452/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

452
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 342 z 26. apríla 2006 schválila vypovedanie Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor (vyhláška č. 93/1973 Zb.).
Platnosť dohody sa skončí 14. decembra 2006.