473/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

473
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve.
Výnos má za cieľ podporiť realizáciu všeobecne prospešných aktivít v pôdohospodárstve, ktoré nenarušujú hospodársku súťaž, a zachovať existenciu neziskových aktivít dotvárajúcich fungovanie rezortu pôdohospodárstva. Cieľovou skupinou príjemcov dotácií podľa výnosu sú neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Výnos je uverejnený v čiastke 14/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.