45/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. septembra 2000 a zo 6. decembra 2000 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách (Bejrút 12. mája 1961, vyhláška č. 99/1962 Zb.),
2.
Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libanonskej republiky (Praha 28. augusta 1980) - bola zrušená Obchodnou dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky (Bejrút 2. apríla 2001, oznámenie č. 115/2003 Z. z. a oznámenie č. 343/2004 Z. z.),
3.
Protokol medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Radou pre rozvoj a obnovu Libanonskej republiky (Bejrút 11. februára 1985).
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.