44/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 1998 bol v Santa Fé de Bogota podpísaný Protokol o potvrdení zmluvných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou.
Podpisom protokolu bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou (Bogota 13. júna 1971, vyhláška č. 120/1973 Zb.),
2.
Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky (Bogota 14. júla 1977, vyhláška č. 98/1979 Zb.) - platnosť dohody sa skončila 8. februára 2004,
3.
Dohoda o kultúrnej výmene medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky (Bogota 23. apríla 1979, vyhláška č. 48/1981 Zb.).
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.