479/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 2. augusta 2005 a 6. júna 2006 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene článkov 2, 4, 6, 10, 13, 17 a 21 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave (oznámenie č. 696/2004 Z. z.).
Dohoda nadobudla platnosť 21. júna 2006.
K oznámeniu č. 479/2006 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene článkov 2, 4, 6, 10, 13, 17 a 21 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Číslo: 2605/2006-HUVV
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Maďarskej republiky a má česť potvrdiť prijatie verbálnej nóty Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky č. 3123/Adm/KÜM/2005 z 2. augusta 2005 tohto znenia:
„Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Budapešti a, odvolávajúc sa na návrh slovenskej strany na zmenu platnej dohody o hraničnom vybavovaní, dovoľuje si navrhnúť, aby Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave podpísaná v Bratislave 9. októbra 2003 bola zmenená nasledujúco:
1.
V článku 2 odsek 3 dohody znie:
„(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, vrátane autobusovej dopravy.“.
2.
V článku 4 odsek 3 dohody znie:
„(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie chodcov a cyklistov občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie.“.
3.
V článku 6 odsek 3 dohody znie:
„(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie.“.
4.
V článku 10 odsek 3 dohody znie:
„(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, a vybavovanie nákladnej dopravy do 3,5 tony celkovej hmotnosti vozidiel evidovaných na území niektorého zo zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
5.
V článku 13 odseky 2 a 3 dohody znejú:
„(2)
Prevádzkový čas je stanovený od 06.00 do 22.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, a vybavovanie nákladnej dopravy do 7,5 tony celkovej hmotnosti vozidiel evidovaných na území niektorého zo zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
6.
V článku 17 odsek 3 dohody znie:
„(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie
a)
osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, s výnimkou vybavovania autobusovej dopravy prepravujúcej viac ako 9 osôb,
b)
občanov všetkých štátov sveta používajúcich dopravné prostriedky, ktoré nie sú spôsobilé na jazdu po diaľnici, a vybavovanie chodcov a cyklistov.„
7.
V článku 17 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
8.
V článku 21 odsek 3 dohody znie:
(3) Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie."
Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky s úctou navrhuje, aby v prípade, ak vláda Slovenskej republiky prijme uvedený návrh, táto nóta a odpovedná nóta Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky s rovnakým obsahom tvorili dohodu medzi vládami oboch štátov, ktorá nadobudne platnosť pätnásty (15.) deň odo dňa doručenia odpovednej nóty.
Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky vyjadruje aj touto cestou úprimnú úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Budapešti.“.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky, ktorý sa týka zmeny Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave podpísanej v Bratislave 9. októbra 2003, formou výmeny nót.
V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene článkov 2, 4, 6, 10, 13, 17 a 21 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave podpísanej v Bratislave 9. októbra 2003, ktorá nadobudne platnosť pätnásty (15.) deň odo dňa doručenia odpovednej nóty.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky o svojej hlbokej úcte.
Budapešť 6. júna 2006
Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky
Budapešť