464/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

464
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Výnos ustanovuje štandardy pre informačné systémy verejnej správy.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2006.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.