484/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

484
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. júla 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa slová „2006/231/SZBP“ nahrádzajú slovami „2006/380/SZBP“.
2.
V názve prílohy sa slová „2006/231/SZBP“ nahrádzajú slovami „2006/380/SZBP“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Robert Fico v. r.