446/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. júna 2006,
ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Týmto nariadením vlády sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry, ktorý je uvedený v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 446/2006 Z. z.
ŠTATÚT KÚPEĽNÉHO MIESTA VYSOKÉ TATRY
Čl. I
Rozsah kúpeľného miesta Vysoké Tatry a kúpeľných území v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry
(1)
Územie kúpeľného miesta Vysoké Tatry je zhodné s katastrálnymi územiami mesta Vysoké Tatry a je vyznačené v územnoplánovacej dokumentácii mesta Vysoké Tatry. Kúpeľné miesto Vysoké Tatry je súčasťou Tatranského národného parku.
(2)
Rozsah kúpeľného miesta Vysoké Tatry je na obrázku č. 1.
(3)
V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sú vymedzené tieto kúpeľné územia:
a)
kúpeľné územie v mestskej časti Horný Smokovec,
b)
kúpeľné územie v mestskej časti Nový Smokovec,
c)
kúpeľné územie v mestskej časti Dolný Smokovec,
d)
kúpeľné územie v mestskej časti Štrbské Pleso,
e)
kúpeľné územie v mestskej časti Tatranská Kotlina,
f)
kúpeľné územie v mestskej časti Tatranská Polianka,
g)
kúpeľné územie v mestskej časti Tatranské Matliare,
h)
kúpeľné územie v mestskej časti Tatranské Zruby.
(4)
Kúpeľné územia podľa odseku 3 sú vyznačené v územnoplánovacej dokumentácii mesta Vysoké Tatry a príslušnom katastri nehnuteľností. Ich rozsah je na obrázkoch č. 2 až 9.
(5)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Horný Smokovec
a)
severná hranica vedie po vrstevnici 977 m n. m. nad Cestou slobody a po trati Tatranskej elektrickej železnice pod Cestou slobody,
b)
západná hranica začína od vrstevnice 977 m n. m. južným smerom po Cestu slobody a pokračuje pod Cestou slobody po štátnu cestu III/5344,
c)
južná hranica je vedená štátnou cestou III/5344 západným smerom a nad Cestou slobody pokračuje cestou II/537 po východnú hranicu,
d)
východná hranica vedie od vrstevnice 977 m n. m. južným smerom po Cestu slobody.
(6)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Nový Smokovec
a)
severná hranica vedie od križovatky štátnej cesty II/537 s jednosmernou miestnou komunikáciou od hotela MS 70, pokračuje štátnou cestou II/537 po Vilu Gerlach, za Vilou Gerlach smeruje miestnou komunikáciou medzi penziónom Villa Dr. Szontagh a Liečebným domom Palace a ďalej pokračuje miestnou komunikáciou nad objektom Magura smerom k miestnej komunikácii k Domu služieb až k pôvodnej východnej hranici pozdĺž potoka Štiavnik,
b)
západná hranica je ohraničená jednosmernou miestnou komunikáciou od štátnej cesty II/537 medzi penziónom Villa Dr. Szontagh a Liečebným domom Palace,
c)
južnú hranicu tvorí chodník popri štátnej ceste II/537, ďalej pokračuje účelovou komunikáciou k futbalovému ihrisku a chodníkom pod Liečebným domom Penzák k premosteniu potoka Štiavnik pri štátnej ceste II/537,
d)
východná hranica vedie pozdĺž potoka južným smerom k zákrute pri poliklinike na ceste II/537 a pokračuje účelovou komunikáciou k futbalovému ihrisku.
(7)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Dolný Smokovec
a)
severná hranica vedie po vrstevnici 920 m n. m. severovýchodným smerom k ceste Pekná vyhliadka v Hornom Smokovci,
b)
západná hranica začína na vrstevnici 888 m n. m. na okraji štátnej cesty Poprad – Starý Smokovec a pokračuje severozápadným smerom popri štátnej ceste až na vrstevnicu 920 m n. m.,
c)
južná hranica je na vrstevnici 888 m n. m. až po štátnu cestu Poprad – Starý Smokovec,
d)
východná hranica vedie po štátnej ceste Poprad – Starý Smokovec od vrstevnice 920 m n. m. juhovýchodným smerom, ďalej po štátnej ceste Horný Smokovec – Dolný Smokovec až na vrstevnicu 888 m n. m.
(8)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Štrbské Pleso
a)
severná hranica vedie okolo jazera Štrbské pleso ku križovatke ciest do areálu hotela FIS a Liečebného domu Helios a ponad Liečebný dom Helios k východnej hranici,
b)
západnú hranicu tvorí chodník okolo jazera Štrbské pleso od Liečebného domu Solisko smerom k jazeru Slepé pleso,
c)
južná hranica začína od cesty pri Liečebnom dome Solisko, ďalej vedie po južnej strane cesty pod komplexom Liečebného domu Hviezdoslav a končí na križovatke s chodníkom k jazeru Štrbské pleso,
d)
východná hranica vedie od Liečebného domu Hviezdoslav chodníkom okolo jazera Štrbské pleso, pokračuje chodníkom k rázcestiu miestnej komunikácie od Liečebného domu Helios a areálu hotela FIS, k potoku Mlynica a potom pozdĺž potoka Mlynica smerom k hospodárskemu dvoru Kúpeľov Štrbské Pleso, a. s., a ďalej poza Liečebný dom Helios smerom k severnej hranici.
(9)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranská Kotlina
a)
severnú hranicu tvorí prístupová komunikácia k chodníku k Belianskej jaskyni,
b)
západná hranica vedie vrstevnicou 800 m n. m. po severnú hranicu,
c)
južná hranica začína od štátnej cesty I/67 prístupovou komunikáciou za evanjelickým kostolom k objektu na pozemku s parc. č. 523/1,
d)
východnú hranicu tvorí časť štátnej cesty I/67 od južnej hranice po severnú hranicu.
(10)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranská Polianka
a)
severná hranica vedie pozdĺž lesnej cesty na kóte 1076 m n. m.,
b)
západná hranica vedie od štátnej cesty II/537 smerom k severnej hranici pozdĺž lesnej cesty a potokom cca 100 m od Sanatória Dr. Guhra až na kótu 1076 m n. m.,
c)
južná hranica prebieha súbežne so štátnou cestou II/537 od potoka za kúpeľným areálom smerom k východnej hranici a končí pri účelovej komunikácii k Sanatóriu Dr. Guhra,
d)
východná hranica vedie od štátnej cesty II/537 účelovou komunikáciou k Sanatóriu Dr. Guhra a ďalej popod ihrisko a pozdĺž lesnej cesty na sever až na kótu 1076 m n. m.
(11)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranské Matliare
a)
severnú hranicu tvorí Skalnatý potok od štátnej cesty II/537,
b)
západná hranica je priama spojnica od Skalnatého potoka k účelovej ceste k zotavovni Metalurg,
c)
južná hranica je tvorená účelovou komunikáciou k zotavovni Metalurg,
d)
východnú hranicu tvorí časť štátnej cesty II/537 od rázcestia účelovej cesty k zotavovni Metalurg po Skalnatý potok.
(12)
Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranské Zruby:
a)
západnú hranicu tvorí časť trate Tatranskej elektrickej železnice nad areálom kúpeľnej liečebne od koncového bodu južnej hranice až po asfaltové parkovisko pri bytovom dome Vostok, odkiaľ pokračuje severná hranica,
b)
severná hranica vedie od trate Tatranskej elektrickej železnice k asfaltovému parkovisku pri bytovom dome Vostok (parc. č. 504/2), pokračuje okolo plochy parkoviska k potoku a ďalej je tvorená potokom až po chodník nad objektom na pozemku parc. č. 504/12,
c)
východná hranica sa napája na severnú hranicu v priesečníku potoka a chodníka nad objektom na pozemku parc. č. 504/12, pokračuje po tomto chodníku až po cestu vedúcu z parkoviska pre hlavnú liečebnú budovu nad objektom na pozemku parc. č. 504/10 a pod pozemkom parc. č. 504/46 – zeleň pod hlavnou liečebnou budovou,
d)
južná hranica smeruje po hranici pozemkov parc. č. 504/49 a parc. č. 504/39 až po trať Tatranskej elektrickej železnice, odkiaľ sa začína západná hranica.
Čl. II
Opatrenia na ochranu kúpeľného miesta Vysoké Tatry
(1)
V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry môžu byť len také stavby a zariadenia vrátane športovo-rekreačných zariadení, ktoré nenarušujú zdravé životné prostredie, najmä klimatické a hydrologické podmienky.
(2)
V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sa lesný porast udržiava podľa lesného hospodárskeho plánu, opatrení vydaných podľa osobitného predpisu1) a osobitných bioprojektov ako rehabilitačný a respiračný priestor nadväzujúci na kúpeľné územie.
(3)
Obhospodarovanie lesných porastov v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sa musí v súlade s osobitným predpisom1) prispôsobiť podmienkam kúpeľného prostredia a hydrologickým a klimatickým podmienkam.
(4)
V kúpeľných územiach sa nesmie
a)
parkovať s motorovými vozidlami mimo vyhradených miest okrem parkovania osobitne označených motorových vozidiel na prepravu zdravotne postihnutých osôb a na zásobovanie,
b)
vykonávať úmyselná ťažba dreva mimo lesného hospodárskeho plánu,
c)
vykonávať posyp komunikácií posypovým materiálom spôsobujúcim prašnosť,
d)
vykonávať iná činnosť, ako je uvedené v písmenách a) až c), ktorá môže negatívne ovplyvniť klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia.
(5)
V kúpeľných územiach sa musia udržiavať objekty v dobrom technickom stave a nezastavané pozemky ako park.