46/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006
o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 11 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré spadajú pod dozor úradu, je upravený v osobitnom predpise.1)
(2)
Zoznam špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré okrem zoznamu podľa odseku 1 spadajú pod dozor úradu, je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom2) pod číslom notifikácie 2005/0456/SK.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
Príloha k vyhláške č. 46/2006 Z. z.
ZOZNAM ŠPECIÁLNYCH MATERIÁLOV A ZARIADENÍ, KTORÉ SPADAJÚ POD DOZOR ÚRADU OBALOVÉ SÚBORY NA OŽIARENÉ PALIVO
1.
Obalové súbory na ožiarené palivo
Obalové súbory na prepravu a/alebo skladovanie ožiareného jadrového paliva, ktoré zahŕňajú chemickú, tepelnú a radiačnú ochranu a odvádzajú zostatkové teplo pri manipulácii, preprave a skladovaní.
2.
Horúce komory
Horúce komory alebo navzájom prepojené horúce komory s celkovým objemom minimálne 6 m3 s tienením zodpovedajúcim ekvivalentu 0,5 m betónu alebo väčším, s hustotou 3,2 g.cm-3 alebo väčšou, vybavené zariadením na diaľkové ovládanie.
1)
Príloha I kategória 0, 0A001, kategória 0, 0B001 až 0B006, kategória 0, 0C003, 0C004, kategória 1, 1A202, kategória 1, 1A225 až 1A227, kategória 1, 1B201, kategória 1, 1B225 až 1B233, kategória 1, 1C202, kategória 1, 1C210, kategória 1, 1C216, kategória 1, 1C225 až 1C240, kategória 2, 2A226, kategória 2, 2B001, kategória 2, 2B006, kategória 2, 2B116, kategória 2, 2B204, kategória 2, 2B207, kategória 2, 2B219, kategória 2, 2B225 až 2B228, kategória 2, 2B230 až 2B232, kategória 3, 3A201a, kategória 3, 3A201b, kategória 3, 3A201c, kategória 3, 3A225 až 3A233, kategória 6, 6A005, kategória 6, 6A202, kategória 6, 6A203a, kategória 6, 6A203b, kategória 6, 6A203c, kategória 6, 6A205, kategória 6, 6A225, kategória 6, 6A226 nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 stanovujúceho režim Spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím v platnom znení (Ú. v. ES L 159, 30. 6. 2000).
2)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).