454/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

454
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. novembra 2005 Francúzska republika oznámila depozitárovi Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine (oznámenie č. 182/2003 Z. z.) svoj aktuálny ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení mení takto:
Francúzska republika:
b)
Podľa čl. 3, 4 a 16 určila Francúzska republika ústredný orgán:
Ministerstvo spravodlivosti („Ministčre de la Justice")
Odbor civilných vecí a pečate („Direction des Affaires Civiles et du Sceau")
Úsek medzinárodnej právnej pomoci civilnej a obchodnej ["Bureau de l´entraide civile et commerciale internationale (D3)"]
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
tel.: + 33 (1) 44 77 64 52
fax: + 33 (1) 44 77 61 22
e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Kontaktné osoby:
– Pani Béatrice BIONDI
Magistrat – Chef du bureau
(dorozumievací jazyk: francúzština, španielčina a angličtina)
tel.: +33 (1) 44 77 66 34
– Pán Pierre CHAPON
Attaché d´administration centrale
(dorozumievací jazyk: francúzština a angličtina)
tel.: +33 (1) 44 77 69 64“.