462/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 11. júla 2006 č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 237/2003 Z. z.).
Toto opatrenie ustanovuje doplnenie registra úverov a záruk o ďalší údaj o podnikateľovi, ktorý je právnickou osobou, a to o zoznam spoločníkov, ktorým patrí podiel viac ako 10 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach tejto právnickej osoby, a údaje o nich.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 22/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.