodnej sušine, ak v prílohe nie je ustanovené inak.
5.4.
Ak ide o kŕmne suroviny s obsahom vlhkosti, ktorý presahuje 14 %, obsah vlhkosti musí byť deklarovaný za predpokladu, že v prílohe č. 3 alebo v prílohe č. 4 nie je ustanovené inak. Ak ide o kŕmne suroviny s obsahom vlhkosti, ktorý nepresiahne uvedenú hranicu, obsah vlhkosti musí byť deklarovaný na požiadanie odberateľa.
5.5.
Ak ide o kŕmne suroviny s obsahom popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej (ďalej len „piesok"), ktorý presiahne 2,2 % v sušine, jeho množstvo musí byť deklarované, ak v prílohe č. 3 alebo v prílohe č. 5 nie je ustanovené inak.
5.6.
Údaje o množstve sa uvádzajú ako čistá hmotnosť kŕmnej suroviny v suchom stave, čistý objem alebo čistá hmotnosť kŕmnej suroviny v tekutom stave, a ak ide o kŕmne suroviny, ktoré sa predávajú po kusoch, počet kusov a čistá hmotnosť jedného kusa alebo čistá hmotnosť dodávky.
6.
Kŕmne suroviny označené v prílohe č. 3 stĺpci 7 a v prílohe č. 4 stĺpci 8 značkou * možno uvádzať do obehu len v uzatvorených obaloch.
7.
Technologické postupy pri výrobe a spracúvaní kŕmnych surovín sa záväzne označujú takto:
  Technologický postup Opis technologického postupu Doplnkový názov k názvu
kŕmnej suroviny podľa prílohy č. 3alebo prílohy č. 5
1 2 3 4
1. Koncentrácia Zvyšovanie podielu niektorých
zložiek (živín) v produkte
odstraňovaním vody alebo iných
zložiek, ako je tuk, cukor, soľ,
minerálne látky a pod.
Koncentrát.
2. Lúpanie, šúpanie, odkôrovanie Úplné alebo čiastočné
odstraňovanie vonkajších obalov
alebo vrstiev zŕn, semien
orechov, toboliek, ovocia a iných
plodov rastlín.
Lúpaná, odkôrovaná, šúpaná,
leštená, brúsená alebo
odplevelená.
3. Sušenie (dehydratácia) Odstraňovanie vody
prirodzeným alebo umelým
spôsobom.
Sušená teplovzdušne,
prirodzene alebo kombinovane.Úsušky, ak ide o objemové
krmivá.
4. Extrakcia Odstraňovanie tukov, olejov
alebo voskov vhodnými
organickými rozpúšťadlami
alebo cukrov a iných
vodorozpustných zložiek vodou.
Ak sa použijú organické
rozpúšťadlá, výsledný produkt
nesmie obsahovať zvyšky týchto
rozpúšťadiel.
Extrahovaná, ak ide o produkty
obsahujúce tuk alebo olej.
Melasa alebo dužina, ak ide
o produkty obsahujúce cukry
alebo iné vodorozpustné zložky.
5. Extrúzia Pretláčanie krmiva otvorom pod
tlakom a jeho napučiavanie.
Extrudovaná.
6. Vločkovanie Valcovanie vlhčeného, tepelne
upraveného materiálu.
Vločky.
7. Mletie Fyzikálne pôsobenie na zrno
s cieľom zníženia veľkosti
a plochy častíc až do vytvorenia
frakcií, ako je múka, otruby,
krupica, mlynské zvyšky,
postupným sitovaním
a triedením.
Múka, krupica, otruby alebo
mlynské zvyšky.
8. Tepelná úprava Rôzne druhy tepelných úprav
vykonaných za špecifických
podmienok na zlepšenie výživnej
hodnoty alebo štruktúry krmiva.
Toastovaná, pražená, varená
alebo tepelne upravená.
9. Stužovanie (hydrogenácia) Úprava nenasýtených olejov
a tukov na nasýtené.
Stužená, čiastočne stužená.
10. Hydrolýza Proces rozkladu (štiepenia) látok
na jednoduché chemické
zlúčeniny vhodnou úpravou
vodou, enzýmami, kyselinami
alebo lúhom.
Hydrolyzovaná.
11. Lisovanie Odstraňovanie tukov alebo olejov
z olejnatých surovín alebo šťavy
z ovocia alebo z iných
rastlinných surovín
mechanickou extrakciou
tlakovými, závitovými alebo
inými lismi s možnosťou
používania slabého ohrevu.
Výlisky, ak ide o olejnaté
semená, ovocné výlisky alebo
dužina, ak ide o ovocie.
12. Granulovanie
Tvarovanie
Formovanie do určeného
vhodného tvaru lisovacími
zariadeniami.
Granuly, kocky, tvarované
krmivo a pod.
13. Predželatinizácia, expandácia Zmena fyzikálnej štruktúry
škrobu, a tým zlepšenie
napučiavacej schopnosti škrobu
v studenej vode.
Predželatinizovaná,
expandovaná, napučiavaná.
14. Rafinácia Odstraňovanie nečistôt v cukre,
oleji alebo v iných prírodných
surovinách chemickou,
fyzikálnou alebo inou úpravou.
Rafinovaná, čiastočne
rafinovaná.
15. Vlhké mletie Mechanické odstraňovanie
(oddeľovanie) častíc z jadier
alebo zŕn, niekedy po ich
namáčaní vo vode alebo vo vode
s kysličníkom siričitým s cieľom
extrakcie škrobu.
Glutén, škrob alebo klíčky.
16. Šrotovanie Mechanický proces redukovania
veľkosti zŕn alebo iných kŕmnych
surovín.
Šrot, šrotovaná.
17. Odcukrenie Úplné alebo čiastočné
odstránenie mono-
a disacharidov z melasy alebo
z iných surovín obsahujúcich
cukor chemickou alebo
fyzikálnou cestou.
Odcukrená, čiastočne
odcukrená; vysladená, ak ide
o cukrovarské rezky.
8.
Všeobecné požiadavky na obilniny a olejniny
8.1.
Obilniny a olejniny nesmú mať pri organoleptickej skúške pach plesňový, hnilobný, zatuchnutý, rozkladný, chemický, kvasný, karamelový a žlklý.
8.2.
Obilniny a olejniny nesmú obsahovať živé skladištné škodce. Prípustný je len výskyt roztočov I. stupňa uvedených v prílohe č. 2.
8.3.
Ak sa obilniny a olejniny určené na kŕmenie zvierat rôzne upravia, napr. šrotovaním, miaganím, hydrotermicky, barotermicky, hydrolyticky a pod., musí sa táto úprava uviesť na ich označení a súčasne sa musí deklarovať kvalitatívny znak, ktorý vyplýva z tejto úpravy, napríklad redukujúce cukry, nižší obsah antinutričných látok, zvýšená stráviteľnosť organickej hmoty, zníženie degradovateľnosti dusíkatých látok a pod.
8.4.
Za nečistoty v obilninách a olejninách sa považujú
a)
častice, ktoré prepadnú sitom s kruhovými otvormi s priemerom 2,0 mm,
b)
anorganické nečistoty, ako sú zemina, piesok, kamienky a pod.,
c)
organické nečistoty, ako sú
1.
častice stebiel, klasov, pliev a pod.,
2.
semená a zlomky semien všetkých kultúrnych a divorastúcich rastlín okrem tých, ktoré sa považujú za prímesi,
3.
zrná v mliečnej zrelosti obilnín alebo žltej zrelosti olejnín,
4.
zrná pšenice, raže, triticale, jačmeňa, kukurice s úplne narušeným jadrom, zrná zaparené, zhnité, zuhoľnatené a zrná bez jadra,
5.
škodlivé nečistoty, ktorých množstvo v obilninách a olejninách nesmie byť väčšie ako 0,5 % hmotnosti, z toho najviac
a)
námeľ 0,1 %,
b)
cesnak divý 0,1 %,
c)
semená lipkavca 0,1 %, ak ide o obilniny a olejniny určené na výrobu kŕmnych zmesí pre hydinu a 0,3 %, ak ide o obilniny a olejniny určené na výrobu kŕmnych zmesí pre ostatné druhy zvierat,
d)
mätonoh mámivý 0,1 %,
e)
kúkoľ poľný 0,2 %.
8.5.
Obilniny a olejniny musia spĺňať požiadavky uvedené v zozname povolených odrôd.
9.
Všeobecné požiadavky na produkty a vedľajšie produkty z mlynov
9.1.
Produkty a vedľajšie produkty z mlynov nesmú
a)
obsahovať celé zrná burín,
b)
mať pri zmyslovej skúške zatuchnutý, plesňový alebo iný atypický cudzí pach,
c)
obsahovať obilné a iné škodce.
9.2.
Hydrolýzou upravený produkt a vedľajší produkt z mlynov musí obsahovať najmenej 50 % z pôvodného škrobu vo forme jednoduchých cukrov.
10.
Všeobecné požiadavky na kŕmne strukoviny
10.1.
Kŕmne strukoviny nesmú
a)
mať pri zmyslovej skúške pach plesňový, hnilobný, zatuchnutý, rozkladný, kvasný, chemický, karamelový a žlklý,
b)
obsahovať živé skladištné škodce; prípustný je len výskyt roztočov I. stupňa uvedených v prílohe č. 2.
10.2.
Kŕmne strukoviny môžu obsahovať najviac
a)
15 % prímesi, z toho najviac 10 % prerastených zŕn,
b)
3 % nečistoty, z toho najviac 0,5 % anorganických a najviac 1 % plesnivých zŕn.
10.3.
Do prímesí patria
a)
zrná a ich časti so zmenenou farbou šupky a s čiastočne poškodeným jadrom, ako sú zrná pripálené, zaparené, napadnuté antraknózou a pod.,
b)
klíčiace zrná s viditeľnými klíčkami,
c)
zrná obilnín a ich časti, ak sa podľa rozsahu a stupňa poškodenia nezaraďujú medzi nečistoty,
d)
šupky a ich časti zo zŕn strukovín.
10.4.
Do nečistôt patria
a)
anorganické nečistoty, ako sú zemina, prach, piesok, kamienky a iné anorganické látky,
b)
semená všetkých druhov kultúrnych aj divorastúcich rastlín okrem semien obilnín,
c)
zrná pri makroskopických skúškach viditeľne plesnivé alebo na povrchu poplesneté,
d)
zrná s úplne narušeným jadrom v dôsledku chorôb, sušenia, zaparenia a iného znehodnotenia,
e)
ostatné organické nečistoty, ako sú časti býľ, listov, strukov a pod.
10.5.
Do základného zrna príslušného druhu kŕmnych strukovín patrí vika do 5 % a zrná ostatných kŕmnych strukovín, ak nepatria podľa rozsahu a stupňa poškodenia a znehodnotenia medzi prímesi alebo nečistoty. Zrná viky v množstve nad 5 % v ostatných druhoch strukovín patria medzi nečistoty.
11.
Všeobecné požiadavky na extrahované šroty a výlisky
11.1.
Extrahované šroty a výlisky majú mať pach prirodzený a typický, pričom môžu byť slabo pripražené. Nesmú mať pach po extrakčnom činidle.
11.2.
Extrahované šroty a výlisky nesmú obsahovať živé skladištné škodce. Prípustný je len výskyt roztočov I. stupňa uvedených v prílohe č. 2.
11.3.
Extrahované šroty a výlisky môžu obsahovať najviac
a)
5 % šrotov iného druhu okrem ľanového extrahovaného šrotu alebo ľanových výliskov, ktoré môžu obsahovať najviac 12 % iných druhov šrotov,
b)
2 % spečených kusov vo veľkosti od 2 cm do 10 cm, z toho najviac 1 % častíc od 5 cm do 10 cm; nesmú obsahovať spečené kusy s veľkosťou nad 10 cm,
c)
2 % piesku okrem sezamových šrotov a sezamových výliskov, ktoré môžu obsahovať najviac 5 % piesku.
11.4.
Teplota extrahovaných šrotov a výliskov pri plnení do dopravných prostriedkov nesmie byť vyššia ako 40 oC.
12.
Všeobecné požiadavky na kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu
12.1.
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu nesmú
a)
mať pachy hnilobné, rozkladné, zatuchnuté, žlklé a po extrakčnom činidle chemické alebo iné atypické; prípustné sú len pachy slabej intenzity po použitých surovinách a extrakčných činidlách,
b)
obsahovať škodce, ako sú larvy, hmyz a pod.,
c)
pochádzať z výrobných procesov, v ktorých sa nezisťujú a neevidujú sterilizačné parametre.
12.2.
Kŕmne suroviny živočíšneho pôvodu možno používať vo výžive zvierat len pre ten druh a kategóriu zvierat, ako je ustanovené v osobitnom predpise,10) a ak sú
a)
zapracované do kŕmnych zmesí vo výrobných zariadeniach povolených kontrolným ústavom,
b)
podmienky používania v poľnohospodárskom podniku alebo u akéhokoľvek chovateľa zvierat vopred overené.
13.
Všeobecné požiadavky na kŕmne suroviny neuvedené v bodoch č. 8 až 12
13.1.
Kŕmne suroviny neuvedené v bodoch č. 8 až 12 musia mať pach prirodzený, typický pre druh kŕmnej suroviny. Nesmú mať pach hnilobný, plesňový, zatuchnutý, žlklý, rozkladný, spálený alebo iný atypický.
13.2.
Kŕmne suroviny neuvedené v bodoch č. 8 až 12 nesmú obsahovať živé škodce a musia spĺňať požiadavky na zdravotnú neškodnosť.
13.3.
Ostatné organoleptické, fyzikálne a kvalitatívne vlastnosti kŕmnych surovín neuvedených v bodoch č. 8 až 12 musia vyplývať z vlastností pôvodných surovín a z výsledkov výrobného procesu; musia byť spôsobilé na kŕmenie určených druhov alebo kategórií zvierat.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 439/2006 Z. z.
SKLADIŠTNÉ ŠKODCE