478/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.08.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

478
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 2001 bola v Žywci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.