476/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

476
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 25. júla 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7 a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 417/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa slová „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad”)“ nahrádzajú slovami „Národnej banky Slovenska“.
2.
V § 9 ods. 2 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Národnej banky Slovenska“.
3.
V § 9 ods. 5 sa slová „generálny riaditeľ úradu“ nahrádzajú slovami „viceguvernér Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom“.
4.
V § 9 ods. 6 sa za slovom „testu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý tvorí 30 otázok“.
5.
V § 9 ods. 7 sa za slovom „testu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý tvorí 30 otázok“.
6.
V § 11 ods. 1 sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Národnej banke Slovenska“.
7.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Výkazy podľa odseku 1 sa predkladajú spolu za činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky a za činnosť vykonávanú na území iných členských štátov.2) Údaje v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným k 31. decembru príslušného kalendárneho roka.“.
8.
Prílohy č. 1 až 10 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 10 k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2006.
Ivan Šramko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 2 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 3 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 4 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 5 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 6 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 7 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 8 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 9 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR
Príloha č. 10 k vyhláške č. 476/2006 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 417/2005 Z. z.
VZOR