489/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.08.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

489
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia na rok 2006:
Regulovaný subjekt Číslo rozhodnutia Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Obec Rišňovce, obecný úrad,
951 21 Rišňovce
0037/2006/V 18. 4. 2006 18/2006
2. Obec Nová Ves nad Váhom 160,
916 33 Nová Ves nad Váhom
0038/2006/V 20. 4. 2006 18/2006
3. Obec Zohor, Dolná ulica č. 46,
900 51 Zohor
0039/2006/V 21. 4. 2006 18/2006
4. Obec Dulov, obecný úrad,
018 52 Dulov
0040/2006/V 10. 5. 2006 19/2006
5. Obec Mojmírovce, obecný úrad,
951 15 Mojmírovce
0041/2006/V 10. 5. 2006 19/2006
6. Obec Svederník, obecný úrad,
013 32 Svederník
0042/2006/V 12. 5. 2006 19/2006
7. Obec Jarok, obecný úrad,
951 48 Jarok
0043/2006/V 17. 5. 2006 19/2006
8. Obec Lukáčovce, obecný úrad,
951 23 Lukáčovce
0044/2006/V 17. 5. 2006 19/2006
9. Obec Alekšince, obecný úrad,
951 22 Alekšince
0045/2006/V 19. 5. 2006 20/2006
10. Obec Záhorce, obecný úrad,
991 06 Želovce
0046/2006/V 23. 5. 2006 20/2006
11. Obec Polomka, Osloboditeľov 12,
976 66 Polomka
0047/2006/V 1. 6. 2006 20/2006
12. Obec Kechnec, obecný úrad,
044 58 Kechnec
0048/2006/V 1. 6. 2006 20/2006
13. Obec Štefanovičová, obecný úrad,
951 14 Štefanovičová
0049/2006/V 9. 6. 2006 20/2006
Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.